Vesi- ja ranta-alueiden hoito

Monipuolisesti ruovikon leikkuita ja hyödyntämiskokeita, rantaniittyjen kunnostuskokeita

VELHO-hankkeessa testattiin järviruo’on korjuumenetelmiä ja hyötykäyttöketjuja, sekä kehitettiin rantaniittyjen kunnostusmenetelmiä käytännössä. Saatuja kokemuksia ja tietoja hyödynnettiin ruovikon korjuuseen ja hyödyntämiseen sekä merenrantaniittyjen kunnostukseen ja hoitoon liittyvien tukimuotojen valmistelussa ja kehittämisessä maaseudun kehittämisen ohjelmakaudelle 2014 - 2020.

Kokeiden lähtökohtana olivat ensisijaisesti luonnon- ja vesienhoidon tavoitteet, paikoin myös virkistyskäytölliset ja maisemanhoidolliset tavoitteet, kuten vesillä liikkumisen helpottaminen ja umpeenkasvaneiden näkymien avaaminen. Ruo’on hyötykäytön kehittämisen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla hyötykäyttö voisi parantaa hoitotöiden toteutusta ja kustannustehokkuutta sekä lisätä eri tahojen kiinnostavuutta usein hankaliksi koettujen hoitotöiden toteutukseen.

maaniittokoneet

Maaruovikoiden ja rantaniittyjen niittoon soveltui hyvin uusi rinnekone-kaksoissilppuriyhdistelmä. Kuva: Ritva Kemppainen

VELHO-hankkeen pilottikokein:

  • kerättiin tietoa ja saatiin kokemuksia ruovikoiden leikkuun, varastoinnin, kuljetuksen ja jatkohyödyntämisen erilaisista ketjuista ja toteutusvaihtoehdoista
  • selvitettiin niiton ja hyötykäytön kustannuksia, sekä eri käyttömuotojen kustannustehokkuutta
  • kartoitettiin alalla toimivia yrittäjiä ja olemassa olevaa laitteistoa
  • testattiin tarjouskilpailutuksen vaiheita ja sujuvuutta
  • kehitettiin merenrantaniittyjen kunnostuksen ja hoidon menetelmiä
  • kokeiltiin menetelmiä ruovikoiden monipuolisuuden (mosaiikit) lisäämiseksi
  • aktivoitiin alueellisia toimijoita omatoimiseen rantojen hoitoon ja vieraslajien poistoon

Kokeet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä maanomistajien, maatilojen, eri organisaatioiden ja hankkeiden, sekä yrittäjien kanssa. Maanomistajat suhtautuivat ruovikon niittoon ja ranta-alueiden hoitoon pääasiassa hyvin myönteisesti ja ne koettiin tarpeellisiksi. Hanke sai lukuisia yhteydenottoja, joissa tarjottiin uusia kohteita kokeisiin.

truksori kuljettaa

Pienten kohteiden ja hankalasti toteutettavien kilpailutuksessa käytetty myös tuntihintaa. Kuva: Ritva Kemppainen

Pilottikokeiden koneita vaativat työvaiheet teetettiin ostopalveluna

VELHO-hankkeen pilottikokeissa tehtiin erilaisia ruovikon leikkuita noin 90 hehtaarin alalla. Tarjouskilpailuja ja hintavertailuja varten kartoitettiin ruovikon leikkuuseen, kuljetukseen ja käsittelyyn soveltuvia yrittäjiä ja laitteistoja. Tarjous- ja hintapyyntöihin kuvattiin työolosuhteet ja leikkuukohteet. Leikkuumassan kuljetusta varten arvioitiin karkeasti leikkuussa kertyvän massan määrä.

Leikkuut on mahdollista kilpailuttaa hehtaarihinnalla kun leikattava alue on yhtenäinen ja selvärajainen eikä odotettavissa ole erityisiä ongelmia. Kustannukset vedessä kasvavan ruovikon, maaruovikon tai rantaniityn leikkuissa vaihtelivat 700-1100 €/ha + alv. Vaikeasti toteuttavat kohteet, esim. matalan veden ja vain osin leikattavat ruovikot (käytävät, aukot), soveltuvat paremmin tuntityönä toteutettavaksi.

Leikkuita valmistelevat työt tulisi aloittaa ajoissa. Leikkuuyrittäjien kannalta työt tulisi saada suunniteltua ja kilpailutettua hyvissä ajoin, sillä vesiniittoa tekevien yrittäjien varauskirjat alkavat täyttyä jo edeltävänä syksynä. Lisäksi vesilain edellyttämät niittoilmoitukset vesialueella tapahtuvista leikkuista tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen toteutusta.

Julkaistu 23.7.2014 klo 13.16, päivitetty 23.9.2014 klo 12.30