Pintavesien tilan seuranta

Pintavesien tilan seuranta antaa tietoa muun muassa vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Seurantatulokset kertovat vesistöjen nykytilasta ja  vesiensuojelutoimien tehokkuudesta. Ne osoittavat myös, miten vesien tila on muuttunut pitkällä aikavälillä.

Tilan seuranta

Vanhimmat havainnot vesien tilasta ovat lähes sadan vuoden takaa. Järjestelmällisesti veden laatua alettiin seurata Suomessa 1960-luvulla. Vuosien mittaan seuranta on monipuolistunut. Kemiallisten ja fysikaalisten muuttujien ohella seurataan nyt myös biologisia laatutekijöitä. Euroopan unionin vesipuitedirektiivin edellyttämä biologinen seuranta on lisääntynyt varsinkin vuodesta 2009 alkaen. Vesien kemiallisen tilan arviointi on myös edellyttänyt lisää haitallisten aineiden seurantaa.

Tietoja kerätään sekä yksittäisistä vesistöistä että laajemmin: vesistöalueittain tai vesienhoitoalueittain tai koko valtakunnan mitassa. Seuranta palvelee myös Euroopan ja maailman laajuisia vesien tilan arviointeja. Kattavat havainnot ja pitkät aikasarjat antavat arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, miten muuttuva ilmasto tai maankäyttö vaikuttavat vesistöihin.

Seurantaa tehdään monella taholla

Vesien tilan seurannasta vastaavat pääosin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Ne laativat seurantaohjelmat noin kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelmia tarkistetaan vuosittain, jos seurannan tarpeet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, että tarkistusta tarvitaan. ELY-keskukset tilaavat näytteenoton ja näytteiden analysoinnin kilpailutetulta palveluntarjoajalta.

Valtion viranomaisten lisäksi monet muutkin tahot tarkkailevat vesien tilaa. Esimerkiksi moni kunta seuraa alueensa pieniä vesiä, joita ELY-keskusten seurantaverkko ei kata. Maa- ja metsätalouden aiheuttaman hajakuormituksen vesistövaikutuksia on seurattu kattavasti vuodesta 2008 alkaen. Tämä valtakunnallinen seurantaverkko sisältää yli sata jokea ja järveä.

Osa vesistöistä kuuluu niin sanotun velvoitetarkkailun piiriin. Velvoitetarkkailussa seurataan sitä, miten vesiä kuormittava toiminta vaikuttaa vesistön tilaan. Tarkkailusta ja sen kustannuksista vastaa kuormittava laitos tai taho, esimerkiksi teollisuusyritys tai kunta. Itse tarkkailutyön kuormittajat tilaavat useimmiten konsulttiyritykseltä tai vesiensuojeluyhdistykseltä. Velvoitetarkkailu toteutetaan ELY-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti.
 

Tuhansia havaintopaikkoja

Eri seurantakokonaisuuksista muodostuu valtakunnallisesti varsin kattava havaintoverkko. Veden laadun havaintopaikkoja on kertynyt vedenlaaturekisteriin kaikkiaan noin 75 200. Niistä noin 200–300:lla on saatavissa pitkiä aikasarjoja muutamasta vedenlaatumuuttujasta – osalla jopa 1960-luvulta tähän päivään. Viime vuosina seurannan tai velvoitetarkkailun piirissä on ollut vuosittain noin 6000 havaintopaikkaa: noin 2400 järveä tai lampea, 2600 jokea tai puroa ja 1000 ojaa.

Vedenlaadun havaintopaikkoja on runsaimmin siellä, missä on rakennettua ympäristöä ja maataloutta eli Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomessa. Itä-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa havaintopaikkoja on vähemmän, ja ne keskittyvät tärkeäksi katsottuihin vesistöihin. Näiltä alueilta löytyy todennäköisemmin luonnontilassa olevia vesistöjä.

Seurantaa tehdään havaintopaikoilla joko joka vuosi tai muutaman vuoden välein. Seurantavuoden aikana vesinäytteitä otetaan useita kertoja, yleensä 2–12 kertaa, kulloisenkin tarpeen mukaan. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia suureita, kuten lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus sekä kasviplanktonin määrää kuvaava klorofylli-a:n pitoisuus.

Biologisia laatutekijöitä seurataan havaintopaikoilla 1–6 vuoden välein eliöryhmästä riippuen. Seurantaan kuuluvat kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit, kivien pinnoille kiinnittyneet päällyslevät ja kalat.

Runsaimmin otetaan kasviplanktonnäytteitä, noin 400 järvivesistöstä vuosittain. Muista järvien eliöryhmistä tietoa kertyy hieman vähemmän: näytteitä otetaan vuosittain vähimmillään 50:stä ja enimmillään runsaasta sadasta järvivesistöstä kunkin eliöryhmän ja elinpaikan mukaan. Jokivesissä tietoa kertyy eniten kalastosta, noin 300 vesimuodostumasta vuosittain. Muista eliöryhmistä – pohjaeläimistä ja piilevistä – otetaan näytteitä noin sadasta jokivesistöstä vuosittain. Jokivesien seurantaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös vesikasvillisuuteen.

Jatkuvuus turvataan

Havaintopaikat pidetään mahdollisimman samoina vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Näin saadaan tietoja vesien tilan kehityksestä pitkällä aikavälillä. Myös seuranta- ja määritysmenetelmät pyritään pitämään samoina. Ajan mittaan menetelmät kuitenkin kehittyvät. Silloin tehdään vertailuja vanhan ja uuden menetelmän välillä, jotta tulokset säilyvät vertailukelpoisina.

Näytteenottoon perustuvaa tiedonkeruuta ja tilan arviointia täydentävät nykyisin uudet tekniset menetelmät, kuten kaukokartoitus ja jatkuvatoimiset mittalaitteet.

Seuranta tuottaa tietoa moneen käyttöön

Vesien tilan seurannan aineistot tarjoavat tärkeää perustietoa moneen käyttöön. Havaintoaineistoja käytetään muun muassa tutkittaessa vesien tilan ajallisia ja alueellisia vaihteluita ja niiden syitä. Aineistojen avulla arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesien tilaan ja vesieliöstöön.

Seurannan ja velvoitetarkkailujen tulokset tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään valtakunnalliseen Pintavesien tilan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä on kaikkien käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelun kautta.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pintavesien tilan seuranta - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan ELY-keskus vastaa alueellisesta pintavesien tilan seurannasta Pohjois-Karjalan alueella.  ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekevät ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla.

Viranomaisten hoitama perusseuranta pääosassa

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella on 538 vesimuodostumaa. Seurantakauden 2014–2016 aikana otettiin näytteet 262 vesimuodostumasta. Viimeisin seurantaohjelma on laadittu loppuvuodesta 2013 yhdistämällä soveltuvilta osin viranomaisten järjestämä seuranta ja toiminnanharjoittajien ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla tekemä tarkkailu (velvoitetarkkailu). Syksyn 2015 aikana seurantaohjelmat tarkistettiin ja tehtiin 20 % karsinta seurantajaksolle 2016–2022 ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen seuranta painottuu voimakkaasti viranomaisten hoitamaan seurantaan, koska alueella on vähän velvoitetarkkailuvelvollisia toimijoita verrattuna esim. Etelä-Suomeen. Vesimuodostumia seurataan joko 1, 3 tai 6 vuoden välein. Vuosittaisessa järvien veden laadun seurannassa on Pohjois-Karjalassa mukana parikymmentä kohdetta. Kolmen vuoden välein seurannassa on vajaa 50 järveä ja kuuden vuoden välein runsaat 30 järveä.  

Se, mitä näytteistä analysoidaan, määräytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimien hankkeiden kautta. Niissä seurataan järvien ja jokien pitkäaikaismuutoksia, maa- ja metsätalouden kuormitusta, ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja erikseen rajavesistöjä.

Pintavesien seurantapaikat, POK
Pohjois-Karjalan vuonna 2016 VPD-raportoitavat seurantapaikat.

Seurantakaudella 2014–2016 velvoitetarkkailun tuottamia tuloksia hyödynnettiin yhteensä 26 vesimuodostumassa, joista 10 muodostuman tiedot tulevat pelkästään velvoitetarkkailusta.

Suomen 46:sta yli 100 km2 suuruisesta järvestä viisi sijaitsee kokonaan Pohjois-Karjalassa: Pielinen, Höytiäinen, Pyhäselkä, Koitere ja Viinijärvi. Pieniä järviä ja lampia on lisätty seurantaohjelmaan 2000-luvulla.

Veden laatutuloksia Pohjois-Karjalan seurantajärvistä

Järvien veden laatuun vaikuttavat paljon sen koko ja ympärillä oleva valuma-alue. Valuma-alueen maaperällä ja maankäytöllä on suuri merkitys veden ominaisuuksiin. Tämän vuoksi Suomen pintavedet on jaettu niiden maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteidensä mukaisesti kolmeentoista eri järvityyppiin.
Tyypittelyn ansiosta kullekin vesistölle on voitu asettaa vesistön luontaisiin ominaisuuksiin perustuvat luokkarajat ja tilaluokitukset.

Yleisiä tarkasteltavia veden laadusta kertovia mittareita ovat happipitoisuus, kokonaisfosfori sekä kokonaistyppi. Hapen määrä vedessä on lämpötilasta riippuvainen. Happea liukenee enemmän kylmään kuin lämpimään veteen. Hapenkyllästysaste kertoo vedessä olevan hapen määrän suhteutettuna siihen miten paljon kyseisen lämpöisen veden pitäisi sisältää happea. Kesäisin lämpimän veden aikaan hapen kyllästysprosentti voi nousta yli 100 %, jolloin puhutaan hapen ylikyllästyneisyydestä. Ylikyllästyneisyyttä voi aiheuttaa mm. pintaveden runsas levätuotanto (tuottavat happea yhteyttämällä). Syvänteiden hyvä happipitoisuus on osoitus vesistön hyvästä kunnosta. Pohjakerroksen hapettomuutta saattaa kuitenkin esiintyä erityisesti kerrostuneisuuskauden lopussa maaliskuussa ja elokuussa, ennen veden täyskiertoa.

Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi kertovat järven rehevyystasosta. Korkeat ravinnepitoisuudet luovat hyvät edellytykset kasvulle ja erityisesti levien tuotanto lisääntyy korkeiden ravinnepitoisuuksien myötä. Tuotannon lisääntyminen lisää hapenkulutusta ja voi aiheuttaa pohjan läheisessä vesikerroksessa hapettomuutta. Pohjan hapettomuus voi vapauttaa suuriakin määriä pohjasedimenttiin sitoutunutta fosforia ja aiheuttaa sisäistä ravinnekuormitusta järveen.

Järvikohtaiset tulokset:

Vedenlaadun seurannan pitkäaikaisia aikasarjoja on automaattisesti päivittyvinä nähtävissä muutamilta havaintopaikoilta Pohjois-Karjalassa:

Velvoitetarkkailuraportit (pdf)

2020

Vanhemmat

Näkösyvyyden mittaus vesistöjen seurannassa

Valkolevy
Ns. valkolevy näkösyvyyden mittaamiseen. © Kuva: Mika Lännenpää

Vesistöjen näkösyvyyden seuranta on helppo keino seurata järven tilan yhtä ominaisuutta. Näkösyvyys mitataan ns. valkolevyllä varjon puolelta. Mitä suurempi näkösyvyys on, sitä kirkkaampaa vesi on. Epäsuorasti näkösyvyys kertoo rehevöitymisestä ja sen muutoksista, sillä rehevöityvän järven vesi samenee kesäisin levien määrän kasvaessa. Näkösyvyysmittaus kuuluu järviseurannan perusmäärityksiin.

Huoli järvien tilasta ja paikallisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat päällimmäisinä tekijöinä näkösyvyysseurannan käynnistämisessä. Suomessa on toimintaa edistetty sekä viranomaistaholta että vapaaehtoisvoimin. Pohjois-Karjalassa näkösyvyysseurannan uranuurtaja on Karjalan Pyhäjärvi ry. Sen puheenjohtaja Jouko Turkka käynnisti Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä mittaukset talvella 1997.

Kiihtelysvaarassa näkösyvyysseuranta aloitettiin kesällä 2003 eteläisten kylien yhteistyönä ja toimintaa vetää Kyösti Vatanen. Lieksassa näkösyvyysseurannan käynnisti kesällä 2005 Lieksan Luonnonystävät ry:n Juhani Ryynänen. Näkösyvyyden ohella osalla järviä seurataan levätilannetta valtakunnallisen leväseurannan yhteydessä. Uusin näkösyvyyden seurantakohde on Höytiäinen, jossa seuranta aloitettiin vuonna 2015.

Näkösyvyyden mittaustuloksia ja havaintopisteet:

Julkaistu 1.9.2015 klo 9.36, päivitetty 17.8.2021 klo 11.43
Julkaistu 22.9.2016 klo 12.35, päivitetty 10.9.2022 klo 16.26