Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus arvioi vuonna 2018 vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Pohjois-Karjalan maakunnan alueella ja laati ehdotuksen tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei ole esittänyt muutoksia v. 2011 ehdotukseen, eikä siten ehdottanut nimettäväksi toimialueellaan merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskuksen ehdotus oli kuultavana 9.4.–9.7.2018. Tämän ehdotuksen lisäksi alueen kunnat arvioivat vuoden 2018 aikana hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Määräaikaan mennessä Pohjois-Karjalan ELY-keskus sai yhteensä 10 lausuntoa. Lausunnonantajatahot eivät esittäneet muutoksia kuultavana olevaan ehdotukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotuksesta Suomeen 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen esityksen mukaisesti Pohjois-Karjalaan ei nimetty tulvariskialueita.

Maa- ja metsätalousministeriön päätös

MMM nimesi merkittävät tulvariskialueet 2018 - 2024 (MMM:n tiedote 20.12.2018)

Päätös merkittävistä tulvariskialueista (Maa- ja metsätalousministeriö 20.12.2018, pdf 1,3 Mt)

Kuulemispalaute

Ehdotus Pohjois-Karjalan tulvariskialueiksi

Vanha ehdotus v. 2011

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien alustavat arvioinnit vesistötulville

.
Julkaistu 24.9.2013 klo 11.05, päivitetty 21.1.2019 klo 13.17
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47