Väyläniitto

Laaja-alaisten monotonisten ruovikoiden monipuolisuutta voidaan lisätä leikkaamalla ruovikkoon väyliä, jolloin ruovikon rakenne monipuolistuu ja siihen saadaan lisää monille lajeille tärkeää reunavyöhykettä. Väyläleikkuiden tavoitteena voi myös olla veden virtauksen parantaminen. Väyläleikkuiden toteutus on kuitenkin hankalampaa ja siten myös kalliimpaa kuin alueen niittäminen kokonaan ja sen tarpeellisuutta tuleekin arvioida tapauskohtaisesti. Sama vaikutus voidaan mahdollisesti saavuttaa muutamilla peräkkäisillä talvileikkuilla tai loppukesällä tehtävinä rotaatioleikkuina. Tärkeää on myös tarkastella aluetta laajemmassa mittakaavassa ja arvioida kohdetta osana ruovikkolajiston elinympäristöjen verkostoa. 

VELHO –hankkeessa toteutettiin kesällä 2013 ruovikkoalueiden väyläniittoja kahdella Natura-alueella: Kiskonjoen vesistön Saarenjärvellä ja Inhottujärvellä. Leikkuiden tavoitteena oli parantaa umpeenkasvaneiden järvien veden virtausolosuhteita muodostamalla uusia virtausväyliä. Leikkuutyö tehtiin Truxor –niittokoneella. Työtä hankaloitti kuivasta kesästä johtuva veden vähyys ja leikkuumassan pitkä vesikuljetusmatka nostopaikalle eikä leikkuita pystytty toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa. Inhottujärvellä todettiin jo heti leikkuiden aikana veden virtausolosuhteiden parantuminen.

Leikkuujatteen tuonti Inhotulla_Ymparisto_VELHO.JPG

Leikkuujätteen tuonti Inhottujärvellä. Kuva: Virpi Karén

Julkaistu 23.7.2014 klo 13.21, päivitetty 23.7.2014 klo 14.28