Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuuleminen ehdotuksesta Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kuulemisaikana järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 29.4.2021 Teams-tilaisuutena. Kiitämme saadusta palautteesta!

Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta annettiin 19 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Lausunnon hallintasuunnitelmaehdotukseen antoivat Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuusviranomainen), Kemijoki Oy, Kemijärven kaupunki, Kemijärven lämpö ja vesi Oy, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomainen, Luusuanjärven kehittämisyhdistys ry ha Luusuan kyläseura ry, Museovirasto, Paliskuntainyhdistys, Pelkosenniemen kunta, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-lautakunta, Rovaniemen kaupunki, Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry, Savukosken kunta, Suomen luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ry ja Väylävirasto. Rovakaira Oy, Lapin liitto ja Luonnonvarakeskuksen Luonnonvarat-yksikkö ilmoittivat lausunnossaan, ettei heillä ole lausuttavaa Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen. 

Kemijoen tulvaryhmä on käynyt läpi palautteita ja vastineita 2.6.2021 ja hyväksynyt vastineet 11.8.2021.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Kuulemisasiakirjat

Alla olevat asiakirjat ovat kuulemismenettelyn aikaisia. Päivitetyt ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät asiakirjat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla.

Kemijoen tulvaryhmän sivut

Kemijoen  tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat

Tulvakartat saatavilla tulvakarttapalvelusta

Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven alueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat. Tulvakartat ja riskikohteet on päivitetty vuonna 2019. Kartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa:

Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven alueiden tulvakartoituksesta on laadittu erilliset raportit, jotka sisältävät sekä tulvavaarakartoitusosion että tulvariskikartoitusosion.

Lapin oma tulvaopas saatavilla

Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin alueelle suunnatun tulvaoppaan. Tulvaoppaaseen on kerätty vesistöalueiden tulvatietoja ja ohjeistusta miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi. Opas on sähköisesti saatavilla myös julkaisupalvelu doriasta (doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

RoiTulva19 -valmiusharjoitus Rovaniemellä

RoiTulva19 –valmiusharjoitus järjestettiin Rovaniemellä 3.-4.12.2019. Harjoituksen tarkoituksena oli kehittää tulvatilanteen yhteistoimintaa eri toimijoiden kesken sekä antaa osallistujille mahdollisuus testata omaa valmiuttaan ja tunnistaa mahdollisia kehittämiskohteita vastuullaan olevan varautumisen, viestinnän ja valmiuden tason parantamiseksi. Valmiusharjoituksen tulvatilanne kohdistui Rovaniemen ja Kemijärven merkittäville tulvariskialueille. Valmiusharjoitus toteutettiin simuloituna johtamisharjoituksena ja työpöytäharjoituksena, eikä siihen sisältynyt harjoituksia maastossa.

Harjoituksen toteuttajana oli Lapin ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen, Intopalo Digitalo Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pelastusopiston kanssa. Kaiken kaikkiaan harjoitukseen osallistui 32 eri organisaatiota. Ensimmäisenä päivänä oli 71 osallistujaa ja toisena päivänä 79 osallistujaa harjoituksen ohjaajat ja tarkkailijat mukaan lukien. Lisäksi molempina päivinä oli etäyhteydellä noin 11 osallistujaa ja tarkkailijaa.

Harjoituksessa hyödynnettiin Intopalo Digital Oy:n  Trasim-harjoitusalustaa, Lapin pelastuslaitoksen O365-työtilaa sekä Tulvakeskuksen tarjoamia palveluita (mm. tulvaennusteet ja tulvavaroitukset).

   Maa- ja metsätalousministeriöltä on tullut päätös Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 osittaisesta hyväksymättä jättämisestä ja palauttamisesta valmisteluun

   Maa- ja metsätalousministeriö on 12.11.2019 jättänyt osittain hyväksymättä Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 ja palauttanut suunnitelman Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen valmisteluun.

   Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021 lukuun ottamatta suunnitelman luvuissa 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi oli asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi oli tulvavesien pidättäminen vesistöalueella Kemihaaran uudella säännöstelyaltaalla. Ministeriö siirsi asian ratkaistavaksi edellä sanotuilta osin sen jälkeen, kun Kemihaaran altaan aluevaraus tuolloin vireillä olleen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen yhteydessä olisi ratkaistu. Valtioneuvosto hylkäsi 1.2.2018 antamallaan päätöksellä (nro YM4/577/2016) Lapin liiton hakemuksen Kemihaaran alueen osalta.

   Lapin ELY-keskus on kuuluttanut päätöksestä vesistöalueen kunnissa ja toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Kuulutus on nähtävillä ja Lapin ELY-keskuksessa ja Kemijoen vesistöalueen kunnissa 13.11.-13.12.2019.

   Kemijoen tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen

   Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukaudella (2011) laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi oli kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella ja asetti vesistöalueille tulvaryhmät vuosille 2019-2022.

   Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen 18.12.2015 tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä

   Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 18.12.2015 tulvariskilain 18 § perusteella Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman lukuun ottamatta suunnitelman lukuja 8.2, 9.3, 10.2 ja 11.1 niiltä osin, kuin tulvariskien hallinnan tavoitetasoksi on asetettu keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva tulva ja toimenpiteenä tämän tavoitetason saavuttamiseksi on tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla. Näiltä osin ministeriö päättää suunnitelmasta sen jälkeen, kun Kemihaaran altaan aluevarauksen sallittavuus Natura-alueen Kemihaaran suot (F11300907) suojelun kannalta on ratkaistu vireillä olevan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen yhteydessä luonnonsuojelulain (1096/1996) 66 §:n mukaisesti.

   Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti vesistöalueen kunnissa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

    Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

    Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Kemijoen tulvaryhmän johdolla. Tulvaryhmä on asettanut vesistöalueelle ja merkittäville tulvariskialueille tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä valinnut toimenpiteet asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

    Kemijoen vesistöalueella tulvaryhmä on asettanut tärkeimmäksi tulvasuojelun toimenpiteeksi tulvavesien pidättämisen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla/-altailla, jolla varaudutaan kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan torjumiseen Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Allastoimenpidettä tukemaan esitetään Rovaniemelle tulvapenkereiden rakentamista ja Kemijärven nykyisen säännöstelyn hyödyntämistä. Penkereillä ja Kemijärven säännöstelyllä varaudutaan kerran 100 vuodessa toistuvien tulvien vahinkojen torjumiseen Rovaniemellä. Sekä pysyvien että tilapäisten tulvapenkereiden toteuttamismahdollisuudet ja -vaihtoehdot selvitetään ensimmäisen suunnittelukauden aikana. Ounasjoen varrella sijaitsevalle Kittilän tulvariskialueelle esitetään tulvapenkereiden rakentamista. Tulvapenkereillä suojataan asuinrakennukset kerran 100 vuodessa toistuvilta tulvilta.

    Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista ja luonnonmukaista vesien pidättämistä valuma-alueella.

    Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi sekä pohjoissaameksi.

    Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021:

    Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

    Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

    Kuuleminen oli vilkasta Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnittelun osalta. Kaikkiaan ehdotuksesta saatiin 27 lausuntoa ja 53 kansalaispalautetta. Alla kooste kuulemispalautteista:

      Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

      Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

      Kemijoen tulvariskien hallinnan suunnitteluun liittyviä selvityksiä

      Yleisötilaisuudet syksyllä 2014

      Yleisötilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä 26.11., Kemijärvellä 27.11. ja Kittilässä 2.12.

      Esitykset

      Sidosryhmäyhteistyö

      Muistiot työpajoista ja kokouksista

      Esitykset työpajoista

      Julkaistu 23.10.2020 klo 15.59, päivitetty 21.10.2021 klo 10.37

      Julkaisija: