Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät

Kasviplankton on hyvä vesien tilan indikaattori, sillä se reagoi nopeasti mm. ravinnepitoisuuden ja happamuuden muutoksiin vesistössä. 

Kasviplanktonin määrää ja koostumusta käytetään arvioitaessa vesistöjen tilaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) edellyttämässä sisä- ja rannikkovesien ekologisessa luokittelussa. EU:n meristrategiadirektiivi (MSD) edellyttää kuvauksen vallitsevan elinympäristön kasviplanktonyhteisöstä. Myös Itämeren suojelukomissio seuraa Itämeren rannikkovesien ja avomeren tilaa ja muutoksia kasviplanktonin avulla. 

Kasviplanktonin käyttö vesien tilan seurannassa, luokittelussa, vertailuolojen määrittämisessä ja ihmistoiminnan aiheuttamien muutosten arvioinnissa edellyttää, että laskentatulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

Tätä varten on laadittu ohje: Kasviplanktonin laskentamenetelmät (pdf 700 kB)

Kasviplanktonin mikroskopointi

Kasviplanktonin mikroskopointi
© Reija Jokipii

Tämä ohje kuvaa kasviplanktonlaskennan eri vaiheet ja käytettävät menetelmät. Kohderyhmänä ovat kasviplanktonanalysoijat sekä kasviplanktonnäytteitä määritettäväksi tarjoavat tahot. Ohje on uudistettu ja korjattu painos Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ohjeesta "Kasviplanktonin tutkimusmenetelmät" (5.4.2006), joka on julkaistu myös Vesitalous -lehdessä (Lepistö ym. 2006). Tämä uusi ohjeistus korvaa edellä mainitut kasviplanktonin laskentaohjeet. Sen perustana on eurooppalainen standardi SFS-EN-15204  "Water quality – Guidance on the enumeration of phytoplankton using inverted microscopy (Utermöhl technique)" (SFS 2006). Ohje on laadittu yhteistyössä Suomen kasviplanktonseuran kanssa.

Itämeren kasviplanktonseurantaan liittyvät erityisvaatimukset löytyvät erillisestä ohjeesta (HELCOM 2008), jossa on kuvattu tarkasti ainoastaan ne menetelmät, joita tulee käyttää HELCOM:lle raportoitavia näytteitä laskettaessa.

 

Kasviplanktonnäyte pullossa ja kyvetissä

Kasviplanktonnäytteen laskeutus kyvetissä © Reija Jokipii

Toimituskunta: Marko Järvinen1, Laura Forsström2, Maija Huttunen3, Seija Hällfors3, Reija Jokipii1, Maija Niemelä1, Arja Palomäki4

1) SYKE vesikeskus 2) Helsingin yliopisto ympäristötieteen laitos 3) SYKE merikeskus 4) Jyväskylän yliopisto ympäristöntutkimuskeskus

Työryhmän jäsenet

Pirkko Ala-Uotila, Raino-Lars Albert, Sanna Autio, Terttu Finni, Laura Forsström, Päivi Hakanen, Anna-Liisa Holopainen, Maija Huttunen, Guy Hällfors, Heidi Hällfors, Seija Hällfors, Reija Jokipii, Marko Järvinen, Sanna Kankainen, Sirpa Lehtinen, Liisa Lepistö, Maija Niemelä, Johanna Oja, Arja Palomäki, Marjut Räsänen, Pauliina Salmi, Kalevi Salonen, Petra Tallberg, Hanna Turkki, Kristiina Vuorio, Minna Ylä-Jarkko, Satu Zwerver

Julkaistu 17.4.2013 klo 18.00, päivitetty 12.8.2016 klo 11.06