Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla on 420 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 22 on nimetty riskialueeksi. Riskialueiksi on nimetty sellaiset pohjavesialueet, joissa on havaittu raja-arvot ylittäviä määriä haitallisia aineita tai alueella on runsaasti toimintoja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti pohjaveden laatuun. Riskialueista vain yksi on luokiteltu huonoon tilaan. Riskialueiksi nimetyt pohjavesialueet sijaitsevat pääosin taajama-alueilla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on 32 selvityskohdetta, joiden pohjaveden laadusta ei ole juurikaan tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on pohjaveden tilaa uhkaavaa toimintaa.

Merkittävimpiä pohjavesiriskiä aiheuttavia toimintoja Pohjois-Pohjanmaalla ovat liikenne, asutus, yritystoiminta, vanhat pilaantuneet maa-alueet, maatalous sekä maa-ainesten otto.

Vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti pohjaveden suojelua ja riskienhallintaa on tehostettu edistämällä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimista. Vuosina 2010–2012 on laadittu kahdeksan (8) suojelusuunnitelmaa, jotka käsittävät 29 pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan on koottu tietoa pohjavesiolosuhteista, riskitoiminnoista sekä tarvittavista suojelutoimenpiteistä.

Jatkossa on erittäin tärkeää varmistaa suojelusuunnitelmissa esitettyjen suojelutoimenpiteiden toteutuminen, jotta pohjavesiin kohdistuvat riskitoiminnot saadaan minimoitua. Pohjavesialueiden huomioimista maankäytön suunnittelussa tulee myös tehostaa. Pohjois-Pohjanmaalla Kanta-Oulua lukuun ottamatta kaikki yhdyskuntien käyttämä vesi on pohjavettä. Tavoitteena on turvata riittävästi hyvälaatuista pohjavettä yhdyskuntien vedenhankintaa varten myös tuleville sukupolville.

Julkaistu 24.10.2013 klo 8.50, päivitetty 1.7.2019 klo 10.21