Hyppää sisältöön

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Lappi

Kuuleminen tulvariskien alustavasta arvioinnista päättyi 9.7.2018

Lapin ELY-keskus on tarkistanut vuonna 2011 tehdyn arvioinnin vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Lapissa. Arviointiaineistot olivat kuultavana 9.4.-9.7.2018, jolloin kaikilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista. Samaan aikaan pyydettiin myös lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Kaikkiaan Lapin ELY-keskus sai 17 lausuntoa ja yhden muun mielipiteen. Lapin ELY-keskus on käsitellyt saamansa kuulemispalautteen ja laatinut vastineen palautteisiin. Arvioinnin tausta-asiakirjoihin ja Lapin ELY-keskuksen ehdotukseen Lapin alueen merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty joitakin tarkennuksia kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta.

Arvioinnin perusteella Lapin ELY-keskus ehdottaa merkittäviksi tulvariskialueiksi seuraavat kuusi aluetta:

  • Kemijoen vesistöalue: Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven kaupunki.
  • Paatsjoen vesistöalue: Ivalon taajama.
  • Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue: Tornion kaupunki.
  • Rannikkoalue: Kemin kaupunki.

Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio nimettiin jo vuoden 2011 arvioinnissa merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistötulvariskien perusteella. Kemin kaupungin alue ehdotetaan nimettäväksi merenpinnan noususta aiheutuvan tulvariskin vuoksi ja alue on uusi merkittävä tulvariskialue Lapissa.

Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät 22.12.2018 mennessä. Merkittävien tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikartat päivitetään vuoden 2019 aikana ja tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tarkistetut tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville

Vähäisessä määrin Lapin aluetta koskevat lisäksi seuraavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit: Kuivajoki, Iijoki ja Koutajoki ja Vienan Kemin latvavesistö. Näiden vesistöalueiden osalta kuulemisaineistot löytyvät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilta.

Kuulutus ja kuulemisaineisto 9.4-9.7.2018

Vuonna 2011 laadittu tulvariskien alustava arviointi

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi vuonna 2011 Lapin ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti Lapin alueelle viisi merkittävää tulvariskialuetta: Rovaniemen kaupunki, Kittilän kirkonkylä, Kemijärven keskusta, Ivalon taajama ja Tornion kaupunki. Lapin kunnat eivät nimenneet merkittäviä hulevesitulvariskialueita. Arvioinnin jälkeen Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelmat, jotka löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvat >tulvariskien hallinta >tulvariskien hallinnan suunnittelu.

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi oli julkisesti nähtävillä 1.4. - 30.6.2011. Kuulemisesta saatiin yhteensä 19 lausuntoa ja mielipidettä. Ehdotusta tarkistettiin näiden perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö nimesi merkittävät tulvariskialueet tarkistetun ehdotuksen mukaisesti.

Vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit

Tulvariskien hallinnan koordinointiryhmän muistio 22.12.2010

Vähäisessä määrin Lapin aluetta koskevat lisäksi seuraavat tulvariskien alustavat arvioinnit:

Julkaistu 31.10.2018 klo 15.10, päivitetty 7.11.2019 klo 13.58
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47