Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Ehdotus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on valmisteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa yhdessä Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän kanssa. Hallintasuunnitelmassa esitetään vesistöalueelle asetettavat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja vaadittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteillä tähdätään mm. kuntien ja välttämättömyyspalveluita tarjoavien yritysten ja laitosten valmiuden ja varautumisen edistämiseen, viranomaisten ja sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämiseen, tulvavaara-alueen asukkaiden tulvatietoisuuden ja tulviin varautumisen parantamiseen, valmiusharjoitteluun sekä tulvariskien ja tulvariskikohteiden systemaattiseen läpikäyntiin koko Kymijoen vesistöalueella. Suunnitelmaan sisältyy ns. SOVA-lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristöselostus.

Uusi ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021.

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Palautetta voi lähettää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen PL 1041, 45101 Kouvola. Lisäksi palautetta voi antaa www.lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (sivusto edellyttää kirjautumisen).

Kaikki tiedtot ovat pdf-muodossa, ehdotusten koko hieman yli 2000 kilotavua.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla tulvista syntyviä riskejä voidaan ehkäistä ja vähentää.

Kuulemispalaute käsitellään tulvaryhmässä ja se otetaan huomioon hallintasuunnitelman valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy hallintasuunnitelman 22.12.2021 mennessä.

Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmä

Lisätietoja ja taustamateriaalia

Tulvariskien hallinnan suunnittelun taustamateriaaliin voi tutustua osoitteessa:

Tulvakartat kaikilta kartoitetuilta alueilta löytyvät Tulvakarttapalvelusta:

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021 hyväksyttiin maa- ja metsätalousministeriössä 18.12.2015. Tämän suunnitelman päivitys vuosille 2022-2027 on kuultavana 2.11.2020-14.5.2021.

 

Julkaistu 1.9.2014 klo 11.01, päivitetty 7.5.2021 klo 13.18