Hyppää sisältöön

VELMU-tutkimus

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) käynnistyi Saaristomeren pilottivaiheella vuonna 2004. VELMUn ensimmäisinä vuosina tutkimushankkeet olivat pieniä ja tuottivat tietoa suhteellisen suppeilta alueilta. Vuonna 2009 käynnistyneessä FINMARINET-hankkeessa kartoitukset ulotettiin koko Suomen merialueelle. VELMU-yliopistotutkimusta ja erillishankkeita kuvataan alla.

Kuva: Metsähallitus 2004

VELMU-yliopistotutkimus

VELMUssa on tehty tai on tekeillä seuraavat opinnäytetyöt:

Graduated, PhD

Anu Kaskela University of Helsinki 2017 "Seabed landscapes of the Baltic Sea: Geological characterization of the seabed environment with spatial analysis techniques" (supervisors: Kotilainen and Salonen)

Riikka Venesjärvi University of Helsinki 2016 “Knowledge-based marine conservation in oil spill risk management” (supervisors: Kuikka and Rahikainen)

Tapio Suominen 2015 University of Turku “Spatiotemporal features of coastal waters in Southwest Finland” (supervisor: Kalliola)

Henna Rinne Åbo Akademi University 2014 ”Macroalgae across environmental gradients- tools for managing rocky coastal areas of the northern Baltic Sea” (supervisors: Mattila and Salovius-L)

Meri Kallasvuo University of Helsinki 2010 “Coastal environmental gradients – Key to reproduction habitat mapping of freshwater fish in the Baltic Sea” (supervirsors: Lappalainen and Urho)

Phd- students:

Anna Downie Åbo Akademi University “A multiscale analysis of environmental factors as surrogates of benthic habitat distribution and biodiversity in the Baltic Sea” (supervisors: v Numers and Boström)

Jouni Leinikki University of Helsinki "Mapping of seabed natural values using spatial modelling" (supervisors : Luoto and Kotilainen)

Reetta Ljungberg University of Helsinki “Impacts of climate change on marine ecosystems and marine spatial planning in the Baltic Sea” (supervisors: Viitasalo, Lehtiniemi and Arponen).

Irma Puttonen Åbo Akademi University “Eutrophication in the northern Baltic Sea archipelagos — the role of the internal loading of phosphorus from bottom sediments” (supervisors: Mattila and Kotilainen)

Heta Rousi Åbo Akademi University ”Study of zoobenthic assemblages and their environmental interaction and their distribution” (supervisors: Bonsdorff and Mattila)

Lari Veneranta University of Helsinki “Spatial distribution of juvenile fish using advanced modeling techniques”

 

MSc thesis

Waltteri Niemelä University Centre of the Westfjord, Iceland 2017 “Marine protected area management in the Finnish Gulf of Bothnia: connections between underwater nature, human activity and management” (supervisors: Viitasalo)

Emmi Hänninen University of Helsinki 2016 "Vedenalaisten kartoitusmenetelmien verifiointi"(supervisors: Timo Kairesalo, Mats Westerbom)

Juho Lappalainen University of Helsinki 2016 ”Valon määrän vaikutus Suomen rannikon levävyöhykkeisiin ­– spatiaaliekologinen tarkastelu” (supervisors: Viitasalo and Ruuskanen)

Annela Vuontela Turku AMK 2016 ”Millaiset ovat eri sidosryhmien mielikuvat ihmispaineiden vaikutuksista meriluontoon (rakkolevä, harmaahylje, kalakannat) Saaristomerellä verrattuna tutkimustietoon” supervisor: Viitasalo)

Juuso Haapaniemi University of Turku 2015 ”Eloperäiset rantavallit ja niiden esiintymiseen vaikuttavat ympäristötekijät Selkämerellä” (supervisor: Kalliola)

Niko Kulha University of Turku 2015 ”Vedenalaisen valon vaikutus Saaristomeren pohjan perustuottajayhteisöjen rakenteeseen ja levinneisyyteen” (supervisor: Kalliola)

Maija Lantto University of Oulu 2015 ”Rihmalevät ravinteisuuden indikaattoreina” (supervisor: Keskinen)

Helena Puro Åbo Akademi University 2015 ”Betydelsen av miljövariabler för undervattenshabitat och utvärdering av betydelsen av antropogen belastning i Östra Finska viken” (supervisors: Mattila and Laine)

Anniina Saarinen Åbo Akademi University 2015 "Makrofauna bland makroalger – betydelsen av algart, djup och exponering” (supervisors: Salovius-L and Mattila)

Matti Sahla University of Turku 2015 ”Merialueiden ihmispainemallinnus” (supervisors: Kalliola and Ekebom)

Vilja Salin University of Oulu 2015 ”Merenpohjan raekoon ja syvyyden vaikutus kolmen pohjaeläinlajin yhteisöjen laatuun” (supervisor: Kostamo)

Aino Helle University of Helsinki 2014 “The environmental impacts of oil shipping and offshore wind power at the eastern Gulf of Finland – A Bayesian approach to marine spatial planning” (supervisor Venesjärvi and Rahikainen)

Ulrika Björkman Åbo Akademi University 2013 “Förekomst av och morfologisk variation hos Fucus sp. längs den Finska västkusten” (supervisors: Rinne and Salovius-L)

Jukka Ylikörkkö University of Oulu 2012 ”Vesisammalten levinneisyys koillisella Perämerellä” (supervisors: Keskinen and Virtanen)

Anu Erikkilä University of Oulu 2010 ”Pohjanlaatututkimuksen menetelmävertailu: viistokaikuluotaus ja drop-videointi” (supervisors: Keskinen and Hjort)

Marika Yliniva University of Oulu 2009 ”Perämeren kansallispuiston vesimakrofyytit – peruskartoitus ja näytteenottomenetelmien vertailu” (supervisor: Keskinen)

Markku Yliniva University of Oulu 2008 ”Perämeren kansallispuiston pohjaeläimet ulkosaaristosta rannikolle” (supervisor: Keskinen)

 

MSc students:

Charlotta Asplund Åbo Akademi University ”MSP aiheinen gradu” (supervisor: Johanna Mattila)

Hanna Backman, Åbo Akademi University ” Sedimentets betydelse för makrofyter i grunda havsområden, NW Åland (supervisors: Salovius-Laurén and Snickars)

Joonas Hoikkala University of Turku ”VELMU Kautskynäytteiden tarkastelu” (Supervisor: Salovius-Laurén, Westerbom and Kalliola)

Hanna Holmroos University of Turku ”Vedenalaisinventoinneissa käytettävät menetelmät ja aineistojen hyödynnettävyys” (supervisor: Kalliola)

Niina Kurikka University of Oulu ”HELCOM-HUB-vertailu” (supervisor: Keskinen)

Lauri Laitila University of Helsinki ”Vaihtelut Saaristomeren ja Hangon edustan kovien pohjien lajistossa” (supervisors: Viitasalo and Norkko)

Piia Simi University of Oulu ”Krunnien vedenalaisen kasvillisuuden historiallinen katsaus ja vertailu nykydataan” (supervisor: Keskinen)

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat VELMUn erillishankkeet

Rannikon kalojen lisääntymisalueet

Päättyneet VELMUn erillishankkeet

Transboundary tool for spatial planning and conservation of the Gulf of Finland (TOPCONS)

Suomen mereisen NATURA 2000 verkoston inventointi ja suunnittelu (FINMARINET)

Vedenalaisen meriluonnon inventointistrategia (VESTRA) 2004-2011

Ympäristöministeriön rahoittaman ja SYKEn toteuttaman hankkeen tavoitteena oli ylläpitää VELMUn koordinaatiota ja lisätä kansainvälistä verkostoitumista. Hankkeessa kehitettiin myös biologisten maastokartoitusmenetelmiä ja tuotettiin karttoja vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuudesta.

Merenkurkun vedenalaisen luonnon inventointi (MERVI)

Metsähallituksen ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (nykyään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) yhteishankkeen pääasiallisena tarkoituksena oli inventoida Merenkurkun vedenalaista luontoa. Hankkeessa tuotettiin luontotyyppi-teemakarttoja. Tietoa kerättiin mm. Merenkurkun maailmanperintöalueelta ja sitä käytetään suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen. 

Lisätietoja:

Geologi Jyrki Hämäläinen, Geologian tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@gtk.fi

Erikoissuunnittelija Michael Haldin, Metsähallitus, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Vedenalaisen meriluonnon inventoinnit (VALKO) 2004-2010

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa kartoitettiin merenpohjan geologista ja biologista rakennetta Geologian tutkimuskeskuksen, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen ja Alleco Oy:n toimesta.

Kotilainen, A., Alanen, U., Didziulis, V., Ilmarinen, K., Kaskela, A. & Leinikki, J. 2008. VEDENALAISEN MERILUONNON INVENTOINNIT (VALKO) Suomenlahdella 2008 - Vuoden 2008 tutkimusten loppuraportti. Geologian tutkimuskeskus ja Alleco Oy raportti 40 s. + liitteet.

Kotilainen, A. (1), Alvi, K. (1), Hämäläinen, J. (1), Ilmarinen, K. (2), Kaskela, A. (1), Leinikki, J. (2) & Rantataro, J (1) 2009. Vedenalaisen meriluonnon inventoinnit (VALKO) Suomenlahdella 2009. Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Alleco Oy raportti, joulukuu 2009. 41 s. + liitteet.

Saaristomeren biologinen vyöhykkeisyys - uusi pohja yhteiskunnalliselle päätöksenteolle (BIZOAS) 2004-2007

Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen Saaristomeren tutkimuslaitoksen vetämän BIZOAS hankkeen (2003-2006) tavoitteena oli kartoittaa eri eliöryhmien esiintymistä Saaristomerellä.  Tuloksia hyödynnetään eri eliöyhteisöjen tunnistamisessa ja vedenalaisten luontotyyppien hahmottamisessa. Projektissa luotiin 94 pisteen pohjaeläinnäyteverkosto Saaristomerelle sekä vertailtiin erilaisia pohjanoutimia luotettavien inventointitulosten saavuttamiseksi. Lisäksi seurattiin karisiian lisääntymisalueita Saaristomerellä ja vertailtiin kalanpoikasten pyyntimenetelmiä. Vuonna 2005 inventoitiin kovien pohjien kasvillisuutta. Projektin aikana kerättiin myös aikaisempien tutkimusten kuvailutietoa (metadataa), jotka on liitetty osaksi Meriluonto-aineistopalvelua (katso MELLI-hanke).

Kopplingar mellan marina nyckelbiotope och geologiska särdrag: pilotkartering av makrofytsamhällen i sublittorala moränområden (BIOGEO) 2003-2005

Åbo Akademin BIOGEO -hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa Saaristomeren hiekkapohjaisten alueiden putkilokasviyhteisöjä.  Projektissa testattiin myös erilaisia menetelmiä putkilokasviyhteisöjen esiintymisen ennustamiseen.

Kartoituksissa löydettiin yhdeksän putkilokasvilajia (yhteisöjen dominoivat lajit suvuista Zostera, Potamogeton, Ruppia ja Zannichellia). Meriajokasta (Zostera marina) löydettiin niin sisäsaaristosta kuin ulkosaaristostakin, tosin sisäsaaristossa meriajokkaan esiintymissyvyys oli vain noin puolet sen esiintymissyvyydestä ulkosaaristossa (ulkosaaristossa jopa lähes 6m). Meriajokasniityt ylläpitävät korkeaa pohjaeläimistön monimuotoisuutta niin sisä- kuin ulkosaaristossakin. Putkilokasviyhteisöjen esiintymisen ennustamisen todettiin olevan vaikeaa, esim. hiekka- ja soraesiintymiltä ei aina löydy putkilokasviyhteisöjä. Meriajokkaan esiintymiseen näyttivät vaikuttavan eniten valon määrä, pohjan laatu, rannan kulma sekä avoimuus.

Meriajokasniittyä. Kuva Metsähallitus 2006.

Itämeren vedenalainen luontotyyppien luokittelujärjestelmä (BalMar) 2003-2004

Alleco Oy:n hankkeen päämääränä oli luoda Itämeren vedenalaisten luontotyyppien luokittelujärjestelmä (Baltic Marine Biotope Classification System, BalMar), jota suunniteltiin käytettäväksi EUNIS (European Nature Information System) -järjestelmään sopivien biotooppiluokkien kehittämisessä. 

Esitetty järjestelmä koostuu eritasoisista, tarkoin määritellyistä fysikaalisista, kemiallisista, geologisista ja biologisista luokittelukriteereistä, joiden avulla biotooppiluokat määritellään. Hankkeessa kehitettiin myös vakiomuotoinen ohje luontotiedon keräämiseksi. Ohjeessa todettiin, että inventoinneissa käytettävillä näytteenotto- tai havaintomenetelmillä ei ole merkitystä lopputuloksiin, edellytyksenä on kuitenkin että tietoa on järjestelmän kriteereihin sopivaa. Koska luontotyyppejä ei luokitella kentällä, jää alkuperäinen havaintomateriaali käyttökelpoiseksi siinäkin tapauksessa että luokittelukriteerien rajoja muutetaan tai tulokset halutaan luokitella jossain muussa luokittelujärjestelmässä, kuten HELCOM tai luontodirektiivin määrittämillä Natura 2000-suojelualueilla. EUNIS -luokkia voidaan johtaa suoraan BMBCS- luokista.

Meri- ja rannikkoalueiden luontotiedon hallinta ja käyttö (MELLI) 2004-2006

Turun yliopiston maantieteen laitoksen vetämän MELLI -hankkeen aikana luotiin Suomen meri- ja rannikkoympäristöjen tietopalvelujärjestelmä, johon kerättiin rannikkoluontoon liittyvistä luontoaineistoista metatietoa, sekä tallennettiin tutkimuksiin liittyviä paikkatietoja. Lisäksi hanke tuotti meriympäristöä koskevia paikkatietoaineistoja mm. rantojen avoimuuksista tuulelle ja pintaveden lämpötiloista VELMU -ohjelman käyttöön. Palvelun käyttöliittymäksi rakennettiin Internetissä toimiva karttapalvelu, johon liitettiin meriympäristöä kuvaavia paikkatietoaineistoja ja joka osaltaan toimi muissa VELMU -hankkeissa tuotettujen aineistojen jakelukanavana. Karttapalvelun aktiivinen kehitystyö hankkeen puitteissa loppui syksyllä 2006. Karttapalvelu siirrettiin SYKEen v. 2010 osana FINMARINET -hanketta.

Saaristomeren vedenalaisen luonnon inventointi (SAVELIN) 2004-2006

Metsähallituksen SAVELIN -hankkeessa kartoitettiin vedenalaista luontoa Saaristomeren merialueilla ja kehitettiin inventointimenetelmiä. Inventointiohjelmien suurin haaste olikin löytää sopivat menetelmäyhdistelmät, joilla saadaan kerättyä tietyn tason (esim. yhteisötaso) tietoa laajoilta alueilta unohtamatta tarkempia lajitason inventointeja. Tämän pohjalta päädyttiin vedenalaisiin drop-video-menetelmällä toteutettuihin videokuvauksiin sekä niitä täydentäviin sukellusinventointeihin. Sukellusten yhteydessä valokuvattiin lajeja ja elinympäristöjä ja kerättiin tarvittaessa näytteitä vedenalaisesta eliöstöstä. Materiaali luokiteltiin eliöyhteisöihin (esim. rakkolevä-, putkilokasvi-, sinisimpukkayhteisöt), joista luotiin teemakarttoja. Karttoja voidaan käyttää eri tarkoituksiin kuten valtion merialueiden hoito-, käyttö- ja seurantasuunnitelmien laatimiseen.

Vedenalaisen moreenimuodostumien monimuotoisuus - esitutkimus Merenkurkun alueelta (VIMMA) 2003

VIMMA oli Geologian tutkimuskeskuksen hanke, jossa tutkittiin Merenkurkussa, Björkön ja Raippaluodon itäpuolisen, peruskarttalehdellä 133208 sijaitsevan merialueen vedenalaisia moreenimuodostumia ja niiden monimuotoisuutta. Tutkimuksessa kehitettiin inventointi- ja luokittelumenetelmiä, joiden avulla on mahdollista löytää ja rajata ne geologiset muodostumat, joiden geologiset, biologiset ja muut ympäristöarvot ovat Itämeren suojeluohjelman tarkoittamalla tavalla merkittäviä.

 

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 9.26, päivitetty 14.11.2017 klo 12.39