Eurajoki-Lapinjoki-ryhmä

Eurajoki-Lapinjoki-ryhmän suunnittelualueeseen kuuluvat Eurajoen ja Lapinjoen vesistöalueet, niiden välialueet Rauman ja Eurajoen rannikolla sekä rannikkovedet Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan edustalla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Anne-Mari Ventelä (Pyhäjärvi-instituutti).

Vesistöalue

eurajoen_valuma_alue.jpg
 
 

Lapinjoen vesistöalueella on nelisenkymmentä pikku järveä, joista suurimmat ovat Koskeljärvi ja Narvijärvi. Maaperä on topografialtaan tasaista, vaikka harjualueet kohoavatkin noin 100 m merenpinnasta. Maaperä koostuu moreeni- ja turvemaista sekä kallioalueista. Peltojen osuus vesistöalueen kokonaispinta-alasta on noin viidesosa. Lapinjoen vesistöalueella luokiteltujen jokien ekologinen tila on pääosin tyydyttävää ja järvien hyvää tai tyydyttävää.

Eurajoen vesistöalue on vähälukuinen järviltään, mutta järvien osuus kokonaispinta-alasta on 13 %, koska Lounais-Suomen suurimman järven, Säkylän Pyhäjärven, osuus järvipinta-alasta on yli 80 %. Toiseksi suurin järvi on Köyliönjärvi. Maaperän laatu vaihtelee alueittain: Yläneen kallio- ja savikkomaat, Säkylän sora- ja hiekkamaat, Köyliön savikot, Eurajoen siltti- ja savikkomaat. Peltojen osuus vesistöalueen pinta-alasta on noin neljäsosa. Eurajoen ekologinen tila on tyydyttävä, kun taas Köyliönjoen ja Yläneenjoen tila on välttävää. Luokiteltujen järvien ekologinen tila on kuitenkin hyvä tai tyydyttävä välttävää Köyliönjärveä lukuun ottamatta.

Rauman ja Eurajoen rannikon vesistöjen välialueilla on pikkujärviä ja niistä mereen laskevia jokia ja puroja. Järvien ongelmana on rehevöityminen ja umpeenkasvu. Suunnittelualueen vesien käyttö on moninaista uimisesta ja kalastuksesta voimatalouden sekä teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin.

Vesistöalue

Pinta-ala
(km2)

Järvisyys (%)

Keski-
virtaama *) (m3/s)

 Peltojen  osuus (%)

Turve-
maiden osuus (%)

Lapinjoki

   462

      4

        3,3 (Ylinenkoski)

20

9

Eurajoki

  1336

    13

        8,4
(Pappilankoski)

23

7

Välialueet

  319

     6

            -

15

3

*) Keskivirtaamat ovat vuosilta 1991–2010.

Kokousmuistiot

 • Kokous 13.10.2020

Muistio EL 13.10.2020.pdf
Liite 1: Jokien kiintoainekuormitus ja eroosion hillintä.pdf
Liite 2: Pyhäjärven säännöstely ja Euran tulvasuojelu.pdf
Liite 3: Pyhäjärvi-instituutin ajankohtaiset.pdf

 • Kokous 3.12.2019

Muistio EL 3.12.2019.pdf
Liite 1: Satakunnan vesistöneuvonta.pdf
Liite 2: Pyhäjärvi-työ.pdf
Liite 3: Eurajoki-Köyliönjoki-työ.pdf
Liite 4: Köyliönjärvi-työ.pdf
Liite 5: Lapinjoki-työ.pdf

 • Työpaja 8.2.2018

Sataveden ja SAMKin BlueSata-hankkeen järjestämässä työpajassa pohdittiin Eurajoen–Lapinjoen vesistöalueen ja sen edustan merialueen vesien kestävää käyttöä yritystoiminnassa ja etsittiin ideoita uusille yritysryhmille tai muille kehittämiskokonaisuuksille.

 • Kokous 25.1.2018

Kutsu EL 25.1.2018.pdf (164 kt)
Muistio EL 25.1.2018.pdf(227 kt)
Liite 1: Pyhäjärvi-työ.pdf (1528 kt)
Liite 2: Eurajoki-Köyliönjoki.pdf (4754 kt)
Liite 3: Lapinjoki-työ.pdf (3732 kt)
Liite 4: HOLA-esittely.pdf (1720 kt)
Liite 5: Jänes.pdf (529 kt)

 • Kokous 17.8.2016

Kutsu EL 17082016.pdf (230 kt)
Muistio EL 17082016.pdf (320 kt)

 • Kokous 4.12.2015

Kutsu EL 04122015.pdf (278 kt)
Muistio EL 04122015.pdf (348 kt)
Liite 2: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf (596 kt)

 • Kokous 10.4.2014

Kutsu EL 10042014.pdf (301 kt)
Muistio EL 10042014 (119 kt)
Liite 1: Ajankohtaista 7 helmikuu 2014 (189 kt)
Liite 2: Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella (377 kt)

 • Kokous 30.10.2013

Kutsu EL 30102013.pdf (307 kt)
Muistio EL 30102013.pdf (222 kt)
Liite 1: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf (444 kt)
Liite 2: JVP-Euran ajankohtaisia asioita.pdf (1012 kt)
Liite 3: Eurajoen veden laatu intensiivimittausten perusteella.pdf (2473 kt)
Liite 4: Yhteinen Eurajoki -hanke.pdf (840 kt)

 • Kokous 7.3.2013

Kutsu EL 07032013.pdf (370 kt)
Muistio EL 07032013.pdf (225 kt)
Liite 1: JVP-Eura.pdf (452 kt)
Liite 2: Pyhäjärven suojelurahasto.pdf (319 kt)
Liite 3: Vesien- ja merenhoidon ajankohtaiset.pdf (105 kt)
Liite 4: EL-kehittämisohjelmataulukko.pdf (170 kt)
Liite 5: Ajankohtaista VELHOssa ja Satavedessä.pdf (453 kt)

 • Ideointipäivä 13.12.2012

Kokoonnuttiin Pyhäjärvi-instituutissa ja jatkettiin ryhmätöiden työstämistä. Ideoitiin Eurajoki-hanketta, jolle haetaan rahoitusta tammikuun 2013 EAKR-hausta.

 • Kokous 4.10.2012

Kutsu EL 04102012.pdf (292 kt)
Muistio EL 04102012.pdf (220 kt)
Liite 1: Vesienhoidon ja merenhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf (255 kt)
Liite 2: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa.pdf (1506 kt)
Liite 3: Ajankohtaista Pyhäjärvi-instituutissa.pdf (1593 kt)
Ryhmätyökysymykset.pdf (125 kt)

 • Kokous 13.4.2012

Kutsu EL 13042012.pdf (314 kt)
Muistio EL13042012.pdf (206 kt)
Liite 1: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf (313 kt)
Liite 2: Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa sekä pilottihanke-ehdotukset.pdf (1112 kt)
Liite 3: Valumavesi-hanke.pdf (1826 kt)
Liite 4: Yhteinen Selkämeri -hanke ja Pyhäjärvi-instituutin kansainvälinen yhteistyö.pdf (960 kt)
Liite 5: Kunnallisaloite Eurajoen vesiensuojelun ja maankäytön kehittämiseksi.pdf (10 kt)

 • Kokous 10.11.2011

Kutsu EL 10112011.pdf (214 kt)
Muistio EL 10112011.pdf (232 kt)
Liite 1: Velho-hankkeen esittely.pdf (1266 kt)
Liite 2: Vesienhoidon ajankohtaiskatsaus.pdf (529 kt)
Liite 3: Satavesi ja EL-ryhmän toiminta alustus.pdf (485 kt)
Liite 4: Haja-asutuksen jätevesihanke.pdf (3716 kt)

Tehdyt retket

Julkaistu 17.9.2013 klo 10.44, päivitetty 3.12.2020 klo 12.53