Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi - Keski-Suomi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkisti vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Keski-Suomen alueella tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) mukaisesti vuonna 2018.

Arvioinnin perusteella ELY-keskus valmisteli ehdotukset Keski-Suomen maakunnan tulvariskialueiksi. Keski-Suomen ELY-keskus esitti, että Jyväskylän aiemmin merkittävänä oleva tulvariskialue poistettaisiin merkittävien tulvariskialueiden joukosta. Tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistuksessa tänä vuonna todettiin, että arviot Jyväskylän tulvariskeistä ovat tarkentuneet tulvariskien hallintasuunnitelman sekä tätä myöhemmin tarkistettujen paikkatietojen mukaan verrattuna vuoden 2011 arvioihin.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asetti niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten perusteella. Vaikka ministeriön päätöksen mukaan Keski-Suomessa ei olekaan yhtään merkittävää tulvariskialuetta, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus osallistuvat tulvaryhmän jäseninä Kymijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman laadintaan.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuuleminen ja asiakirjat

Kuuleminen järjestettiin ajalla 9.4. - 9.7.2018. Lausuntoja saatiin Kinnulan kunnalta, Jämsän kaupungilta sekä Kainuun ELY-keskukselta patoturvallisuusviranomaisena. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa ehdotuksiin tulvariskialueista. Lisäksi yksi yksityishenkilö tiedusteli perusteita, miksi Jyväskylää ei ehdoteta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Kysyjälle vastattiin sähköpostitse.

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien alustavien arviointien vesistöalueittaiset raportit vuodelta 2011

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuodelta 2015

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Timo Sokka
timo.sokka(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 14.01, päivitetty 18.10.2019 klo 13.21
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47