Hyppää sisältöön

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tehostaminen ja kehittäminen

TASO-hankkeessa kehitettiin uusia ja seurattiin jo käynnissä olevia metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä useissa eri osahankkeissa.

PINTAV~1.JPG
Suometsätalouden pintavalutuskenttä. © TASO-hanke

Metsätalouden kosteikon jatkuvatoiminen seuranta kunnostusojituskohteella

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutuksia seurattiin kunnostusojituskohteella (Soidinräme, Kyyjärvi)  jatkuvatoimisten mittausasemien avulla. Ensimmäinen asema mittasi kunnostusojitusalueelta tulevan ja vesiensuojelukosteikoille menevän veden virtaamaa ja laatua. Toinen asema mittasi kyseiseltä vesiensuojelukosteikolta ja sen jälkeiseltä pintavalunta-alueelta lähtevän veden laatua. Lisäksi vedenlaatua seurattiin kohteella vesinäyttein mm. jatkuvatoimisten mittareiden kalibrointia varten.

Automaattiasemien sijoittuminen alueella:

Soidinrämeen kosteikon vedenlaadun seurantatiedot:

  • Soidinräme, jatkuvatoiminen mittaus, pitoisuusgraafit (pdf, 1266 kt)
  • Soidinräme, pitoisuusgraafit vesinäytteistä (pdf, 839 kt)

Lisätietoja kohteen seurannasta on veden laadun seuranta-osiossa, johon linkki oikeassa palstassa ylhäällä.

Suometsätalouskohteiden vedenlaadun jatkuvatoiminen seuranta

TASO-hankkeessa seurattiin jatkuvatoimisesti metsätalouskohdetta, jolla toteutettiin hakkuu hankkeen seuranta-aikana (Kangasaho, Multia). Lisäksi seurattiin eri-ikäisiä metsäojituksia sisältävältä valuma-alueelta lähtevää vettä (Patinmetsä, Karstula). Pääosa ojituksista on vanhoja, yli 30 vuotta sitten toteutettuja, mutta uudempi ojitus on toteutettu vuonna 2007. Seuranta kertoo eri-ikäistä ojitusta sisältävän alueen vesistökuormituksesta. Seurannan tavoitteena näillä kohteilla oli tuottaa automaattimittauksiin perustuvaa tietoa metsätalouden kuormituksesta.

Automaattiaseman ja vesinäytteenottopisteen sijoittuminen suometsäkohteella:

Suometsäkohteen vedenlaadun seurantatiedot:

  • Kangasaho, jatkuvatoiminen mittaus, pitoisuusgraafit (pdf, 584 kt)

Eri-ikäisiä metsäojituksia sisältävän valuma-alueen vedenlaadun seurantatiedot:

  • Patinmetsä, jatkuvatoiminen mittaus, pitoisuusgraafit (pdf, 729 kt)

Lisätietoja kohteiden seurannasta on veden laadun seuranta-osiossa, johon linkki oikeassa palstassa ylhäällä.

Selvitys metsätalouden kosteikkojen määrästä ja toimivuudesta vesiensuojelumenetelmänä 

Metsätalouden kosteikoista on tuotettu lisätietoa selvityksessä "Kosteikot metsätaloudessa". Selvityksessä arvioidaan tällä hetkellä toteutuneiden metsätalouden kosteikkojen määrää sekä niden toimivuutta vesiensuojelumenetelmänä. Lisäksi esitetään suosituksia kosteikkojen toteuttamiseen jatkossa.

Julkaisu:

Kirjallisuuskatsaus kunnostusojituksen vaikutuksesta vesistöjen humuskuormitukseen

Kunnostusojituksen aiheuttamasta humuskuormituksesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä koottiin yhteen olemassa oleva tutkimustieto kirjallisuuskatsauksessa ''Kunnostusojituksen vaikutus vesistöjen humuskuormitukseen''.

Julkaisu:

Luonnonhoitohankkeena perustetun kosteikon toiminnan seuranta

TASO-hankkeessa seurattiin vesinäyttein luonnonhoitohankkeena perustetun kosteikon (Kaihlalampi, Saarijärvi) toimintaa hankeaikana. Kosteikon valuma-alueella on metsätalouden lisäksi muutakin maankäyttöä. Kosteikon tavoitteena on mm. lammen umpeenkasvun estäminen, vedenlaadun parantaminen ja virtaamien tasoittaminen.

Yhteenveto Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seurannasta:

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tarpeen kartoittaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen hankealueen kunnissa

Vesiensuojelutoimenpiteiden tarve on kartoitettu Saarijärven reitin alueen kunnissa PUREVA-hankkeen valuma-aluetarkastelun ja -inventoinnin keinoin. Tarvittavia toimenpiteitä toteutettiin TASO-hankkeen kuntarahoitusosuudella.

PUREVA-hankkeen valuma-aluetarkastelun ja inventoinnin tulos:

Julkaisu:

Metsätalouden ennallistamiskohteen seuranta

TASO-hanke toteutti vesinäytteisiin perustuvaa metsätalouden ennallistamiskohteen (ojitettu suometsä) seurantaa hankeaikana yhdellä kohteella (Vehkaneva, Kyyjärvi). Ennallistaminen tehtiin vuodenvaihteessa 2011–2012.

Ojitetun suometsän ennallistamisalueen vedenlaadun seurantatiedot:

  • Vehkaneva, pitoisuusgraafit vesinäytteistä (pdf, 175 kt)
Julkaistu 15.7.2013 klo 11.31, päivitetty 11.4.2014 klo 17.40