Ajankohtaista

Valtakunnallinen toimintapojen kokeiluhanke käynnistyi keväällä 2019. Tälle sivulle päivitetään tietoa hankkeen etenemisestä.

Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhanke loppuu, mutta yhteistyö jatkuu (4.6.2020)

Katse kohti yhtenäisiä toimintatapoja 

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueilla on kokeiltu viime vuoden aikana erilaisia yhteistyön kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen tähtääviä toimintatapoja. Kokeilut tehtiin YM:n rahoittamassa Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhankkeessa (OHKE II), josta saadut tulokset on nyt koottu yhteen. 

Hankkeen toimintatapakokeilut koskivat lupakäsittelyä, valvontaa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), alueidenkäyttöä, vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua. Lisäksi hankkeessa oli mukana neljä muuta kokeilua (ympäristöasioiden asiakaspalvelun neuvonta AVIen ympäristölupavastuualueen tehtävissä, Osaava-järjestelmän ja ympäristöhallinnon verkostojen kehittäminen, sähköisten järjestelmien kokeilu sekä asiakaspalautekokeilu).  

Tavoitteena yhtenäiset toimintatavat 

Erilaisissa toimintatapakokeiluissa oli mukana yli 100 asiantuntijaa. Hankkeessa kokeiltiin toimintatapoja, joista osa oli uudempia ja osa jo jossain käytössä olevia, mutta jotka eivät olleet vakiintuneet osaksi valtakunnallisesta käytäntöä.  

-  Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten välillä on tehty tähänkin saakka tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä. Tämän hankkeen tavoitteena oli kerätä kokemuksia eri menettelyistä ja käytännöistä ja ottaa hyvät käytännöt valtakunnallisesti käyttöön, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, johtaja Veli-Matti Uski Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.  

Asiakkaan näkökulmasta yhtenäiset toimintatavat eri virastoissa ympäri Suomea ovat keskeisiä.  

- Hankkeen sidosryhmätilaisuudessa 12.3. painotettiinkin yhtenäisen ympäristöhallinnon tärkeyttä. Asiakas arvostaa sujuvia menettelyjä ja asiantuntevaa toimintaa varsinkin niissä menettelyissä, joissa on mukana useampi viranomainen tai toimija, Uski jatkaa.  

Toimintatapoja lupamenettelyyn, jälkivalvontaan ja osaamisen laajempaan hyödyntämiseen 

Eri kokeiluista kerättiin kokemuksia sähköisellä kyselyllä sekä täydentävillä haastatteluilla. Näiden perusteella AVIen ja ELY-keskusten ympäristövastuualueiden johtajat ovat yhteisesti sopineet alla esiteltyjen toimintatapojen käyttöönotosta valtakunnallisesti: 

Käyttöön otettavat toimintatavat: 

Ennen lupa-asian vireille tuloa​ 

 • Kutsutaan ELY-keskus mukaan ennakkoneuvotteluun matalalla kynnyksellä​ 

Lupaprosessin alkuvaihe (hakemuksen alkutarkastus, täydennyspyynnön laadinta)​ 

 • ELY-keskukselle mahdollisuus tutustua ja esittää täydennyksiä AVIn laatimaan täydennyspyyntöön​ 
 • AVIn tekemälle mahdolliselle tarkastuskäynnille kutsutaan mukaan ELY-keskuksen edustaja​ 

​Lupaprosessin jälkeen (päätöksen läpikäyminen)​ 

 • Tarvittaessa palaveri AVIn ja ELYn kesken, jossa käydään lupapäätös läpi​ 

Määräaikaistarkastukset​ 

 • AVI kutsutaan mukaan määräaikaistarkastuksille ensi kädessä monimutkaisissa hankkeissa silloin, kun on vireillä / tulossa vireille luvan muuttamisen tarpeen arviointi (YSL 89 §) tai toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)​ 
 • Voidaan myös käyttää uusien lupakäsittelijöiden perehdytyksen apuna​ 

​ Luvan muuttamisen tarpeen arviointi​ 

 • ELY-keskuksen valvoja arvioi, tarvitaanko keskustelua AVIn asiantuntijan kanssa luvan muuttamisen tarpeen arvioinnissa​ 

​ Yhteistyö BAT-päätelmien tulkinnassa​ 

 • Yhteistyö AVIen ja ELY-keskusten välillä on jo nyt toimivaa, eikä nähty tarvetta uusille toimintatavoille.​ 

Osaamisen ja voimavarojen hyödyntämisessä yli organisaatiorajojen​ 

 • Voimavaroja hyödynnetään yli organisaatiorajojen​ 
 • Panostetaan osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen​ 
 • Rakennetaan yhteisöllisyyttä ja luottamusta​ 

Seuraavien toimintatapojen käyttöönotto edellyttää vielä tarkempaa keskustelua ja pohdintaa:  

Lupapäätöksen laadintavaihe (lupamääräysten ja päätöksen laadinta)​ 

 • ELY-keskukselle mahdollisuus kommentoida AVIn laatimaa lupamääräysluonnosta tai lupapäätösluonnosta​ 
 • ELY-keskuksen asiantuntemuksen hyödyntäminen tarvittaessa jo lupapäätöksen valmisteluvaiheessa.  

Toimintatapojen käyttöönotto 

- Nyt on kerätty kokemukset ja näkemykset yhteen ja on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Työ toimintatapojen käyttöönoton osalta jatkuu toukokuussa käynnistyneessä OHKE III -hankkeessa, kertoo hankekoordinaattori Anu Onjukka.  

- Yhdessä tekeminen, kumppanuus ja asiakaslähtöisyys tulevat jatkossakin painottumaan toiminnan kehittämisessä. Aluehallinnossa on valtavasti osaamista, jota tulisi hyödyntää tehokkaasti yli organisaatiorajojen - siksi kannustamme aluehallintovirastoja ja ELY-keskuksia lisäämään yhteistyötä sekä aluehallintovirastoissa ja ELY-keskuksissa että niiden välillä, painottaa projektipäällikkö Minna Torkkeli ympäristöministeriöstä. 

Lisätietoja:  

 • Hankkeen loppuraportti (tiivistelmä)
 • Hankekoordinaattorit Anu Onjukka, Mari Peltonen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) ja Ville Timonen (etunimi.sukunimi@avi.fi) sekä projektipäällikkö Minna Torkkeli (etunimi.sukunimi@ym.fi)  

 

Asiakaspalautteen keräämistä ympäristötehtävistä valmistellaan (9.12.2019)

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävistä tullaan keräämään asiakaspalautetta joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana. Palautekyselyitä viimeistellään parhaillaan, ja ne lähetetään asiakkaille, jotka asioivat kokeiluun osallistuvien ELY-keskusten tai aluehallintovirastojen kanssa.

Palautetta kerätään sähköisistä ilmoitusmenettelyistä, ympäristö- ja vesilupaprosesseista, koetoimintailmoitusten käsittelystä, neuvotteluista asiakkaan kanssa, määräaikaistarkastuksista, kaavoitusprosesseista sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä.

Samalla selvitetään myös mahdollisuuksia systemaattisen asiakaspalautteen keräämiseen ympäristötehtävistä. Tavoitteena on kerätä aiempaa kattavammin asiakaspalautetta ympäristötehtävistä sekä kartoittaa, miten palautteen keräämistä voidaan jatkossa kehittää. Kerättyä asiakaspalautetta voidaan hyödyntää viranomaistoiminnan kehittämisessä niin valtakunnallisesti kuin virastotasolla. Palautteen avulla kerätään tietoa, jolla voidaan yhtenäistää toimintatapoja.

Ympäristöhallinnon valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhanke on hyvässä vauhdissa (25.11.2019)

ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen yhteisessä kokeiluhankkeessa erilaiset toimintatapakokeilut ovat olleet käynnissä loppukesästä lähtien. Osa kokeilusta on saatu jo päätökseenkin, ja kokeiluihin osallistuneilta virastojen asiantuntijoilta tullaan keräämään palautetta kokeilusta vuoden 2020 alussa. Myöhemmin keväällä myös asiakkailta tullaan keräämään kokemuksia kokeilusta.

Y-aspa antaa neuvontaa myös aluehallintoviraston ympäristövastuualueen tehtävissä

Vuodesta 2013 toiminut Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (Y-aspa) neuvoo asiakkaita ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa, vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin sekä opastaa asioiden vireillepanossa. Lokakuun alusta lähtien Y-aspa on osana käynnissä olevaa kokeiluhanketta neuvonut asiakkaita myös aluehallintoviraston ympäristövastuualueen tehtävissä.

Vuoden 2020 huhtikuun loppuun asti kestävän kokeilun tavoitteena on kehittää aluehallintovirastojen ympäristölupatoimialan asiakaspalvelua sekä selvittää, miten Y-aspan palvelukonsepti toimii ympäristölupavastuualueiden tehtävissä.

- Asiakkaat ovat kysyneet mm. AVI:en päätösten käsittelyajoista ja hinnoista, Lupa-Tietopalvelun käytöstä ja AVI:en päätösten lainvoimaisuudesta, kertoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Asiantuntemuksen yhteiskäyttöä edistetään ympäristötoimialan verkostojen toimintaa kehittämällä ja Osaava-järjestelmän kokeilulla

Asiantuntijaverkostojen kehittämisen tavoitteena on luoda ratkaisuja sekä uusien että olemassa olevien verkostojen toimintatavoiksi ja verkostojen paremmaksi hyödyntämiseksi. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten Osaava-järjestelmää voitaisiin hyödyntää ympäristöhallinnossa. Osaava-järjestelmän avulla saadaan koottua asiantuntijoiden osaamista koskevat tiedot yhteen.

Lisätietoja hankkeesta saa projektin koordinaattoreilta:

 • Anu Onjukka, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 036, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • Mari Peltonen, viestintäasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 059, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 • Ville Timonen, ympäristötarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 754, etunimi.sukunimi@avi.fi

Taustamateriaalia:

Julkaistu 17.9.2019 klo 14.48, päivitetty 4.6.2020 klo 10.38
Julkaisija: