Hyppää sisältöön

FINMARINET-hankkeen tavoitteet ja tulokset

FINMARINET-hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Suomen rannikolla sijaitsevien mereisten NATURA 2000 -suojelualueiden sekä niiden lähialueiden vedenalaista eliöstöä ja elinympäristöjä. Maastokartoituksissa kerättyä aineistoa hyödynnettiin elinympäristöjen ja eliölajien levinneisyyksien mallintamisessa tutkimusalueille.

Odotetut tulokset

  • Yhteistyökumppaneiden kesken otettu käyttöön yhdenmukaistettu näytteenottojärjestelmä;
  • Tuotettu uutta tietoa ympäristöministeriölle mereisen Natura 2000 -suojelualueverkoston toteuttamiseksi;
  • Luotu yleiskuva EU:n luontodirektiivin luettelemien vedenalaisten elinympäristöjen esiintymisestä tutkimusalueilla
  • Tutkimustulokset yleistetty ja tuotettu elinympäristökarttoja koko tutkimusalueelle erilaisten paikkatietojärjestelmien (GIS) avulla
  • Tuotetut eliö- ja elinympäristökartat julkaistu Internet-pohjaisessa karttapalvelussa
  • Itämeren vedenalaisen luonnon tuntemus lisääntynyt Suomessa ja muissa Itämeren rantavaltioissa.

Raportteja

Hanke koostui seuraavista osa-alueista:

Geologiset ja biologiset maastokartoitukset

Geologisissa kartoituksissa tuotettiin tietoa meren pohjan geologiasta, minkä pohjalta tuotettiin karttoja pohjan rakenteen alueellisesta vaihtelusta. Biologiset maastokartoitukset tehtiin videokuvaamalla veneestä käsin, sukeltamalla ja käyttämällä kauko-ohjattua robottivideokameraa. Biologisten kartoitusten tarkoituksena oli kerätä tietoa tutkimusalueiden elinympäristötyypeistä sekä niissä esiintyvistä kasvi- ja eläinlajeista. Biologiset kartoitukset keskittyivät kartoittamaan erityisesti vedenalaisten hiekkasärkkien, rannikon laguunien, laajojen matalien lahtien ja riuttojen levinneisyyttä avomerialueella. Saaristossa tutkittiin erityisesti harjusaarien, ulkosaariston saarien ja luotojen vedenalaisia osia sekä kapeita murtovesilahtia.

Tiedonhallinta

Hankkeen yhteydessä kerätty tieto koottiin kaikkia hankkeen yhteistyökumppaneita palvelevaan tietokantaan. FINMARINET-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää Suomen ympäristökeskuksessa luotua tietokantaa vesikasvien ja makrolevien esiintymisestä Suomen rannikolla sekä osallistua pysyvän tiedonhallintajärjestelmän kehittämiseen.

Elinympäristöjen ja lajien levinneisyyden mallintaminen

Hankkeen aikana tuotettu aineisto yhdistettiin olemassa olevien aineistojen kanssa ja niiden perusteella mallinnettiin merenpohjan geologista rakennetta ja vesipatsaan fysikaalista rakennetta sekä vedenalaisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyyttä hankkeen tutkimusalueilla. Mallinnuksessa käytettiin paikkatietomenetelmiä ja tilastollisia malleja.

Karttatuotanto ja karttapalvelu

Hankkeessa tuotetun aineiston ja mallinnuksen pohjalta laadittiin karttoja merenpohjan pinnanmuodoista, vedenalaisista maisemista, elinympäristöistä ja eliölajien levinneisyydestä. Kartat julkaistiin internet-pohjaisessa karttapalvelussa.

VELMU karttapalvelu

Tiedottaminen, valistustyö ja tulosten jakaminen

Hankkeesta kerrotaan tutkimusalueille keskeisille paikoille sijoitetuilla kenttätauluilla. Lisäksi hankkeen asiantuntijat luennoivat vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta ja sen kartoitustyöstä esimerkiksi oppilaitoksissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Vedenalaista kuva-aineistoa on nähtävillä kuvagalleriassa.

Karttapalvelun lisäksi hankkeen tulosten jakamiseksi järjestettiin vedenalaisen luonnon kartoittamiseen ja tiedon hyödyntämiseen liittyviä seminaareja. VELMU-ohjelman Dokumenttiarkisto-sivut sisältävät seminaarien ohjelmia ja esityksiä myös FINMARINETin järjestämistä tilaisuuksista.

VELMUn dokumenttiarkisto

Koulutus FINMARINET-hankkeessa

FINMARINET on järjestänyt sekä kansallisia että kansainvälisiä kursseja liittyen vedenalaiseen luontoon.

Lisätietoja

Hankkeen koordinaattori, yksikönpäällikkö Pasi Laihonen, Suomen ympäristökeskus, Merien aluesuunnittelu, p. 0295 251343, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.41, päivitetty 22.4.2016 klo 15.52