Kalat ja lannan ravinteet osaksi kestävää ruokajärjestelmää Varsinais-Suomessa

Tiedote 2.9.2019 klo 9.24

Suomen ympäristökeskus ja Valonia tiedottavat

© Kuva: Varsinais-Suomen liitto / Antti Vaalikivi

Varsinais-Suomessa voidaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta vahvistamalla alihyödynnettyjen kalakantojen elintarvikekäyttöä, selventämällä kalankasvatuksen toimintaedellytyksiä sekä lisäämällä lannan tehokasta prosessointia. Tähän tulokseen päädyttiin SYKEn vetämän BlueAdapt-hankkeen työpajoissa, joissa eri alojen asiantuntijat loivat suuntaviivat sinisen biotalouden edistämiseksi. Tulokset ja ehdotukset välittömiksi muutostoimiksi julkaistaan 4.9. Turussa.

Koska tavoitteena on kestävän sinisen biotalouden edistäminen, on Varsinais-Suomessa kiinnitettävä huomio rannikkovesiin päätyvän ravinnekuormituksen vähentämiseen. Maakunnan kotieläintuotanto on osin keskittynyt alueille, joilla lantaa syntyy yli alueella viljeltävien kasvien lannoitustarpeen. Kuormitusriskin välttämiseksi ylijäämäfosfori on saatava pois kotieläinkeskittymistä. Tämä edellyttää lannan tehokasta prosessointia niin, että ravinteet saadaan kuljetettavaan muotoon ja lannan energia talteen.

Varsinais-Suomessa resurssitehokkuutta voidaan parantaa myös lisäämällä silakan ja särkikalakantojen hyödyntämistä elintarviketuotannossa. Kotimaisen kalan osuus suomalaisten syömästä kalasta on vain noin 20 %. Nykytilanteessa jalostussektorin ja kalankasvattajien usko tuotannon kasvuun ja investointien kannattavuuteen hiipuu.

”Pienen silakan käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja ja tuotteita. Lisäksi vesiviljelyn ympäristölupiin liittyvät pelisäännöt ja niitä koskevat erimielisyydet on selvitettävä perinpohjaisesti. Pahinta on epävarmuus siitä, millaisia investointeja voi suunnitella ja millä ehdoin”, erikoistutkija Helena Valve Suomen ympäristökeskuksesta kommentoi.

Huomio kestävään ruokajärjestelmään

Samalla kun ruokajärjestelmää pyritään siirtämään kohti kasvispainotteista ruokavaliota, on huomioitava eläinproteiinin tuotannon kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet. Vaarana on, että kalojen merkitys hyvinä proteiininlähteinä jää liian vähälle huomiolle. Keinoja ruuantuotannon kestävyyden parantamiseen saatetaan myös sivuuttaa.

”Ruokapolitiikka ei ole erillinen saarekkeensa, vaan kytkeytyy esimerkiksi liikenne- ja energiapolitiikkaan. Liikennebiokaasun tuotanto tuottaa lisäarvoa, jolla voidaan kattaa lannan prosessoinnista aiheutuvia kuluja. Tällöin uusiutuvalla energialla voidaan korvata muuta energiantuotantoa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta liikenteessä”, toimialapäällikkö Riikka Leskinen Valoniasta muistuttaa.

Suositeltavat toimet loppuraportissa – julkaisutilaisuus Turussa 4.9.

Varsinais-Suomea koskevat tulokset on koottu loppuraporttiin. Se sisältää koosteen niistä välittömistä toimista, joita sinisen biotalouden murroksen käynnistyminen edellyttää eri tasoilla – esimerkiksi useat politiikkatoimet on toteutettava valtakunnallisesti.

Julkistamistilaisuus järjestetään aamiaisen merkeissä

Tilaisuudessa esitellään keskeiset tulokset sekä keskustellaan toimenpiteiden eteenpäin viemisestä. Kommentaattoreina paikalla ovat mm. Pro Kala ry:n toiminnanjohtaja Katriina Partanen sekä Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

BlueAdapt-hanke

Varsinais-Suomen työpajasarja toteutettiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa 3-vuotista (2018–2020) BlueAdapt-hanketta. Hanke tarkastelee kestävää sinistä taloutta ja mukautuvan hallinnan mahdollisuuksia Suomessa. Hankkeessa on mukana SYKEn lisäksi Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Demos Helsinki, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoa

Erikoistutkija Helena Valve, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 723, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Toimialapäällikkö Riikka Leskinen, Valonia, p. 044 907 5995, etunimi.sukunimi@valonia.fi

Tulosten julkaisutilaisuus 4.9.2019 Turussa:
Projektikoordinaattori Liisa Kolehmainen, Demos Helsinki, p. 040 410 2858, etunimi.sukunimi@demoshelsinki.fi

Linkkejä

Suomen akatemian logo

Raportti: Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa – Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset (elokuu 2019)

BlueAdapt-hankesivut: Sopeutuva hallinta luo sinistä kasvua Suomelle