Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila

TYÖKALUJA

Työkalu pohjavesiriskien hallintaan

SYKE on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Omalle koneelle tallennettavaa tarkistuslistaa voidaan käyttää kaikissa pohjavesiensuojelun hankkeissa, joissa selvitetään pohjaveden pilaantumisen riskejä. Lisää

Pohjavedet

Suomessa on noin 3800 vedenhankintaa varten tärkeää ja siihen soveltuvaa pohjavesialuetta, joista suurin osa tilaltaan hyviä. Suomessa on noin 350 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta. Määrä on noussut noin sadalla alueella edelliseen pohjavesi tila-arvioon (2009) verrattuna. 

  Pohjavesien tila Suomessa 2013
  Pohjavesien tila ja riskialueet 2013. 
Kuva isompana (jpg, 2 Mt)

Tila on vaarantunut erityisesti Etelä-Suomen ja taajamien pohjavesialueilla, joilla on runsaasti ihmistoimintaa. Noin 98 riskipohjavesialuetta on tilaltaan huonoja. Aiempaan verrattuna tilaltaan huonojen alueiden määrä on kasvanut 16:lla.

Riskialueiden ja huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrän lisääntymistä selittää osittain selvityksistä ja tutkimuksista saadut lisätiedot.

Suomessa on lisäksi yli 150 ns. selvityskohdetta eli sellaista pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta tai määrästä ei ole riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on paljon ihmistoimintaa.

Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi silloin, kun pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tilan voi heikentyä ilman suojelutoimia. Suurimmalla osalla riskialueista pohjaveden tila on toistaiseksi hyvä. Lähes kaikkia riskialueita käytetään vedenhankintaan. Joillakin alueilla on jouduttu sulkemaan vedenottamoita ja tehostamaan käsittelyä raakavedessä olevien pitoisuuksien vuoksi.  Raakavedessä todetuilla haitallisten aineiden pitoisuuksilla ei ole ollut vaikutusta vesihuoltolaitosten jakaman talousveden laatuun.

Pohjaveden tilalle riskiä aiheuttavat mm. pilaantuneet maa-alueet, teiden talvikunnossapito, aiemmin käytetyt torjunta-aineet, öljytuotteiden varastointi, teollisuusalueet sekä kotieläintalous.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Janne Juvonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus on päivittänyt pohjavesien tilan luokittelua toisen vesienhoitokauden 2016–2021 toimenpiteiden suunnittelua varten. Pohjavesien luokittelu on osa koko EU:n kattavaa vesienhoidon suunnitteluprosessia.

Etelä-Savossa on 154 tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta, joista 19 on nimetty riskialueeksi. Alueiden määrä on lisääntynyt 12:lla edelliseen vuonna 2009 tehtyyn pohjavesien tila-arvioon verrattuna. Merkittävimmät riskit pohjavedelle aiheutuvat pilaantuneista maa-alueista, liikenteestä, asutuksesta, yritystoiminnasta, maa-ainesten otosta sekä maataloudesta. Lisäksi Etelä-Savossa on viisi pohjavesialuetta, joiden pohjaveden laadusta ei ole vielä riittävästi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueilla on pohjaveden tilaa uhkaavaa toimintaa.

Kahdeksan pohjavesialuetta huonossa tilassa

Kemiallinen tila määräytyy vesienhoitoasetuksessa annettujen ympäristölaatunormien perusteella. Lisäksi arvioidaan pohjavedessä todettujen aineiden pitoisuuksien vaikutukset vedenhankintaan ja ympäristöön. Määrällinen tila arvioidaan huonoksi, jos liiallisesta pohjaveden otosta tai muusta pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavasta toiminnasta aiheutuu kemiallisen tilan heikentymistä tai haitallisia vaikutuksia ympäristössä.

Riskialueista kahdeksan on luokiteltu huonoon tilaan. Pohjaveden kemiallinen tila on huono seitsemällä alueella ja määrällinen tila on huono yhdellä alueella. Huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden määrä on kaksinkertaistunut edellisestä arviosta. Pääasiallinen syy tähän on se, että pohjavesien seurannan myötä on saatu lisää tietoa luokittelun pohjaksi. Pohjavettä ovat pilanneet teollisessa ja muussa toiminnassa käytetyt haitalliset aineet, torjunta-aineet, tiesuola sekä lannoitteet.

Vedenottamoita riskinalaisilla pohjavesialueilla

Eteläsavolaisista vedenkäyttäjistä noin puolet saa talousvetensä vedenottamoista, jotka sijaitsevat riskinalaisilla pohjavesialueilla ja noin 30 %:lle vesi tulee huonoon tilaan luokitelluilta pohjavesialueilta. Veden käsittelyä on jouduttu tehostamaan kolmella vedenottamolla. Kaksi vedenottamoa on jouduttu sulkemaan pohjaveden pilaantumisen johdosta. Vesilaitokset ja terveydensuojeluviranomaiset vastaavat siitä, että kuluttajille tuleva vesi on aina talousveden laatuvaatimukset täyttävää.

Lisää tietoa pohjavesialueista ja suojelusuunnitelmat täytäntöön

Tavoitteena on turvata hyvälaatuinen pohjavesi pitkälle tulevaisuuteen, sillä Etelä-Savossa pohjaveden ja tekopohjaveden osuus yhdyskuntien veden käytöstä on 83 %. Suurimmalle osalle riskialueista on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulee toteuttaa kiireellisesti hyvän tilan saavuttamiseksi. Maankäytön suunnittelussa pohjavesialueet tulee huomioida niin, ettei uusia riskiä aiheuttavia toimintoja sijoiteta kriittisille alueille. Pohjavesialueiden sisäisestä rakenteesta ja pohjaveden virtauksesta tarvitaan lisää tietoa, jotta pohjavesialueilla voidaan toimia kestävällä tavalla.


Riski- ja selvitystarvealueet Etelä-Savossa

Pohjavesialue Kunta Riskinalaisuus Kemiallinen tila Määrällinen tila
Vilkonharju Hirvensalmi riskialue hyvä hyvä
Kotkatharju Joroinen riskialue hyvä hyvä
Tervaruukinsalo Joroinen selvitystarvealue ei arvioitu ei arvioitu
Hatsola Juva riskialue hyvä hyvä
Rapionkangas Juva riskialue hyvä hyvä
Hanhikangas Mikkeli riskialue hyvä huono
Huosiuskangas Mikkeli riskialue hyvä hyvä
Kauriansalmi Mikkeli riskialue huono hyvä
Palokangas Mikkeli selvitystarvealue ei arvioitu ei arvioitu
Parkatinkangas Mikkeli riskialue hyvä hyvä
Porrassalmi Mikkeli selvitystarvealue ei arvioitu ei arvioitu
Pursiala Mikkeli riskialue huono hyvä
Vuohiniemi-Haukilampi Mikkeli riskialue huono hyvä
Kuortti Pertunmaa riskialue huono hyvä
Pertunmaa kk Pertunmaa selvitystarvealue ei arvioitu ei arvioitu
Hiidenlampi Pieksämäki riskialue hyvä hvyä
Montola Pieksämäki riskialue hyvä hyvä
Naarajärvi Pieksämäki riskialue huono hyvä
Ruutanaharju Rantasalmi riskialue hyvä hyvä
Keplakko Savonlinna riskialue hyvä hyvä
Kulennoisharju Savonlinna riskialue hyvä hyvä
Punkasalmi Savonlinna riskialue huono hyvä
Viinavaara-Tahvananmäki Savonlinna selvitystarvealue ei arvioitu ei arvioitu
Rauhaniemi Sulkava riskialue huono hyvä

 
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat - Etelä-Savo
Pohjavesialueet - Etelä-Savo

 

 

 kartta pohjavesien tila ja riskialueet Etelä-Savossa 2013.PNG

 

 

 

Julkaistu 31.12.2013 klo 9.25, päivitetty 16.5.2019 klo 10.57
Julkaistu 18.12.2018 klo 11.17, päivitetty 18.12.2018 klo 11.17