Pintavesien tilan seuranta

Tilan seuranta

Vesien tilan seurannalla saadaan tietoa mm. vesien rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Seurantatulosten avulla voidaan selvittää, ovatko vesiensuojelutoimenpiteet parantaneet vesien tilaa.

Tietoa kerätään paikallisesti (yksittäinen vesistö), alueellisesti (vesistöalue ja vesienhoitoalue) tai valtakunnallisesti (koko Suomi). Lisäksi tietoa hankitaan koko Eurooppaa koskevia sekä maailmanlaajuisia vesien tilan arviointeja varten.

Havaintopaikoista otetaan vesinäytteitä säännöllisin väliajoin joko vuosittain tai muutaman vuoden välein. Vuoden sisällä näytteitä otetaan noin 2 - 12 kertaa tarpeesta riippuen. Näytteistä määritetään fysikaalisia ja kemiallisia muuttujia (esim. lämpötila, fosfori-, typpi- ja happipitoisuus, levien sisältämän klorofylli-a:n pitoisuus).

Biologisia tekijöitä, kuten kasviplankton, pohjaeläimet, vesikasvit ja kivien pinnoille kiinnittynyt päällyslevästö, seurataan havaintopaikoilla 1 - 6 vuoden välein tekijästä riippuen.

Havaintopaikat ja määritysmenetelmät pidetään mahdollisimman samoina. Määritysmenetelmien kehittyessä vanhaa ja uutta menetelmää verrataan, jotta tulosten vertailukelpoisuus säilyisi.

ELY-keskukset ja niiden edeltäjät ovat huolehtineet ympäristöhallinnon seurantojen näytteenotosta, mutta näyttenottoa ollaan ulkoistamassa vuonna 2015. Labratorioanalyysit kilpailutetaan jatkossa enenevässä määrin. Seurantaan osallistuvat ulkoistamisen kautta konsultit ja vesiensuojeluyhdistykset, joitka käytännössä suorittavat jo vesistöjen velvoitetarkkailua.  Seurannan ja velvoitetarkkailun tulokset ovat saatavissa valtakunnallisesta Pintavesien tilan tietojärjestelmästä, joka on myös muiden kuin vesiviranomaisten käytettävissä ns. OIVA-palvelun kautta.

Seurannat ovat pitkäaikaisia. Vedenlaadun seurannat aloitettiin jo 1960-luvulla. Biologista seurantaa on lisätty varsinkin vuodesta 2009 alkaen.

Perinteisten seurantojen antamaa tietoa pyritään täydentämään uudemmilla menetelmillä kuten kaukokartoituksella.

Ohje vesienhoitoalueiden seurannan laatimiseksi (pdf, 1142 kB)

Lisätietoja

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Marko Järvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Pintavesien tilan seuranta –Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa pintavesien tilan seurannasta toimialueellaan.  ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja eli vesien tilan seurantaa, jota toiminnanharjoittajat tekevät ympäristönsuojelulain ja vesilain nojalla.

Suomen 46:sta yli 100 km2 suuruisesta järvistä vai yksi on osittain Kaakkois-Suomessa: Suur-Saimaa. Hiukan alle sadan neliökilometrin järviä on neljä: Vuohijärvi, Simpelejärvi, Kuolimo ja Kivijärvi.  Pieniä järviä ja lampia on lisätty seurantaohjelmaan 2000-luvulla.

Velvoitetarkkailuja ja omaa seurantaa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on 80 joki-, 267 järvi- ja 17 merivesi­muodostumaa. Vesimuodostuma (engl. body of water) on tavallisesti maanpinnan painanteeseen kerääntyneen veden muodostama, selvästi erottuva kokonaisuus, eli järvi, joki tai merialue. Kaakkois-Suomen järvien (yli 0,5 ha) pinta-ala on yhteensä 1880 km2. Vesipuitedirektiivin perusteella tarkasteltavia jokiuomia on Kaakkois-Suomessa yhteensä 245 kilometriä Vuoksen vesienhoitoalueelta (Hiitolanjoelta Vaalimaanjoelle) ja 450 kilometriä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttamassa vesien tilan seurannassa vesimuodostumia seurataan 1, 3 tai 6 vuoden välein. 152 vesimuodostumaa seurataan vuosittain, kolmen vuoden välein seurannassa on vajaa 50 järveä ja kuuden vuoden välein runsaat 30 järveä. Tämän lisäksi velvoitetarkkailun piirissä olevien pintavesien vedenlaatua seurataan useita kertoja vuodessa.

Se, mitä näytteistä analysoidaan, määräytyy SYKEn koordinoimien hankkeiden kautta. Niissä seurataan järvien ja jokien pitkäaikaismuutoksia, maa- ja metsätalouden kuormitusta, ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja erikseen rajavesistöjä.

Kaakkois-Suomen näytteenottopaikat 2014

 

 Vedenlaatutuloksia Kaakkois-Suomen seurantavesistä

Velvoitetarkkailuraportit

 
Julkaistu 7.9.2015 klo 9.05, päivitetty 28.5.2019 klo 15.00
Julkaistu 22.9.2016 klo 12.35, päivitetty 27.8.2019 klo 11.02