Hyppää sisältöön

Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien alustava arviointi -Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi vesistö- ja meritulville

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkastellut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvia tulvariskejä Kaakkois-Suomen alueella tulvariskien hallintaa koskevan lain (620/2010) mukaisesti. Lain mukaan arviointi on tehtävä vuoden 2018 aikana. Viimeksi arviointi tehtiin vuonna 2011.

Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotukset Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien tulvariskialueiksi. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei esitä muutoksia merkittäviin tulvariskialueisiin Kaakkois-Suomessa, koska niissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää loppuvuodesta 2018 ELY-keskusten ehdotusten perusteella merkittävät tulvariskialueet Suomessa ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liittojen ehdotusten perusteella. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä laaditaan suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Nyt nähtävillä olevat ehdotukset koskevat vain vesistötulvia ja merenpinnan nousua. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat vuoden 2018 aikana hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä, aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotusten lisäksi on kuvattu tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista erillisellä asiakirjalla: "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Maa- ja metsätalousministeriön päätös

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi Kymijoen alaosan sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen.

Kuuleminen

Kuuleminen päättyi 9.7.2018. Lausuntoja tuli 11.
Yhteenvetoa lausunnoista:Lausunnon 2018 (pdf)

Ehdotus

Tausta-asiakirjat

Alla tulvariskien alustavat arvioinnit vesistö- ja meritulville vuodelta 2011, joiden pohjalle uusi arvio on tehty.

Vesistöalueiden sijoittuminen Kaakkois-Suomen kuntien alueille (pdf 10 kt)

Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuodelta 2015

Muita tausta-asiakirjoja

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö
puh. 029 502 9235
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi  
puh.029 502 9260
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.20, päivitetty 28.10.2020 klo 12.30
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47