Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Jäitä Kiiminkojoen rannalla
 

 

Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelma on yleisluontoinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on löytää toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vähentää tulvariskiä, ehkäistä tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää tulviin varautumista. Hallintasuunnitelmassa mietitään laajemmin koko vesistöalueen kannalta tulvariskien vähentämistä ja tarkoituksena on seuraavien vuosien aikana toteuttaa mahdollisia toimenpiteitä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelman on laatinut Ramboll Oy vuonna 2016.

Kiiminkijoella pahimmat tulvariskikohteet keskittyvät joen ala- ja keskiosan kyliin. Toimenpiteitä on tarkasteltu mahdollisimman laajasti ja suunnittelussa on painotettu mm. tulvariskiä vähentäviä toimenpiteitä ja tulvahaavoittuvuuden vähentämistä.

Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. rakentamisen ohjausta kaavoituksen avulla (luku 7.1.1). Tarkoituksena on, että tunnistetaan tulvaherkät alueet jo kaavoituksen aikana, eikä uusia rakennuspaikkoja myönnetä mahdollisesti kastuville tai eristyksiin jääville alueille. Oulun kaupungin kaavoitustoimen kanssa on aloitettu keskustelu tulvariskien hallintasuunnitelman edellyttämistä toimenpiteistä Kiiminkijokivarressa.

Jo rakennettujen talojen omistajien on hyvä tietää oma vastuunsa tulvaveden uhatessa, omaa omaisuutta pitää suojata. Tulvaveden leviämistä tontin rakennuksiin voi ehkäistä esim. tilapäisillä tulvasuojuksilla. Omatoiminen suojautuminen on helpompaa, jos tulvaan on varautunut ennakolta (luku 7.4). Myös rakennusten tulvahaavoittuvuutta voi vähentää esimerkiksi mökkien perustusten korottamisella, kastumista kestävien materiaalien valinnalla, irtaimiston siirtämisellä pois tulva-alueelta. Kastuneiden asuinrakennusten suojaamiseksi voidaan harkita kiinteitä tulvasuojeluseinämiä. Penkereiden rakentamista voidaan harkita, mikäli ne eivät vaikuta negatiivisesti joen suojeluarvoihin.

Valtio ei enää korvaa tulvavahinkoja. Vuoden 2014 alusta poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien omaisuusvahinkojen korvaaminen on siirtynyt vakuutusyhtiöille ja korvauskynnys on noussut. Jos kiinteistösi sijaitsee tulvaherkällä alueella, kannattaa tarkastaa vakuutusyhtiösi korvauskäytäntö.

Alueen tärkeät tulvauomat on tunnistettu (luku 7.3.1). Tulvasuojelun tehostamiseksi on suunniteltu tulvauomien kunnostusta ja vanhojen tulvauomien palauttamista. Teitä ei tulisi ainakaan korottaa tai rakentaa näiden uomien poikki. Suunnitelmassa on käyty pintapuolisesti läpi katkeavat tiet yleisen (1/50a) tulvan skenaariolla (luku 7.1.2). Mikäli teille halutaan tehdä perusparannuksia, on niistä tehtävä tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarviot. Kustannukset nousevat helposti useisiin satoihin tuhansiin euroihin.

Jää- ja hyydepadot aiheuttavat vesistöalueella merkittävät tulvariskit. Monet perinteiset keinot, kuten laajat ruoppaukset ja saarekkeiden poistot jäiden kulun turvaamiseksi eivät ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja Kiiminkijoella joen suojeluarvojen vuoksi (luku 7.3.3). Jään mittauksilla saadaan tilannekuva vuotuisesta jäätilanteesta, jolloin pystytään tekemään päätös mahdollisesta jääsahauksesta. Jääpatoja voidaan purkaa kaivinkoneella ja hyydepatoja myös räjäytysten avulla. Jääpatojen purkamisessa pitää aina olla kokonaiskuva selvillä, koska jos jäitä vapautetaan jokiuomaa alaspäin, niistä voi aiheutua suurempia tulvariskejä alapuolella (luku 7.3.2).

Kiiminkijoen tulvavaara- ja tulvariskikartat löytyvät tulvakarttapalvelusta. Kiiminkijoen tulvakartoitus päivitetään vuoden 2019 aikana.

Ohjausryhmä

Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ohjausryhmä nimettiin helmikuussa 2015. Ohjausryhmään kuuluvat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjausryhmän kokousaineistot:

Muut asiaan liittyvät aineistot

Tapio Oy selvitti metsä- ja suoalueiden potentiaalin veden pidättämisessä Kiiminkijoen valuma-alueella. Metsä- ja suoalueilla voi olla paikallisesti suuri merkitys tulvien pidättämisessä, mutta suuressa mittaluokassa niillä ei ole vaikutusta.

Varsinaisen tulvariskien hallintasuunnitelman laatii Ramboll Oy ohjausryhmän miettimien tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä kyselyn tuloksien sekä riskiraportin perusteella. Tulvariskien hallintasuunnitelma valmistuu keväällä 2016.

Lisätietoja Kiiminkijoen tulvariskiasioista:

Velipekka Latvala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, velipekka.latvala(a)ely-keskus.fi, 0295 038 365

Julkaistu 18.2.2016 klo 11.06, päivitetty 1.7.2019 klo 9.59