Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien alustava arviointi, vesistötulvat - Pohjois-Savo

Kuuleminen merkittävistä tulvariskialueista päättyi 9.7.2018

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvionsa vesistöjennoususta aiheutuvista tulvariskialueista Pohjois-Savon alueella. Pohjois-Savon maakunnan alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäytössä, vesistöissä tai ilmastoennusteissa jotka muuttaisivat vuoden 2011 arviota merkittävistä tulvariskialueista. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ehdottanut nimettäväksi vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita. Ehdotus on ollut kuultavana alueen kunnissa 9.4.2018 – 9.7.2018.
Yhteenveto kuulemisen aikana saadusta palautteesta. Saadun palautteen pohjalta tarkistettujen ehdotusten perusteella nimetään 22.12.2018 mennessä Suomen merkittävät tulvariskialueet vuoteen 2024.

  Kuulutetut asiakirjat 9.4.2018 – 9.7.2018

  Huom! Jos pdf:n avaamisessa ilmenee ongelmia, kokeile toista selainta (esim. Internet Explorer) tai tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se Adobe Reader-ohjelmalla

  Yhteenveto vuonna 2011 toteutetusta tulvariskien arvioinnista

  ELY-keskuksen ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 1.4.2011-30.6.2011. Kuulemisen aikana alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset saivat esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kuulemissa saatiin yhteensä 17 lausuntoa. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa ehdotukseen, joten ELY-keskuksella ei ole ollut tarvetta muuttaa ehdotustaan merkittävistä tai muista tulvariskialueista.

  Vesistötulvariskien alustavan arvioinnin lisäksi alueen kunnat ovat arvioineet hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. Kuntien arvioinnin perusteella Pohjois-Savon alueella ei ole merkittäviä hulevesitulvariskialueita.

   

  Vuoden 2011 ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

  Julkaistu 28.11.2013 klo 10.18, päivitetty 11.9.2018 klo 14.25
  Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47