Tavoitteet

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelulla tarkoitetaan ranta-alueiden kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon alueen aiempi maankäyttöhistoria, nykyhetken tilanne, maanomistajien mielipide alueen kehittämisestä sekä tulevaisuuden maankäyttö- ja hoitomahdollisuudet. Suunnittelu laajentaa nykyistä maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja vesienhoidon suunnittelua ”kaiken suunnittelun” suuntaan huomioiden ranta-alueiden erityispiirteet ja paikalliset tarpeet.

Yleisenä tavoitteena on sovittaa yhteen ranta-alueiden eri käyttömuotoja sekä optimoida ranta-alueiden tuottamat ekosysteemipalvelut ihmisille ja hyödyt luonnon monimuotoisuudelle. Päähuomio kiinnitetään ruovikoihin ja merenrantaniittyihin, ja suunnittelussa pyritään löytämään optimaalinen verkosto hyötykäyttöön leikattavien ruovikoiden, avoimena pidettävien merenrantaniittyjen ja säilytettävien ruovikoiden välille. Kustannustehokkuuteen pyritään kohdentamalla hoitotoimia laajoihin kokonaisuuksiin, sekä ruovikoiden ja muiden luonnonvarojen hyötykäytöllä.

Rantamaisema maatila

Suunnitteluprosessia testattiin VELHO-hankkeessa laatimalla esimerkkisuunnitelmat kolmelle alueelle: Oukkulanlahti-Naantalinaukko, Mynälahden Sarsalanaukko-Musta-aukko ja Eurajoen–Luvian rannikko. Koska suunnittelusta haluttiin monipuolisesti kokemuksia, suunnittelualueet valittiin niin, että ne poikkesivat lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan toisistaan. Satakunnan rannikolla työ aloitettiin laatimalla esiselvitys ruovikoiden ja potentiaalisten merenrantaniittyjen määrän ja sijainnin selvittämiseksi.

Varsinaisten suunnittelualueiden lisäksi ruovikoiden leikkuun ja hyötykäytön mahdollisuuksia selvitettiin yhteistyössä Kokemäenjoki LIFE –hankkeen kanssa Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000-alueilla hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Preiviikinlahdella todettiin olevan hyvät mahdollisuudet toteuttaa rantaniittyjen hoitoa niittämällä ja hyötykäyttämällä niittomassa lähialueen maatiloilla. Kokemäenjoen suiston osalta todettiin alueen olevan liian laaja ja olosuhteiltaan haastava, ja siksi sille ehdotettiin erillisen ruovikon leikkuiden ja hyötykäytön työsuunnitelman laatimista.

Laidunnettu kivinen ranta

Opas ranta-alueiden monikäyttösuunnitteluun valmistui 2013

VELHO-hankkeen rinnalla työskenteli ympäristöministeriön asettama Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu –työryhmä (RAMOS), jonka tehtävänä oli koordinoida ja ohjata valtakunnallisen ranta-alueiden monikäyttösuunnitteluoppaan tekoa. Yhdessä työryhmän kanssa määriteltiin ranta-alueen käsite, suunnittelun kohteet, keskeiset periaatteet ja tavoitteet. VELHO-hankkeen kokemuksia esimerkkisuunnitelmien laadinnan eri vaiheista hyödynnettiin oppaan laadinnassa.

Oppaassa (Klemola ym. 2013) kuvataan kattavasti suunnittelun lähtökohtana olevat ekologiset perusteet, ranta-alueiden monikäyttömuodot ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Oppaassa annetaan ohjeet suunnittelun tavoitteiden asettamiselle, suunnittelualueiden valinnalle ja suunnitteluprosessin läpiviennille sekä esitellään suunnitelmien rahoitusmahdollisuudet. Opas on tärkeä työkalu, kun ranta-alueista pyritään muodostamaan kokonaiskäsitys valtakunnan ja maakunnan tasolla ja luodaan toimiva hoidettujen rantaluontotyyppien verkosto.

Suunnittelun ensisijaiset tavoitteet

  • avointen ranta-alueiden lajiston ja luontotyyppien säilyttäminen
  • ruovikoiden merkityksen vahvistaminen vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä, muiden vesiensuojelutoimien kohdentaminen lähivaluma-alueelle
  • luonnonhoitourakoinnin ja biomassan jatkokäytön edistäminen
  • maisemanhoito umpeenkasvaneita rantamaisemia avaamalla
  • virkistyskäytön edellytysten parantaminen ja rantojen saavutettavuuden helpottaminen
  • kalojen lisääntymisalueiden ylläpito
Julkaistu 22.7.2014 klo 15.47, päivitetty 23.9.2014 klo 9.36