Pintavesien ekologinen tila - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Uusi arvio Varsinais-Suomen ja Satakunnan pintavesien ekologisesta tilasta on valmistunut. Tila-arvio perustuu vuosien 2012-2017 seuranta-aineistoihin. Edellinen ekologinen luokittelu julkaistiin v. 2013. Luokittelussa ovat mukana joet, joiden valuma-alue on vähintään 100 km2, järvet, joiden pinta-ala on yli 50 hehtaaria sekä kaikki alueen rannikkovedet.

Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila arvioidaan suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan, ja niiden tilan arvio tarkentuu myöhemmin. Voimakkaasti muutettuja vesiä ovat mm. Kokemäenjoki, Loimijoki, Paimionjoki, Raisionlahti sekä Turun, Rauman ja Uudenkaupungin edustojen rannikkovedet. Haitallisiin aineisiin perustuva kemiallisen tilan luokittelu on vielä valmisteilla.

Tila-arvio on alustava. Valtioneuvosto vahvistaa luokittelun vesienhoitosuunnitelmien yhteydessä vuoden 2021 lopussa. Sitä ennen järjestetään julkinen kuuleminen aiheesta.

Pintavesien ekologinen tila Varsinais-Suomi ja Satakunta
Pintavesien ekologinen tila Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Lataa kuva.

Joet keskimäärin heikommassa tilassa kuin järvet

Lounais-Suomessa joet ovat pääosin tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa, kun taas järvien tila vaihtelee erinomaisesta huonoon. Saaristomeren ja Selkämeren tila on pääosin tyydyttävä.

Jokia tai niiden osia on luokiteltu Lounais-Suomessa 76 kpl, ja myöhemmin arvioidaan 11 voimakkaasti muutettua jokimuodostumaa. Lounais-Suomen jokimuodostumien lukumäärästä 16 % ja jokipituudesta 13 % on hyvässä tilassa. Erinomaiseen tilaan luokiteltuja jokia ei ole lainkaan. Hyvässä tilassa ovat Satakunnassa mm. Merikarvianjoki, Pohjajoki ja Harjunpäänjoki ja Varsinais-Suomessa Mynäjoen yläosa ja Varesjoki. Huonoon tilaan on luokiteltu erittäin runsasravinteinen Raisionjoki-Ruskonjoki.

Useimmat Lounais-Suomen järvet edustavat hyvää tai tyydyttävää ekologista tilaa. Järvien määrästä 52 % ja pinta-alasta 24 % on hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Luokittelussa on ollut mukana 116 järveä, joista puolet on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Keinotekoisen Maarian altaan tilanarvio tarkentuu myöhemmin. Lounais-Suomen suurimman järven, Säkylän Pyhäjärven, vesiensuojelu on ollut pitkään intensiivistä, mutta ekologinen tila on nyt luokiteltu tyydyttäväksi. Mm. kokonaisfosforipitoisuus ja a-klorofylli ovat hieman nousseet viime luokittelusta. Käytännössä järven tila on ollut pitkään hyvän ja tyydyttävän rajalla. Järvi tarvitsee edelleen voimakkaita hoitotoimia, jotta tila saadaan hyväksi ja se säilyy hyvänä. Kaikki erinomaisessa tilassa olevat Lounais-Suomen järvet, kuten Iso-Kiskon pääallas, sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Huonoon tilaan on luokiteltu vain ylirehevä Someron Halkjärvi.

Pylväskuva
Luokkien osuudet vesimuodostumien määrissä: Varsinais-Suomi ja Satakunta

 

Pylväskuva
Luokkien osuudet jokipituudesta sekä järvien ja rannikkovesien pinta-alasta: Varsinais-Suomi ja Satakunta

 

 

Rannikkovesien tila on heikentynyt

Rannikkovesimuodostumien lukumäärästä 8 % ja pinta-alasta 9 % on hyvässä tilassa. Muut ovat tyydyttävässä tai sitä huonommassa tilassa. Erinomaiseksi luokiteltuja rannikkovesimuodostumia ei Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella ole lainkaan.

Saaristomeri on valtaosaltaan luokiteltu tyydyttävään luokkaan. Heikoimmassa tilassa ovat rannikonläheiset vedet ja sisäsaaristo, joiden luokka on monin paikoin välttävä. Saaristomerellä ei ole enää hyvään tilaan luokiteltuja vesimuodostumia. Sisäsaariston tila on heikentynyt verrattuna edelliseen luokitukseen, mikä näkyy erityisesti planktonlevien määrää kuvaavan a-klorofyllin sekä ravinteiden pitoisuuksien kasvuna. Poikkeuksen tekee Raisionlahti, jossa a-klorofylli- ja ravinnemäärät ovat pienentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun Raision jätevedet alettiin johtaa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle Turkuun. Sen sijaan Saaristomeren ulkosaaristossa muutokset ovat olleet pieniä verrattuna edelliseen luokitukseen. Poikkeuksena on Kihdin pohjoispuolen vesimuodostuma, jonka tila on heikentynyt ja luokka pudonnut hyvästä tyydyttävään.

Selkämeren eteläosan ulompien rannikkovesien tila on heikentynyt selvästi viime vuosien aikana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella Uudestakaupungista Merikarvialle. Selkämeren ulommista rannikkovesistä suurin osa on nyt tyydyttävässä tilassa, kun ne edellisessä luokituksessa oli kokonaisuudessaan luokiteltu hyvään tilaan. Luokan heikkeneminen johtuu a-klorofyllin ja ravinteiden pitoisuuksien kasvusta. Vain Luvian - Rauman avomerialue on nyt hyvässä tilassa, ja sielläkin hyvä tila on vaarantunut. Selkämeren sisemmät rannikkovedet ovat pääosin tyydyttävässä tai hyvässä luokassa. Uudenkaupungin lähivedet sekä Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pihlavanlahti ja sen läheinen merialue ovat välttävässä tilassa. Suuressa osassa Selkämeren sisempiä rannikkovesiä klorofyllipitoisuus on kasvanut, vaikka tilaluokka ei olekaan muuttunut.

Voimakasta hajakuormitusta ja paikallisia kuormittajia

Varsinais-Suomen ja Satakunnan pintavesien tilaa heikentää pääasiassa vesien rehevöityminen, joka johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta. Hajakuormitus on voimakkainta Varsinais-Suomen savimaiden jokien valuma-alueilla ja muillakin tehokkaasti viljellyillä savimailla.

Etenkin Kokemäenjoen ja Eurajoen tilaan vaikuttaa yhä myös pistekuormitus, vaikka Kokemäenjoen tila onkin parantunut huomattavasti pitkällä aikavälillä. Jokien tilaa heikentävät lisäksi vanhojen perkausten ja patojen aiheuttamat muutokset. Etenkin Satakunnassa vesistöjä on aikoinaan perattu ja järviä laskettu laajasti. Paikallisesti vesien tilaa heikentävät myös turvetuotanto etenkin Pohjois-Satakunnassa ja kalankasvatus rannikkovesissä.


Lisätietoja:

 

Julkaistu 25.9.2019 klo 10.48, päivitetty 30.9.2019 klo 16.39