Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Kuuleminen ehdotuksesta Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on päättynyt

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kuulemisaikana järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus 4.5.2021 Teams-tilaisuutena. Kiitämme saadusta palautteesta!

Lausunnon hallintasuunnitelmaehdotukseen antoivat Inarin kunta, Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuusviranomainen), Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomainen, Lapin liitto, Luonnonvarakeskuksen Luonnonvarat-yksikkö, Museovirasto, Paliskuntainyhdistys ja Väylävirasto. Inarin kunta, Lapin liitto ja Luonnonvarakeskuksen Luonnonvarat-yksikkö ilmoittivat lausunnossaan, ettei heillä ole lausuttavaa Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotukseen. 

Ivalojoen tulvaryhmä on käynyt läpi palautteita ja vastineita 26.5.2021 ja hyväksynyt vastineet 25.8.2021.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.

Kuulemisasiakirjat:

Alla olevat asiakirjat ovat kuulemismenettelyn aikaisia. Päivitetyt ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät asiakirjat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla.

Ivalojoen tulvaryhmän sivut

Ivalojoen tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat

Tulvariskikartat päivitettiin 2019

Ivalon tulvavaara- ja tulvariskikartat on päivitetty vuoden 2019 lopussa. Riskikohteet on päivitetty tulvakarttapalveluun ja kartoituksesta on laadittu raportti.

Lapin oma tulvaopas on saatavilla

Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin alueelle suunnatun tulvaoppaan. Tulvaoppaaseen on kerätty vesistöalueiden tulvatietoja ja ohjeistusta miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi Opas on sähköisesti saatavilla myös julkaisupalvelu doriasta (doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

  Tulvariskien alustava arviointi päivitettiin 2018

  Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukaudella (2011) laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit. Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi oli kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet 22.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella ja asetti vesistöalueille tulvaryhmät vuosille 2019-2022.

  Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021

  Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti Inarin kunnassa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

  Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

  Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Ivalojoen tulvaryhmän johdolla. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa keskeistä sisältöä ovat tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.

  Tavoitteiden täyttämiseksi Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottamista. Tarvittavat korotukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 0,1-0,4 metriä ja osittain penkereitä on jo korotettu Inarin kunnan toimesta. Erityiskohteiden suojaamiseksi joitakin penkereitä joudutaan korottamaan hieman enemmän. Lisäksi Ivaloon esitetään uusien tulvapenkereiden rakentamista asuinrakennusten suojaamiseksi kerran 100 vuodessa toistuvia tulvia vastaan sekä Ivalon pääteiden korottamista liikenneyhteyksien turvaamiseksi.

  Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista.

  Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua ministeriön hyväksymään suunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja kolttasaameksi

  Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

  Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

  Alla kooste kuulemispalautteista (kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015):

  Tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä:

  Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

  Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

  Yleisötilaisuus helmikuussa 2015

  Kuultavana oleva ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 ja ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 esiteltiin yleisötilaisuudessa 10.2.2015. Yleisötilaisuuden esitykset:

  Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa syyskuussa 2015

  Lapin ELY-keskus järjesti viranomaisneuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa 10.9.2015 Inarissa. Laissa Saamelaiskäräjistä 9 §:n mukaisesti viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksiään ehdotuksesta Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tilaisuus oli yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa.

  Julkaistu 23.10.2020 klo 15.53, päivitetty 21.10.2021 klo 10.38

  Julkaisija: