Hyppää sisältöön

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesistötulvariskien alustava arviointi - Pirkanmaa

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) arvioi vuonna 2018 uudelleen vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pirkanmaalla, eikä arvioinnin perusteella ehdottanut alueeltaan nimettäväksi merkittäviä tulvariskialueita. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asetti niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten perusteella. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä laaditaan suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Vaikka Pirkanmaalle ei ole merkittäviä tulvariskialueita, maakunnan merkitys koko Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan kannalta on suuri. Alueen järvien säännöstelyillä voidaan merkittävästi pienentää tai estää tulvavahinkoja Kokemäenjoen varrella.

Kuuleminen vuonna 2018

Kuuleminen ehdotuksesta Pirkanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta sekä suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta järjestettiin 9.4.2018 – 9.7.2018 kaikissa Pirkanmaan kunnissa, Pirkanmaan ELY-keskuksessa sekä verkkopalvelussa. Pirkanmaan ELY-keskus pyysi yhteensä 28 viranomaistaholta lausunnot kuultavana olevista asiakirjoista. Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 9 lausuntoa. Kansalaisten ja yhteisöjen antamia kannanottoja ei tullut lainkaan.

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien alustavien arviointien raportit on laadittu vuonna 2011 vesistöalueittain:

 

 

Julkaistu 16.9.2013 klo 10.22, päivitetty 24.7.2020 klo 13.06
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47