Ympäristövahingot

Ympäristövahingosta on kyse, jos maaperään, veteen, viemäriin tai ilmaan pääsee tai saattaa päästä vaarallisia tai räjähdysalttiita aineita. Tällaisia ovat muun muassa öljyvuodot, tehdaspalot, kemikaalionnettomuudet, vaarallisia aineita kuljettavan säiliöauton tai junan suistuminen tai törmäys.
Ympäristövahingoista ilmoitetaan hätäkeskukseen (112). Hätäkeskus arvioi vahingon laajuuden ja ottaa yhteyttä pelastusviranomaiseen ja muihin tarvittaviin viranomaisiin. Ilmoitus ympäristövahingosta tai sen uhasta on tehtävä välittömästi, jotta tarvittavat torjuntatoimenpiteet saadaan käynnistettyä ja haitallinen aine ei esimerkiksi pääse syvempiin maakerroksiin ja mahdollisesti pohjaveteen.

Ympäristövahinkojen torjunnan aloittaminen

Ympäristövahinkojen torjunnan aloittamisessa ensisijainen vastuu on aina paikallisella pelastusviranomaisella (aluepelastuslaitos). Tarvittaessa paikallinen ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus osallistuvat myös alkutorjuntatoimenpiteiden hoitamiseen. Suomen ympäristökeskus tukee torjuntatoimia tarvittaessa.

Yleensä pelastuslaitos ilmoittaa ympäristövahingosta ensiksi paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Ympäristöviranomaisen velvollisuus on vahinkotilanteissa tehdä maastotarkastus ja arvioida vahinkotilanne sekä tarvittavat ennallistamistoimet. Yleensä ensitarkastuksen tekee kunnan ympäristöviranhaltija, joka tavallisimmin ehtii paikalle ensimmäisenä. ELY-keskuksen tehtävänä on avustaa torjuntatyön johtamisessa ja antaa asiantuntija-apua. Ympäristölupalaitoksiin tarkastuksen tekee ensisijaisesti sen valvontaviranomaisen viranhaltija, jonka toimivaltaan laitos kuuluu. Vahinkotilanteiden hyvä hoitaminen edellyttää ympäristöviranomaisten keskinäistä yhteydenpitoa ja tiivistä yhteistyötä.

Ympäristöviranomaisen tehtävät ympäristövahinkotilanteissa

  • Arvioida vahinkotilanteen ympäristöhaitat yhdessä pelastusviranomaisen kanssa ja mahdollisuudet haittojen rajoittamiseen.
  • Avustaa muita viranomaisia, erityisesti pelastustoimea ja poliisia päätöksenteossa. - Alueellisella pelastustoimella on ensisijainen vastuu kiireellisten toimenpiteiden suorittamisesta ympäristön suojaamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi.
  • Avustaa mahdollista toiminnanharjoittajaa päätöksenteossa: päästöjen rajoittaminen, haittojen lieventäminen, ympäristön tilan selvittäminen, tarkkailun käynnistäminen, tiedottaminen.
  • Tiedottaa omalta osaltaan nopeasti ja totuudenmukaisesti omaa organisaatiotaan, yhteistyötahoja, haitankärsijöitä.
  • Tehdä alkutorjuntatoimenpiteiden jälkeen päätöksiä pilaantuneen alueen laajuuden selvittämisestä, puhdistustarpeen arvioinnista, ympäristöhaitan poistamisesta tai mahdollisesta toiminnan keskeyttämisestä.
  • Huolehtia osaltaan tilanteen ja ympäristön seurannasta ympäristönsuojelun kannalta.
  • Antaa määräyksiä erityistilanteiden välttämiseksi.
Julkaistu 22.8.2014 klo 10.04, päivitetty 24.6.2014 klo 13.09
Julkaisija: