Saaristomeri

Saaristomeri on kymmenien tuhansien saarien täplittämä merialue Hangon ja Kustavin välissä, Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä . FINMARINET:n kartoitukset alueella keskittyvät lähinnä Saaristomeren kansallispuiston Natura-alueelle, joka on erittäin merkittävä alue niin maanpäällisten kuin vedenalaisten luontotyyppienkin suojelun kannalta. Saaristomeren kansallispuisto on noin 50km2 kokoinen karuista ja metsäisistä saarista ja niitä ympäröivistä laajoista vesialueista koostuva Natura-alue. Se sijaitsee suurimmaksi osaksi ulkosaaristossa ja vesialuetta siitä on lähes 90%. Pohjan muodot alueella ovat vaihtelevia sisältäen niin matalikkoja kuin yli 100m syviä merenpohjan kohtia. Rannat ovat pääosin kivikkoisia ja kallioisia, mutta myös harjusaaria ja hiekkarantoja esiintyy. Kaiken kaikkiaan alueelta on löydetty 43 EU:n Habitaattidirektiivissä listattua luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää elinympäristötyyppiä sisältäen mm. vedenalaisia hiekkasärkkiä, rannikkolaguuneja, riuttoja sekä ulkosaariston saaria ja luotoja.

FINMARINET-hankkeen tutkimusalue Saaristomerellä sekä  Saaristomeren kansallispuiston Natura-alue.

Saaristomeren vesi on Suomen aluevesistä suolaisinta, mutta tästä huolimatta alueella tavataan myös makean veden lajeja. Eliöstö on monipuolista rikkonaisen ja vaihtelevan ympäristön takia ja alueella esiintyykin niin suojaisten pehmeiden pohjien kuin ulkosaariston kovien pohjien eliöyhteisöjä. Eliöstöä kuvaavat syvyysvyöhykkeittäin kasvavat levät, ulkosaariston hiekkapohjien meriajokasniityt, sisäsaariston lajirikas putkilokasvisto sekä runsas pohjaeläin- ja kalalajisto. Erityisesti kasvilajien ja selkärangattomien joukossa on kymmeniä uhanalaisia lajeja sekä lajeja, joita esiintyy Suomen rannikolla ainoastaan Saaristomerellä.

Julkaistu 1.11.2013 klo 15.11, päivitetty 1.11.2013 klo 15.14