SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

 
 

Rantavettä Saaristomerellä

SEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management) tavoitteena oli vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa pilotoitiin ja arvioitiin valituilla rannikkoalueilla toimia, joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren sisäistä kuormitusta vähentämällä esim. ravinteikasta sedimentin pintakerrosta poistamalla tai peittämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastasi pilotista, jossa arvioitiin sedimentin pintakerroksen poiston vaikutusta ravinteiden kiertoon sedimentin ja veden välillä. Kokeen toteuttaminen valitussa kohteessa merellä osoittautui liian kalliiksi. Sen sijaan koe toteutettiin laboratoriossa. Kokeen suomenkielinen tulosraportti (Merisedimentin inkubointikoe – SEABASED Tulosraportti) on luettavissa hankkeen nettisivuilla https://seabasedmeasures.eu/facts-and-materials/papers-publications/.

Varsinais-Suomen ELY-keskus osallistui myös Tukholman yliopiston ja John Nurmisen Säätiön toteuttamaan pilottiin, jossa testattiin esikäsitellyn kalkkikivimateriaalin levitystä merenlahteen ja sen vaikutusta veden laatuun.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä ja keskusteltiin useiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa pilotoitavien menetelmien hyödyistä ja riskeistä sekä menetelmien sovellettavuudesta Itämeren rannikkoalueilla. Hankkeessa tuotettiin tietoa erilaisten, paikallisesti rehevöitymisen hillitsemiseen tähtäävien, merellä tehtävien menetelmien käyttökelpoisuudesta, riskeistä, vaikutusten seurannasta, kustannustehokkuudesta, ja kehitystarpeista. Hankkeessa tuotetusta tiedosta koottiin ohjeistus Itämeren suojelutoimien tueksi tulevaisuudessa (Practical Guidelines).

SEABASED-hanke toteutettiin vuosina 2018–2021. Hanketta johti John Nurmisen Säätiö ja hankekumppaneina olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys, Tukholman yliopisto, ja Itä-Götanmaan lääninhallitus. Hanketta osarahoitti EU Interreg Central Baltic Programme.

Kaikki SEABASED-hankkeen pilottien tulokset, samoin kuin muu hankkeessa tuotettu materiaali, ovat nähtävissä hankkeen nettisivuilla https://seabasedmeasures.eu/facts-and-materials/papers-publications/.

 

 

LOGOT_SEABASED_800x161px.jpg
 
 
Julkaistu 28.8.2018 klo 15.50, päivitetty 27.8.2021 klo 12.10