Pintavesien tilan seuranta - Lappi

Pintavesien tilaa seurataan ympäristöhallinnon seurantana, jossa seurataan veden laadun pitkäaikaismuutoksia, sekä velvoitetarkkailuna, jota toiminnanharjoittajat tekevät vesi- ja ympäristölupien lupamääräysten velvoittamana.

Pintavesien tilan seuranta on laissa (vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1263/2014) ympäristöviranomaiselle säädetty tehtävä. Seurannan tuottamaa tietoa käytetään mm, vesien tilaluokituksessa ja muussa ympäristön tilan arvioinnissa, sekä toimenpideohjelmien laadinnassa. Lapin ELY-keskus vastaa ympäristöhallinnon seurannasta Lapin alueella. ELY-keskus myös valvoo alueensa velvoitetarkkailuja. Velvoitetarkkailutietojen avulla valvotaan toiminnan luvanmukaisuutta ja sen vesistövaikutuksia.

Ympäristöhallinnon seuranta Lapissa

Ympäristöhallinnon seuranta sisältää vähintään veden kemiallisia laatutekijöitä, kuten ravinteiden pitoisuudet, kiintoaine ja veden väri. Tietoa kerätään myös haitallisista ja vaarallisista aineista, kuten ahvenen elohopeapitoisuuksista. Usein mukana on lisäksi biologista seurantaa, jossa seurataan vesistön tilaa eliöyhteisöjen kautta. Joessa biologiseen seurannan kohteita ovat päällyslevät, pohjaeläimet ja koskikalasto. Järvissä voidaan seurata veden kasviplanktonin määrää ja koostumusta, vesikasvillisuutta, rantavyöhykkeen päällysleviä, sekä pohjaeläimistöä ja kalastoa. Kalaston tarkkailun toteuttaa Luonnonvarakeskus. Perämeren rannikolla seurataan kasvi- ja eläinplanktonia, sekä pohjaeläimistöä.

Toimialue on jaettu pohjoiseen, jäämereen laskevien jokien Tenon-Näätämön ja Paatsjoen vesienhoitoalueeseen, Tornionjoen ja Kemijoen vesienhoitoalueisiin. Lisäksi siihen kuuluu Iijoen ja Koutajoen latvaosia. Ympäristöhallinnon seurantaa toteutetaan vuosittain tai 3-6 vuoden välein, kohteesta riippuen. Vuosittaisessa seurannassa ovat kaikkein suurimmat joet ja järvet, sekä erillisten tutkimusohjelmien pitkäaikaisia seurantakohteita. Seurannan tuloksia voi hakea Suomen ympäristökeskuksen ympäristötietojärjestelmistä.

Seurantapaikat kartalla:

Velvotetarkkailu

Velvoitetarkkailujen sisältö ja tiheys muodostuu toiminnan vaikutusten mukaan. Kemijoen, Ounasjoen ja Tornion-Muonionjoen valuma-aleilla on yhteistarkkailuohjelmat. Ympäristölupavelvollisilla turvetuottajilla ja teollisuudella on omat velvoitetarkkailuohjelmansa.

Yhteistarkkailuohjelmat:

Turvetuotanto:

Muuta:

Julkaistu 11.4.2019 klo 9.23, päivitetty 11.4.2019 klo 9.23

Julkaisija: