Nettikyselyn tuloksia

Hankkeen aikana tehdyssä avoimessa nettikyselyssä selviteltiin satakuntalaisten näkemyksiä ja kokemuksia soiden käytöstä. 

Kyselyyn vastanneet 219 henkilöä olivat yleisesti kiinnostuneita soihin liittyvistä asioista. Tutuimmat suot satakuntalaisille ovat suojeltuja tai kansallispuistoon kuuluvia suoalueita. Enemmistö vastaajista hyödyntää luontoa ja soita virkistyskäyttöön, marjastukseen ja liikkumiseen. Suot koetaan tärkeiksi maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäjiksi. On tärkeää, että soita hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti mutta samalla kestävästi ja siten, että suon luonnollinen tila ei kärsi.

Suot koetaan tärkeiksi maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitäjiksi. On tärkeää, että soita hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti mutta samalla kestävästi ja siten, että suon luonnollinen tila ei kärsi. Mielipide-eroja on eniten soiden käytöstä ja käytön laajuudesta. Turvetuotanto koetaan tärkeänä kotimaisena energialähteenä mutta sitä myös moititaan tuottamattomaksi ja ympäristöä pilaavaksi.

Energia- ja puutuotanto antaisi myös työllistävän, materiaalisen ja taloudellisen hyödyn. Turpeen pienkäyttö mm. kasvualustana ja kuivikkeena hyväksytään kuitenkin laajalti.

Vastaajista enemmistö on samaa mieltä siitä, että soiden käytön suunnittelu on tärkeää ja virkistyskäyttäjien mielipiteet pitäisi ottaa enemmän huomioon suunnittelussa. Myös luonnontilaisia soita pitäisi säilyttää sekä soiden arvostusta ja kunnioitusta lisätä.

Selvityksessä tuotettuja aineistoja, karttoja ja luontoselvityksiä voidaan käyttää hyväksi mm. maakuntakaavoituksessa, luonnonsuojelun, vesienhoidon suunnittelussa, luvanvaraisten toimintojen lupaprosesseissa, riistanhoidossa sekä valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman tarkistustyössä.

Kakkaramanty_556px.jpg

Rämemänty.  © Juha Kiiski

Julkaistu 25.2.2014 klo 15.04, päivitetty 27.2.2014 klo 12.28