Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Jäitä Kiiminkijoen rannalla
 

 

Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelma on yleisluontoinen suunnitelma, jonka tarkoituksena on löytää toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan vähentää tulvariskiä, ehkäistä tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää tulviin varautumista. Hallintasuunnitelmassa mietitään laajemmin koko vesistöalueen kannalta tulvariskien vähentämistä ja tarkoituksena on seuraavien vuosien aikana toteuttaa mahdollisia toimenpiteitä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet. Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelman ohjausryhmä nimettiin helmikuussa 2015. Ohjausryhmään kuuluvat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kiiminkijoen tulvariskien hallintasuunnitelman on laatinut Ramboll Oy vuonna 2016.

Tulvariskiä vähentävinä toimenpiteinä jatketaan mm. rakentamisen ohjausta kaavoituksen avulla (luku 7.1.1). Tarkoituksena on, että tunnistetaan tulvaherkät alueet jo kaavoituksen aikana, eikä uusia rakennuspaikkoja myönnetä mahdollisesti kastuville tai eristyksiin jääville alueille. Jää- ja hyydepadot aiheuttavat vesistöalueella merkittävät tulvariskit. Monet perinteiset keinot, kuten laajat ruoppaukset ja saarekkeiden poistot jäiden kulun turvaamiseksi eivät ole toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja Kiiminkijoella joen suojeluarvojen vuoksi (luku 7.3.3). Jään mittauksilla saadaan tilannekuva vuotuisesta jäätilanteesta, jolloin pystytään tekemään päätös mahdollisesta jääsahauksesta. Jääpatoja voidaan purkaa kaivinkoneella ja hyydepatoja myös räjäytysten avulla. Jääpatojen purkamisessa pitää aina olla kokonaiskuva selvillä, koska jos jäitä vapautetaan jokiuomaa alaspäin, niistä voi aiheutua suurempia tulvariskejä alapuolella (luku 7.3.2).

Valtio ei ole korvannut tulvista aiheutuvia vahinkoja vuoden 2013 jälkeen, vaan korvausvastuu on siirtynyt vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt korvaavat poikkeuksellisen tulvan aiheuttamat vahingot, joka tarkoittaa sitä, että tulvan esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Esimerkiksi Iijoen tulva keväällä 2015 luokiteltiin vesistön kohdasta riippuen kerran 20 vuodessa – kerran 50 vuodessa sattuvaksi tulvaksi.

Jokaisella kiinteistönomistajalla on vastuu suojata oma kiinteistönsä tulvan uhatessa. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos ovat tehneet yhteistyössä Pientalon tulvaturvallisuusoppaan. Ohjeita pientalon tulvasuojaukseen löytyy myös videona. Rakennusten tulvahaavoittuvuutta voi vähentää esimerkiksi mökkien perustusten korottamisella, kastumista kestävien materiaalien valinnalla, irtaimiston siirtämisellä pois tulva-alueelta. Kastuneiden asuinrakennusten suojaamiseksi voidaan harkita kiinteitä tulvasuojeluseinämiä. Penkereiden rakentamista voidaan harkita, mikäli ne eivät vaikuta negatiivisesti joen suojeluarvoihin.

Lisätietoja:

Riku Eskelinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, riku.eskelinen(a)ely-keskus.fi, 0503511927

Julkaistu 18.2.2016 klo 11.06, päivitetty 2.12.2019 klo 13.15