Hoito- ja käyttösuunnittelu

suunnitelmat.JPGHoito- ja käyttösuunnitelmat ohjaavat suunnittelualueiden hoitoa ja käyttöä arvokkaiden luontotyyppien säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä lajiston monimuotoisuuden lisäämiseksi. Ehdotetut hoitotoimet parantavat myös maisemaa ja edesauttavat kohteiden virkistyskäyttöä.

Vastaavaa suunnittelua on tehty jo pitkään valtion omistamille mailla. Tällä kertaa suunnitelmat kohdistuvat enemmän yksityismaille ja huomioivat vahvemmin valuma-alueelta tulevan kuormituksen sekä vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutukset alueiden luonto- ja virkistyskäyttöarvoihin. Valmiissa suunnitelmissa esitetään hoito- ja kunnostuskohteet kartoin ja tekstein. Suunnitelmajulkaisut on luettavissa sähköisenä Kansalliskirjaston julkaisuarkistosta Doriasta.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat tehtiin yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Kullakin suunnittelualueella toimi oma ryhmänsä, johon kuului maanomistajia, asukkaita ja eri käyttäjäryhmiä. Tavoitteena oli lisätä ja jakaa tietoa suunnittelualueiden luontoarvoista, suojelun taustoista ja perusteista sekä auttaa yhteisesti ymmärtämään kohteiden erilaiset käyttötarpeet ja -toiveet. Suunnittelun kuluessa järjestettiin mm. yleisötilaisuuksia, kerätty palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Suunnitelmiin on koottu olemassa olevaa tietoa luontoarvoista, ja tietoja on täydennetty useilla laji- ja luontotyyppiselvityksillä. Suunnitelmissa kuvataan alueiden nykyistä käyttöä ja arvioidaan luontoarvoihin vaikuttavia tekijöitä, esitetään ratkaisuja ja ohjeita lajien ja luontotyyppien sekä niihin liittyvien kehitysprosessien säilyttämiseksi ja turvaamiseksi seuraaville 10–15 vuodelle. Laadituissa suunnitelmissa esitetään mitä luonnon osa-alueita tai eliöitä on tarpeen seurata, jotta voidaan arvioida alueiden luontoarvojen muutoksia ja kehitystä. Lisäksi kerrotaan työnjaosta ja vastuista suunnitelmien toteuttamiseksi sekä arvioidaan suunnitelmien ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Julkaistu 17.6.2014 klo 15.50, päivitetty 23.7.2014 klo 10.51