Ajankohtaista

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) suorittivat yhteistyössä kesällä 2015 muinaismuistojen, rakennusten, perinnemaisemien sekä luontotyyppien inventointeja Päijänteen saarilla.

Saaristoinventoinneissa selvitettiin Päijänteen vaikeasti tavoitettavien, ensisijaisesti ilman maayhteyttä olevien saarien kohteita, kuten rakennusperintöä, muinaismuistoja, perinnebiotooppeja, luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ja muita arvokkaita luontokohteita.

Inventoinnit  suoritti kolme asiantuntijaa: arkeologi, rakennustutkija ja luontotutkija. Inventointiaineistoja voidaan käyttää tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa, matkailu- ja virkistyskäytössä sekä opetuksessa ja tutkimuksessa. Kun inventoitu aineisto on analysoitu ja arvotettu, kohteita voidaan tuotteistaa ja paketoida matkailijoiden ja matkailuyritysten palvelutarjontaan tai käyttää kulttuuriympäristökasvatuksessa.

 

Julkaistu 24.6.2015 klo 12.43, päivitetty 13.8.2015 klo 12.13