Tulvariskien hallinnan indikaattorit

Tulvariskilain tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Näillä sivuilla olevien indikaattoreiden avulla pyritään seuramaan tulvariskien kehittymistä, niihin varautumista ja sopeutumista; tulvariskien hallinnan onnistumista.

Tulvien arvioidaan yleistyvän suurimmassa osassa Suomea ilmastonmuutoksen seurauksena. Sadannan ja lämpötilojen kasvun takia tulvien ajankohta ja suuruus muuttuvat. Tulvat voivat aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja esimerkiksi ihmisille, ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle. Haavoittuvuus on lisääntynyt, mm. rakennusten teknistyessä. Tulvariskien hallinta on edistänyt kokonaisvaltaista suunnittelua ja varautumista tulviin.

Suomessa on yli 100 aluetta, joilla vesistöjen tai meriveden pinnan nousu voi aiheuttaa ihmisiin, rakennuksiin tai muuhun yhdyskuntaan kohdistuvia tulvavahinkoja. Näistä 22 on nimetty merkittäviksi tulvariskialueiksi. Vesistö- ja merivesitulvien ohella on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota rankkasateisiin ja niistä aiheuttuviin hulevesitulviin tiiviisti rakennetuilla alueilla. Tulviin varaudutaan alueellisilla tulvakartoilla ja tulvariskien hallintasuunnitelmilla, joissa esitetään tavoitteet sekä toimenpiteet tulvariskien hallitsemiseksi.

 

Tulevaisuuden tulvariskiarviot

Tulevaisuuden tulvariskiarvioit on laadittu kansallisesti yhtenevällä menetelmällä merkittäville tulvariskialueille vuosille 2015-2100. Arvioissa on otettu alueellisesti huomioon erilaiset ilmaston, väestön ja talouden skenaariot. Tulvariskiä ja sen muutosta on kuvattu alueen asukkaiden ja taloudellisen vahinkopotentiaalin avulla.

 

Tulvariskien hehittymisen indikaattorit


Vesistö- ja meritulvariskien indikaattorit

 

Hulevesitulvariskien indikaattorit

 

 

Julkaistu 1.12.2017 klo 10.44, päivitetty 21.12.2018 klo 11.17