Karvianjoki-ryhmä

Karvianjoki-ryhmän suunnittelualueeseen kuuluvat Karvianjoen vesistö sekä siihen rajoittuvat pienet Selkämereen laskevat rannikon valuma-alueet (välialueet). Karvianjoki-ryhmän puheenjohtajana toimii Mikko Koivurinta (Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Vesistöalue

   

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3E2AE33A-FE88-4C2F-91B6-6A064B341959%7D/55160 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Satavesi/Toiminta/Vesistoalueryhmat/Karvianjokiryhma

 
 

Karvianjoen vesistöalue (3 438 km2 ) sijaitsee pääosin Pohjois-Satakunnan alueella. Vesistöalue on hydrologialtaan monimutkainen, sillä vesistöllä on kolme lasku-uomaa Selkämereen (Merikarvianjoki, Pohjajoki, Eteläjoki), ja vesistössä on bifurkaatiojärviä. Vesistössä on aiemmin toteutettu hyvin laajoja vesistöjärjestelyitä – henkilötyövuosina pohjoismaiden suurimmat. Niiden tavoitteena on ollut maatalousmaiden kuivattaminen, uuden peltoalan saaminen sekä tulvasuojelu. Suurin osa vesistöalueen joista ja puroista on siten perattu, ja lähes kaikki järvet on laskettu ja kymmeniä lisäksi kuivattu. Tulvahaittoja esiintyy silti edelleen. Vesistöalueella on kaksi säännöstelyhanketta, Isojärven säännöstely sekä Inhottu-, Kynäs-, ja Karhijärvien säännöstely. Vesistössä on myös pieniä vesivoimalaitoksia. Karvianjoen vesistö on virkistyskäytön kannalta erittäin merkittävä, mutta käyttöä haittaavat vesien heikko laatu ja vesireittien huono kulkukelpoisuus.

Vesistöaluetta kuormittavat maa-ja metsätalous sekä etenkin paikallisesti turvetuotanto. Karvianjoen vesistössä useimpien luokiteltujen järvien ja jokien tila on tyydyttävä ja joidenkin vain välttävä tai jopa huono. Toisaalta etenkin Poosjärven - Pohjajoen reitillä vesien ekologinen tila on hyvä. Merialueen matalissa lahdissa rehevöitymistä ja umpeenkasvua kiihdyttävät laskujokien tuoma kiintoaines ja ravinnekuormitus sekä maankohoaminen ja huono vesien vaihtuvuus. Vesistöalueen luonto- ja kalatalousarvoja on jo menetetty, mutta alueella on silti merkittäviä luonnonsuojeluarvoja jäljellä.

Karvianjoen vesistöalueella sijaistee erittäin merkittäviä pohjavesialueita, kuten Pohjankangas-Hämeenkangas. Vesistöalueen asutuksen ja yritystoiminnan vedenhankinta perustuu pääosin pohjavesivaroihin, mutta pintavesiäkin käytetään varsinkin runsaan vapaa-ajan asutuksen talousvetenä sekä maataloudessa karjan juomavetenä ja kasteluvetenä.

Karvianjoen vesistöalue muodostaa haastavan kokonaisuuden, jossa vesien hyvän tilan saavuttaminen sekä erilaisten käyttömuotojen edistäminen edellyttävät laajaa yhteistyötä sekä mittavia suunnittelu- ja hoitotoimenpiteitä. Vesistöalueella on jo tehty runsaasti erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia ja myös kunnostustoimia.

Kokousmuistiot

 • Kokous 7.10.2020

Muistio KA-ryhmä 07102020.pdf
Liite 1: Helmi-ohjelma.pdf
Liite 2: Jokien kiintoainekuormitus ja eroosion hillintä.pdf
Liite 3: Karvianjärven ja Kirkkojärven valuma-alueen toimenpidesuunnitelma.pdf

 • Kokous 4.2.2020

Kutsu Ka-ryhmä 04022020
Muistio KA-ryhmä 04022020
Liite 1: Vesienhoidon toimija - Pyhäjärvi-instituutti
Liite 2: Vapaaehtoiset vesienhoidon organisaatiot
Liite 3: Karvianjoen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Liite 4: Karvianjärven ja Kirkkojärven valuma-alueen kuormitusselvitys ja toimenpidesuunnitelma

 • Kokous 2.10.2019

Kutsu KA-ryhmä 02102019
Muistio KA-ryhmä 02102019
Liite 1: Uhanalainen vuollejokisimpukka vesistöhankkeissa
Liite 2: Simpukkauutisia ja muuta ajankohtaista Freshabit LIFE IP -hankkeessa
Liite 3: Karvianjoen vesistöalueen kalataloudelliset kunnostukset
Liite 4: Satakunnan vesistöneuvonta -hanke

 • Kokous 14.2.2019

Kutsu KA-ryhmä 14022019
Muistio KA-ryhmä 14022019
Liite 1: Metsätalouden kuulumisia
Liite 2: Ajankohtaista turvetuotannossa

 • Kokous 9.2.2018

Kutsu KA-ryhmä 09022018

 • Kokous 14.6.2016

Kutsu KA-ryhmä 14062016
Muistio KA-ryhmä 14.6.62016
Siikaisten kartta

 • Kokous 27.1.2016

Kutsu KA-ryhmä 27012016
Muistio KA-ryhmä 27012016
Liite 1: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset

 • Kokous 1.4.2014

Muistio 01042014
Liite 1: Ajankohtaista 01042014
Liite 2: Vesienhoidon toimenpiteet Karvianjoen valuma-alueella
Liite 3: Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelma

 • Kokous 14.10.2014

Kutsu KA-ryhmä 14102013
Muistio KA-ryhmä 14102013
Liite 1: Kalatiestrategia ja Karvianjoen vesistö
Liite 2: Merikarvianjoen Kalakierros
Liite 3: Merikarvian kalastusmatkailun kehittämishanke
Liite 4: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset
Liite 5: VELHO-hankkeen ja Satavesi-ohjelman ajankohtaiset

 • Kokous 4.4.2013

Kutsu KA-ryhmä 04042013
Muistio KA-ryhmä 04042013
Liite 1: A. Ahlström Oy:n luontopalvelut
Liite 2: Karvianjoen taimenkannan ylläpito ja poikastuotannon turvaaminen
Liite 3: Karvianjoen vesistöalueen kehittämisohjelmataulukko 19032013
Liite 4: Ajankohtaista VELHOssa ja Satavedessä
Liite 5: Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa

 • Kokous 11.10.2012

Kokous pidettiin Karvianjoki-seminaarin merkeissä Noormarkun Klubilla Porissa. Tilaisuuden aineisto on nähtävissä täällä.

 • Kokous 11.05.2012

Kutsu KA 11052012.pdf (535 kt)
Muistio KA 11052012.pdf (255 kt)
Liite 1: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf (139 kt)
Liite 2: Ajankohtaista VELHOssa ja Satavedessä, pilottihanke-ehdotukset.pdf (872 kt)
Liite 3: VELHOn Satakunnan Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.pdf (2 872 kt)
Liite 4: Vihteljärven reitin kunnostamishanke.pdf (3 799 kt)
Liite 5: Karhoismajan vesireittien kunnostus.pdf (3 361 kt)
Liite 6: Ruokojärven vesistön kunnostusprojekti.pdf (2 215 kt)

 • Kokous 18.10.2011

Kutsu KA 18102011.pdf (213 kt)
Muistio KA 18102011.pdf (226 kt)
Liite 1: Velho-hankkeen esittely.pdf (1227 kt)
Liite 2: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf (529 kt)
Liite 3: Satavesi ja KA-ryhmän toiminta alustus.pdf (402 kt)
Liite 4: Ahlaisten vedet-hanke.pdf (1389 kt)
Liite 5: Kalataloudelliset kunnostustyöt.pdf (1507 kt)
Liite 6: KarTuTa-hanke.pdf (681 kt)
Liite 7: Säännöstelyjen kehittämishanke.pdf (448 kt)

 

Julkaistu 17.9.2013 klo 12.04, päivitetty 3.12.2020 klo 12.51