Hyppää sisältöön

Vesinäytteenotto

Näytteenottopisteet

vesinäytepullo.jpgVesinäytteenotin ja näytepullo. © TASO-hanke

TASO-hankkeen vesinäytteenottopisteitä oli Saarijärven reitin alueella 33. Näistä kahdeksalla oli myös automaattinen vedenlaadun seuranta-asema. Manuaalisesti otettavia näytteitä haettiin ympärivuotisesti mm. jatkuvatoimisten asemien kalibrointia varten, SYKE:n VeMaLa-mallin ja kuormituksen mittaamiseen soveltuvien seurantamenetelmien kehittämistä varten, Kyyjärven Savonnevan suokasvikylvökosteikon, Saarijärven Kaihlalammen kosteikon, Kyyjärven Piuharjunnevan ferrisulfaattiannostelijan ja pystylaskeutusaltaan kokeilukäytön sekä Kyyjärven Vehkanevan ennallistamiskohteen seurantaa varten.

Alla olevassa taulukossa on esitetty TASO-hankkeen vesinäytteenottopisteet lukuun ottamatta pisteitä, joilla oli myös automaattinen vedenlaadun seuranta-asema (ks. sivu automaattinen veden laadun seuranta). Kunkin paikan nimestä avautuu linkki kaavakuvaan, joka antaa lisätietoja kohteesta ja näytepisteiden sijainnista kohteilla.

Kunta

Paikka

Kuvaus

Halsua/Kokkola

Kairineva
(pdf, 94 kt)

Kasvillisuuskentälle (rahkasammalkylvö) tuleva vesi.*

Kyyjärvi

Savonneva 1
(pdf, 95 kt)

Kosteikolle (suokasvikylvö) tuleva vesi.**

Kyyjärvi

Savonneva 2
(pdf, 95 kt)

Kosteikolta (suokasvikylvö) lähtevä vesi.**

Karstula

Haukipuro
(pdf, 95 kt)

Savonnevan turvetuotantoalueen alapuolinen puro.

Saarijärvi

Kantalaisenpuro
(pdf, 90 kt)

Kaihlalammen kosteikon yläpuoliseen järveen laskeva puro.***

Saarijärvi

Kaihlapuro
pdf, 90 kt)

Kaihlalammen kosteikolle tuleva vesi.***

Saarijärvi

Tarvopuro
(pdf, 90 kt)

Kaihlalammen kosteikolta lähtevä vesi.***

Karstula

Täipuro
(pdf, 97 kt)

Kaijansuon turvetuotantoalueen alapuolinen puro.

Karstula

Konipuro 1
pdf, 97 kt)

Konipuro ennen Peuralamminpuron yhtymistä.

Karstula

Konipuro 2
(pdf, 97 kt)

Konipuro Peuralamminpuron yhtymisen jälkeen.

Karstula

Peuralamminpuro
(pdf, 97 kt)

Konipuroon laskeva puro.

Karstula

Joutenjärvi purku
(pdf, 97 kt)

Joutenjärvestä lähtevä puro.

Karstula

Vahvasenjoki, Myllykoski

Raskasmetalliselvityksen näytepiste.

Karstula

Vahvasenjoki, Jyrkkäkoski

Raskasmetalliselvityksen näytepiste.

Multia

Tervapuro

Kangasahon mittausaseman alapuoliseen ojaan yhtyvä puro.

Saarijärvi

Honkajoki

Partajärvestä lähtevä puro.

Kyyjärvi

Piuharjunneva 1

Pintavalutuskentälle tuleva vesi, pienkemikalointikokeilun näytepiste. +

Kyyjärvi

Piuharjunneva 2

Ferrisulfaattiannostelijalle tuleva vesi (pintavalutuskentältä lähtevä vesi), pienkemikalointikokeilun näytepiste. +

Kyyjärvi

Piuharjunneva 3

Ferrisulfaattiannostelijalta lähtevä vesi, pienkemikalointikokeilun näytepiste. +

Kyyjärvi

Piuharjunneva 4

Ferrisulfaattiannostelijan alapuoliseen ojaan yhtyvä metsäoja, pienkemikalointikokeilun kontrollinäytepiste. +

Kyyjärvi

Kärjenpuro 1

Piuharjunnevan alapuolisen vesistön näytepiste (n. 50 m), pienkemikalointikokeilun näytepiste.

Kyyjärvi

Kärjenpuro 2

Piuharjunnevan alapuolisen vesistön näytepiste (n. 1,5 km), pienkemikalointikokeilun näytepiste.

Kyyjärvi

Heinuanjoki

Piuharjunnevan alapuolinen vesistötarkkailupiste (n. 3 km), pienkemikalointikokeilun näytepiste.

Kyyjärvi

Vehkaneva 1

UPM:n ennallistamisalueen (ojitettu suometsä) yläpuoli.++

Kyyjärvi

Vehkaneva 2

UPM:n ennallistamisalueen (ojitettu suometsä) alapuoli.++

* Rahkasammalkylvö tehty 5.–12.4.2011 ja 11.–13.1.2012
** Suokasvikylvö tehty 15.6.2011

*** Kosteikko perustettu helmikuussa 2012
+ Ferrisulfaattiannostelija ja pystylaskeutusallas asennettu 3.–5.4.2012 ja 10.–11.4.2012
++ Ennallistamisajankohta talvi 2011–2012

Analysoitavat arvot

vesinäytepullot kaiteella.jpgYhden näytteenottokerran vesinäytesarja. © TASO-hanke

Näytteistä analysoitiin kiintoainepitoisuus ja tarvittaessa hehkutushäviö (jos kiintoainepitoisuus > 20 mg/l), liuennut orgaaninen hiili (DOC), kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaisfosfori (PTOT), fosfaattifosfori (PO4-P), kokonaistyppi (NTOT), ammoniumtyppi (NH4-N), nitriitti- ja nitraattityppi (NO2+NO3-N), happamuus (pH), sähkönjohtokyky, väri, sameus ja kokonaisrauta (FeTOT). Näytteet analysoitiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksessa.

Vesinäytetuloksia

Seuraavista linkeistä avautuu vesinäytetuloksia TASO-hankkeen seurantakohteilta excel-tiedostoina ja pitoisuusgraafeina. Kohteista ja niiden seurannasta on lisätietoja osioissa: Turvetuotannon vesiensuojelun kehittäminen ja Metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen.

Vehkanevan ennallistamisalue

Huom. Talvella 2011–2013 tehdyn ennallistamisen (metsäojien tukkimisen) myötä veden virtausolosuhteet alueella muuttuivat ja Vehkanevan ennallistamisalueelle tulevan veden seurantanäytteet jouduttiin lähes aina ottamaan seisovasta vedestä. Tällä saattaa olla vaikutusta tuloksiin.

Piuharjunnevan pienkemikalointikokeilu

  • vesinäytetulokset (xls, kt)
  • graafit (pdf, 180 kt)

Savonnevan kosteikko

  • vesinäytetulokset (xls, kt)
  • graafit (pdf, 473 kt)

Kaihlalammen luonnonhoitohanke

  • vesinäytetulokset (xls, kt)
  • graafit (pdf, 248 kt)

Vesinäytetulokset jatkuvatoimisilta asemakohteilta ja niihin liittyviltä näytepisteiltä: 

Alle määritysrajan jäävät tulokset on esitetty graafeissa nollana.

Julkaistu 17.9.2013 klo 16.23, päivitetty 19.12.2014 klo 15.59