Suunnitelmat käytäntöön

Hoito- ja käyttösuunnitelmissa esitetyt hoidon ja käytön ohjeet ovat yleisluonteisia ja laajoja aloja koskevia toimintaperiaatteita. Siksi osa alueilla toteutettavista toimista edellyttää erillistä hoito-/toimenpidesuunnitelmaa, joka sisältää töiden yksityiskohtien kuvauksen lisäksi arvioinnin toimien vaikutuksista alueen luontoarvoihin. Tällaisia suunnitelmia vaativia toimenpiteitä ovat mm. perinnebiotooppien hoidon suunnittelu, vesikasvillisuuden niitot, kosteikkojen perustaminen, kalataloudelliset ja virtavesikunnostukset sekä kalateiden rakentaminen. Suunnitelmien toteuttaminen vaatii sekä alueellisen ELY-keskuksen hyväksynnän että maanomistajan suostumuksen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat eivät poista hoito- ja kunnostustoimiin vaadittuja ilmoitusvelvollisuuksia, lupatarpeita tai muita vaadittavia viranomaispäätöksiä, jos laki niitä edellyttää. Lisäksi Natura-alueelle tai sen läheisyyteen suunnitelluilla hankkeilla ja suunnitelmilla on edellytyksenä ns. Natura-arvioinnin tarveharkinta ja Natura-arviointi, joissa arvioidaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen tilaan. Tämä koskee myös alueiden hoitoa, vaikka hoidon tarkoituksena olisi nimenomaan parantaa alueiden suojeluun liittyviä olosuhteita tai edistää niiden hoitoa. Tällöin usein riittää tarveharkinta, jossa todennetaan toimenpiteiden myönteinen vaikutus alueen tilaan ja suojeluarvoihin. Jos suunnitellut hoitotoimenpiteet todennäköisesti merkittävästi heikentäisivät alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja, tai jos niiden vaikutuksia ei voida varmasti todeta, on hoidon vaikutuksista tehtävä tarveharkintaa tarkempi Natura-arviointi.

Myös Natura-alueille perustetuilla luonnonsuojelualueilla toimittaessa on edellytyksenä edellisessä kappaleessa mainitut ilmoitusvelvollisuudet, lupatarpeet ym. sekä Natura-arviointi. Lisäksi tietyt toimet voivat olla kiellettyjä luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksillä. Tällöin kyseisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää poikkeusluvan saantia alueelliselta ELY-keskukselta.

heinatseipaalla.jpg

Kuva: Marjo Perkonoja

Hoidon vastuut ja toteuttaminen

lampaat1_marjo.jpg
hevonen.jpg

Kuvat: Marjo Perkonoja

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useiden tahojen yhteistyötä. Vastuu Natura-alueiden luonnon kunnostuksesta ja hoidosta on Metsähallituksella ja alueellisilla ELY-keskuksilla. Natura-alueille perustetut luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräykset ohjaavat hoito- ja käyttösuunnitelmia tarkemmin kyseisten alueiden käyttöä.

Metsähallitus kunnostaa ja hoitaa alueita valtion budjettirahoituksella, mutta myös ELY-keskuksilla on vuosittain käytössään rahoitusta pieniin ympäristöhoitotöihin. Metsähallitus ja ELY-keskukset ovat myös monien hankkeiden toteuttajia tai yhteistyökumppaneita erilaisissa hankkeissa, joissa eri rahoituslähteitä käytetään luonnonsuojelutöiden toteuttamiseen.

Suunnitelmien ohjaamina maanomistajat voivat omatoimisesti edistää kohteiden luontoarvojen säilymistä. Asiasta tulee sopia vastuutahon kanssa. Suunnitelmissa ehdotettujen hoitotoimien toteuttamiseen maanomistajat ja yhdistykset voivat pääsääntöisesti saada tukea maatalouden ympäristötukijärjestelmän kautta. Hoitosuositusten toteutus on kuitenkin aina vapaaehtoista.

Luontoarvojen suojelussa, hoidossa ja seurannoissa yhteistyötä tulisi tehdä luonnonsuojelu- ja kalatalousviranomaisten lisäksi paikallisten lintutieteellisten yhdistyksien ja riistanhoitoyhdistyksien kanssa. Pienpetopyynnin pystyvät parhaiten hoitamaan paikalliset metsästäjät. Nyt valmistuneet hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat keskeisiä dokumentteja, kun suunnitellaan kohteille tulevia hankkeita tai haettaessa maatalouden ympäristötuen erityistukia alueille.

Julkaistu 17.6.2014 klo 15.51, päivitetty 23.7.2014 klo 10.58