Automaattinen veden laadun seuranta

Mittausasemat

turvetuotannon asema.JPGTurvetuotantoalueella sijaitseva automaattinen vedenlaadun mittausasema. © TASO-hanke

Marraskuussa 2011 asennettiin kuusi EHP-Tekniikka Oy:n toimittamaa jatkuvatoimista ja automaattista veden laadun mittausasemaa Keski-Suomeen Saarijärven reitille ja yksi Keski-Pohjanmaalle Halsualle. Kahdeksas asema asennettiin Saarijärven reitille toukokuussa 2012.

Aluksi asemat tuottivat tietoa vain virtaamasta ja sameudesta. Liukoista humusta kuvaavien liukoisen  orgaanisen hiilen (DOC) ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) mittaukset aloitettiin helmi–maaliskuussa 2012. Näiden kahdeksan automaattiaseman lisäksi asennettiin vielä yksi virtaamanmittausanturi Kyyjärven Savonnevalle toukokuussa 2012.

Seurannan metsätalouskohteissa tehtiin kunnostusojitus- ja/tai hakkuutoimenpiteitä hankkeen aikana. Tarkoituksena oli verrata virtaamaa ja vedenlaatua ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen. Seurattavilla turvetuotantoalueilla vesiensuojelutoimenpiteet on tehty jo ennen hankkeen aloittamista. Tavoitteena oli selvittää näiden toimenpiteiden tehoa.

Mittausasemat on merkitty numeroin alla olevalle kartalle. Asemien tarkemmat tiedot ovat kartan alla olevassa taulukossa. Lisätietoja asemakohteista löytyy taulukosta kunkin paikan nimestä avautuvasta linkistä asemakuvauksiin.  

TASO_mittausasemien_sijainti_kartta.jpg

Aseman numero

Kunta

Paikka

Kuvaus

Vesistövaikutus

1

Halsua/Kokkola

Kairineva
(pdf, 1661 kt)

Kasvillisuuskentältä lähtevä vesi.

turvetuotanto

2

Kyyjärvi

Soidinräme
(pdf, 1566 kt)

Kunnostusojitusalueelta lähtevä vesi, joka ohjataan mitta-aseman jälkeen kosteikolle ja asemalle 3. *

metsätalous

3

Kyyjärvi

Soidinräme
(pdf, 1366 kt)

Kosteikolta lähtevä vesi. Kosteikko vastaanottaa yläpuoliselta kunnostusojitusalueelta (asema 2) tulevat vedet. **

metsätalous

4

Karstula/Soini

Kaijansuo
(pdf, 836 kt)

Ojittamattomalle pintavalutuskentälle turvetuotantoalueelta pumpattava vesi.

turvetuotanto

5

Karstula/Soini

Kaijansuo
(pdf, 1258 kt)

Pintavalutuskentältä lähtevä vesi.

turvetuotanto

6

Karstula

Patinmetsä
(pdf, 1535 kt)

Vanhalta ja uudehkolta metsäojitusalueelta lähtevä vesi.

taustakuormitus ja metsätalous

7

Saarijärvi

Mustospuro
(Pyhä-Häkki)
(pdf, 2036 kt)

Luonnontilaiselta valuma-alueelta lähtevä vesi.

luonnonhuuhtouma

8

Multia

Kangasaho
(pdf, 1842 kt)

Hakkuualueelta lähtevä vesi. ***

metsätalous

9

Kyyjärvi

Savonneva
(pdf, 1455 kt)

Kosteikolta lähtevän veden virtaaman mittaus (sulan kauden aikana).

turvetuotanto

* Ojalinjahakkuut tehty 5.–18.3.2012 ja kunnostusojitus 10.–14.9. ja 26.–27.9.2012.
** Kosteikko tehty 6.–9.9.2012.
*** Hakkuu tehty 5.2.–6.3.2013.

Mitattavat vesiarvot ja tekniikka

 
mittausvälineistöä kaivossa.jpgVedenlaadun automaattisiin mittauksiin liittyvää välineistöä mittauskaivossa. © TASO-hanke

TASO-hankkeen jatkuvatoimiset vedenlaadun mittausasemat mittasivat virtaamaa ja veden laatua (sameus, COD ja DOC) varttitunnin/puolen tunnin/tunnin välein paikasta ja ajankohdasta riippuen. Veden kiintoainepitoisuutta ei voida mitata suoraan mittalaitteilla, mutta kohteilla, joilla veden sameuden ja kiintoainepitoisuuden välinen yhteys on hyvä, kiintoainepitoisuus voidaan johtaa laskennallisesti sameudesta.

EHP-Tekniikka Oy vastasi mittareista, mittauksista ja aineiston laadusta. Lisäksi TASO-hanke otti vesinäytteet vähintään 16 kertaa vuodessa. EHP-Tekniikka käytti näytteiden laboratorioanalyysien tuloksia mittarilukemien kalibrointiin. Hankkeen edetessä ja vesinäytemäärän kasvaessa kalibroinnit täsmentyivät ja laskentatulosten tarkkuus parani. Tästä syystä aineistosta johdetut tulokset ovat saattaneet muuttua. Tuloksia käytettäessä on suositeltavaa esittää päivämäärä jolloin mittaustiedot on poimittu netistä.

Automaattisten vedenlaadun antureiden laatutiedot (pdf, 120 kt)

Mittaustulokset

Mittaustulokset löytyivät hankkeen toiminta-aikana EHP-Tekniikka Oy:n datapalvelusta. Datapalvelun  mittaustulossivulla esitettävä automaattiasemien mittaustieto oli reaaliaikaista ja siinä saattoi veden laadun osalta esiintyä myös sellaista hetkittäistä vaihtelua, joka ei kuvannut todellista pitoisuutta. Tällaiset äkilliset piikit tai tulosten ”hivuttautuminen” voivat johtua mittaushetkellä anturin ohi kulkeneesta roskasta, anturin likaantumisesta tai aseman huoltotoimenpiteistä. EHP-Tekniikka tarkasti datan arkipäivisin klo 6.00–23.00 välisenä aikana (arkipyhiä lukuun ottamatta) poistaen virheellisen datan.

TASO-hankkeen automaattisten mittausasemien mittaustulokset eivät ole enää hankkeen päätyttyä saatavissa EHP:n datapalvelun kautta. Mittaustulokset on mittausten päätyttyä vuoden 2014 alussa tallennettu datapalvelusta ja koottu alla oleviin asemakohtaisiin taulukoihin. Tulokset on esitetty alla myös kaaviokuvina.

Asemakohtaiset taulukot mittaustuloksista:

 • Kairineva, kasvillisuuskentältä lähtevä vesi (excel, 9825 kt)
 • Soidinräme, kosteikolle tuleva vesi (excel, 9868 kt)
 • Soidinräme, kosteikolta lähtevä vesi (excel, 9248 kt)
 • Kaijansuo, pintavalutuskentälle tuleva vesi (excel, 12918 kt)
 • Kaijansuo, pintavalutuskentältä lähtevä vesi (excel, 9825 kt)
 • Patinmetsä, metsäojitusalueelta lähtevä vesi (excel, 11050 kt)
 • Mustospuro, luonnontilaiselta valuma-alueelta lähtevä vesi (excel, 9104 kt)
 • Kangasaho, hakkuualueelta lähtevä vesi (excel, 8932 kt)
 • Savonneva, kosteikolta lähtevä vesi (excel, 5227 kt)

Kohdekohtaiset pitoisuuskuvat:

 • Kairineva, kasvillisuuskentältä lähtevä vesi (pdf, 679 kt)
 • Soidinräme, kosteikolle tuleva ja kosteikolta lähtevä vesi (pdf, 1266 kt)
 • Kaijansuo, pintavalutuskentälle tuleva ja pintavalutuskentältä lähtevä vesi (pdf, 1512 kt)
 • Patinmetsä, metsäojitusalueelta lähtevä vesi (pdf, 729 kt)
 • Mustospuro, luonnontilaiselta valuma-alueelta lähtevä vesi (pdf, 779 kt)
 • Kangasaho, hakkuualueelta lähtevä vesi (pdf, 584 kt)

Julkaistu 17.9.2013 klo 16.14, päivitetty 3.6.2014 klo 8.44