Vesistö- ja meritulvien tulvariskien alustava arviointi

Suomeen nimettiin 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 2018-2024

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet vuosiksi 2018-2024 ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti. Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn arviointiin ja nimeämispäätökseen nähden nyt nimettiin kolme uutta aluetta ja kaksi aluetta jäi pois. Perusteet nimeämiselle on kuvattu ELY-keskusten laatimissa muistiossa (Sivun alaraunasta: Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Samalla merkittäville tulvariskialueille asetettiin tulvaryhmät, joiden tehtävänä on määrittää tavoitteet alueen tulvariskien hallinnalle sekä käsitellä päivitettäviä tulvakarttoja sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia ja vähentämistoimenpiteitä.

 

Merkittävät_tulvariskialueet_2018_kartta
 
Merkittävät_tulvariskialueet_2018_tunnuslukuja
 

 

Tulvariskien alustavat arvioinnit tarkistettiin 2018

ELY-keskukset ovat tarkistaneet arviot vesistö- ja meritulvariskeistä. Ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.-9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja väestöllä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. Kooste kuulemispalautteesta löytyy sivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tulvariskin merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tulvien todennäköisyys sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Vahinkojen arvioinnissa otetaan tulvariskilain (620/2010) mukaan huomioon ihmisten terveys ja turvallisuus, välttämättömyyspalvelut kuten vesihuolto tai tieliikenne, yhteiskunnan kannalta tärkeä taloudellinen toiminta, ympäristö ja kulttuuriperintö. Tulvariskien alustavat arvioinnit ja merkittävät tulvariskialueet tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään kuuden vuoden välein.

ELY-keskusten tekemä arviointi koskee vesistö- ja meritulvariskejä. Niiden lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tulvariskien alustava arviointi - Häme

Merkittävät tulvariskialueet on nimetty - Riihimäen keskusta edelleen merkittävä tulvariskialue

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt merkittävät tulvariskialueet vesistöissä ja rannikoilla. Kanta-Hämeessä Vantaanjoen vesistöalueella sijaitseva Riihimäen keskusta on nimetty edelleen merkittäväksi tulvariskialueeksi. Päijät-Hämeessä merkittäviä tulvariskialueita ei ole.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Vantaanjoen tulvaryhmän Hämeen liiton esityksestä.

Tulvaryhmään nimetyt tahot:

  • Hämeen liitto
  • Uudenmaan liitto
  • Hämeen pelastuslaitos
  • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
  • Hämeen ELY-keskus
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • Riihimäen kaupunki
  • Hyvinkään kaupunki
  • Hausjärven kunta

Tulvaryhmä seuraa 2015 hyväksytyssä Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistymistä. Tulvaryhmä valmistelee ja hyväksyy uuden hallintasuunnitelman vuoden 2020 syksyyn mennessä. Hallintasuunnitelmat ovat kuultavana 1.10.2020-31.3.2021. Maa- metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2021.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

 

Kuulemisasiakirjat vuonna 2018

Tausta-asiakirjat

Tulvariskien hallintasuunnitelma Vantaanjoki

 

 

 

Julkaistu 19.9.2013 klo 8.54, päivitetty 20.12.2018 klo 15.05
Julkaistu 24.6.2013 klo 14.29, päivitetty 4.11.2019 klo 14.47