Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Lapin oma tulvaopas on saatavilla

Osana tulvariskien hallinnan toimenpiteiden toteuttamista Lapin ELY-keskus on yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja tulvakeskuksen kanssa laatinut Lapin alueelle suunnatun tulvaoppaan. Tulvaoppaaseen on kerätty vesistöalueiden tulvatietoja ja ohjeistusta miten asukkaat voivat varautua tulviin ja mitä he voivat tehdä tulvatilanteen sattuessa tulvavahinkojen vähentämiseksi Opas on sähköisesti saatavilla myös julkaisupalvelu doriasta (doria.fi) sekä painettuna versiona Lapin ELY-keskuksen infosta.

Tulvariskien alustavat arvioinnit ovat kuultavana

Tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros on alkanut. Lapin ELY-keskus on tarkistanut ensimmäisellä suunnittelukierroksella laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit ja päivitetty arviointi on parhaillaan kuultavana ja lausuntokierroksella (aineistot: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin). Tulvariskien alustava arvioinnin tarkistamisessa on päivitetty vesistöalueiden tiedot ja tarkistetaan edellisellä suunnittelukaudella tehty arviointi merkittävien tulvariskien alueiden nimeämiseksi.

Ensimmäisellä suunnittelukierroksella vuonna 2011 Paatsjoen vesistöalueelta nimettiin merkittäviksi tulvariskialueiksi Ivalon taajama. Arvioinnin tarkistamisessa Ivalon taajama ehdotetaan edelleen nimettäväksi merkittäväksi tulvariskialueeksi. Muita tulvariskialueita ei uudessa arvioinnissa noussut esille.

Paatsjoen vesistöalueen tulvariskien alustava arviointi on kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa arviointiin ja esittää tarvittaessa korjauksia ja perusteluita tulvariskialueiden nimeämiseen. Lain mukaan tulvariskien alustavat arvioinnit tulee olla valmiit vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa vesistöalueelle tulvaryhmän.

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 18.12.2015 Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosille 2016-2021

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 18.12.2015. Lapin ELY-keskus on kuuluttanut hyväksymisestä vesistöalueen kunnissa ja on toimittanut tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu. Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma liitetiedostoineen on ollut nähtävillä sähköisesti Inarin kunnassa ja paperiversiona Lapin ELY-keskuksessa.

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on valmisteltu Lapin ELY-keskuksessa Ivalojoen tulvaryhmän johdolla. Tulvariskien hallintasuunnitelmassa keskeistä sisältöä ovat tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi.

Tavoitteiden täyttämiseksi Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa on esitetty Ivalon nykyisten tulvapenkereiden korottamista. Tarvittavat korotukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 0,1-0,4 metriä ja osittain penkereitä on jo korotettu Inarin kunnan toimesta. Erityiskohteiden suojaamiseksi joitakin penkereitä joudutaan korottamaan hieman enemmän. Lisäksi Ivaloon esitetään uusien tulvapenkereiden rakentamista asuinrakennusten suojaamiseksi kerran 100 vuodessa toistuvia tulvia vastaan sekä Ivalon pääteiden korottamista liikenneyhteyksien turvaamiseksi.

Suunnitelmassa esitetään perinteisten rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden lisäksi suuri joukko muita tulvariskien pienentämiseen tai tulviin varautumisen parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tulvakarttojen laadinta ja päivittäminen, tulvaennusteiden ja tulvaviestinnän kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja tulvantorjunnan harjoitukset. Tärkeinä toimenpiteinä pidetään myös asukkaiden omatoimista varautumista.

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman julkaisu on valmistunut ja se on saatavilla sähköisesti julkaisuarkisto doriasta (doria.fi). Alla olevista linkeistä voit tutustua ministeriön hyväksymään suunnitelmaan ja sen liitetiedostoihin. Suunnitelman tiivistelmät ovat saatavilla suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja kolttasaameksi

Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kuuleminen järjestettiin 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan oli nähtävillä myös ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja 15.1.2015 alkaen merenhoidon toimenpideohjelma. Lisätietoja vesiaiheisesta suunnittelusta:

Alla kooste kuulemispalautteista (kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015):

Tulvaryhmä

Ivalojoen  tulvaryhmän internet –sivuilta löytyvät alueen tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavan tulvaryhmän kokoonpano ja kokouspöytäkirjat:

Tulvakartat

  • Ivalon alueelle on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat. Kartat ovat katseltavissa tulvakarttapalvelussa:
  • www.ymparisto.fi/tulvakartat

Ivalon alueen tulvavaarakartoituksesta ja tulvariskikartoituksesta on laadittu erilliset raportit:

Tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä:

Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu

Kuuleminen hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta järjestettiin 2.5 - 2.8.2013. Kuulemisen tavoitteena oli tiedottaa ja antaa kansalaisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä tulvariskien hallinnan suunnittelun ja tulvariskien hallintasuunnitelmaan kuuluvan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Määräaikaan mennessä saatiin 24 mielipidettä, joista kaksi tuli sähköisen palautelomakkeen kautta.

Yleisötilaisuus helmikuussa 2015

Kuultavana oleva ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 ja ehdotus Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-2021 esiteltiin yleisötilaisuudessa 10.2.2015. Yleisötilaisuuden esitykset:

Neuvottelu Saamelaiskäräjien kanssa syyskuussa 2015

Lapin ELY-keskus järjesti viranomaisneuvottelun Saamelaiskäräjien kanssa 10.9.2015 Inarissa. Laissa Saamelaiskäräjistä 9 §:n mukaisesti viranomaisten tulee varata saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta. Saamelaiskäräjät sai esittää näkemyksiään ehdotuksesta Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tilaisuus oli yhteinen vesienhoidon suunnittelun kanssa.

Julkaistu 18.12.2015 klo 16.12, päivitetty 8.11.2019 klo 9.24

Julkaisija: