Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Keski-Suomi

Keski-Suomessa pohjavesi on laadultaan ja myös määrältään hyvä 82 %:lla vedenhankintaa varten tärkeistä (I luokka) ja vedenhankintaan soveltuvista (II luokka) pohjavesialueista. Muutamilla pohjavesialueilla on kuitenkin havaittavissa ihmistoimintojen vaikutuksia. Näiden aiheuttamat pohjaveden laatu- ja määräongelmat ovat yleensä vähäisiä.

I luokan pohjavesialueita on Keski-Suomessa 179 ja II luokan pohjavesialueita 65. Pohjavesialueista 29 on riskinalaisia, ja näistä 25 on huonossa kemiallisessa tilassa. Uusia laatuongelmia on löytynyt pohjavesistä sitä mukaa, kun selvityksiä on tehty. Edellisessä, vuonna 2009 tehdyssä arvioinnissa, pohjavesialueista 17 oli huonossa kemiallisessa tilassa.

Pohjavesiongelmia_Pekka Pulkkinen.jpgPohjavesiuhkia. © Pekka Pulkkinen

Uhkat pohjavesialueilla liittyvät useimmiten pohjaveden laatuun, määrällisiä ongelmia pohjavesissä ei juuri ole. Laatuongelmat ovat yleensä kohonneita typpi- tai kloridipitoisuuksia. Kohonnut typpipitoisuus on yleensä seurausta maa- ja metsätalousalueiden lannoituksesta, kohonnut kloridi valta- ja kantateiden tiesuolauksesta. Merkittävämpiä laatuongelmia on kuitenkin pilaantuneilla alueilla, jotka ovat syntyneet jo lopettaneen tai pitkään toiminnassa olleen teollisuus- tai yritystoiminnan, kuten sahojen, polttoainejakeluiden tai taimitarhojen, seurauksena. Näillä alueilla on pohjavedessä havaittu erilaisia haitta-, liuotin- ja torjunta-aineita.

Pohjaveden tilaa seurataan ja pohjavesialueen suojelusuunnitelmia laaditaan

Pohjaveden laatua ja määrää on selvitetty I ja II luokan pohjavesialueilla osana vesienhoidon suunnittelua. Selvityksiä on tehty pohjaveden laatuanalyysien ja pinnankorkeus- sekä määrämittausten avulla. Keski-Suomen pohjavettä on muutoinkin tutkittu yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

6_Aijala_The_Kaavio

Pohjaveden pinnan syvyyden vaihtelu Laukaan Äijälän pohjavesiasemalla 1975 - 2019. Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus analysoi Laukaan kunnassa harjualueella sijaitsevan Äijälän pohjavesiaseman sekä Multian kunnassa moreenialueella sijaitsevan Vehkoon pohjavesiaseman mittaushavaintoja. Mittaustuloksia voi tarkastella alla olevien linkkien kautta 

Pohjavesialueelle voidaan pohjaveden suojelemiseksi laatia suojelusuunnitelma. Se on käytännön ohjeistus siitä, millaisia toimenpiteitä pohjavesialueella tulee tehdä tai millaisia toimintoja pohjavesialueelle voidaan sijoittaa. Suojelusuunnitelmia on osana vesienhoitoa laadittu tai päivitetty vuoden 2009 jälkeen seitsemän. Tätä ennenkin on suojelusuunnitelmia laadittu useita. Pilaantuneiden alueiden kunnostuksilla on parannettu pohjavesialueiden maaperän ja pohjaveden laatua.

Myös tulevaisuudessa pohjaveden laatua ja määrää on tarkoitus selvittää I ja II luokan pohjavesialueilla erilaisilla seurannoilla ja pohjavesiselvityksillä. Pohjaveden suojelua tehostetaan edelleen myös pohjavesialueen suojelusuunnitelmilla, joita pyritään laatimaan varsinkin riskinalaisille pohjavesialueille. Pilaantuneiden alueiden kunnostuksilla kohennetaan pohjavesialueiden maaperän ja pohjaveden palautumista kohti luonnontilaa.

Julkaistu 14.4.2014 klo 15.24, päivitetty 3.9.2019 klo 8.46