Suunnittelu

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelulla tarkoitetaan laajojen ranta-alueiden käytön ja hoidon suunnittelumenetelmää, joka yhdistää ranta-alueiden luonnonvarojen hyödyntämisen, monimuotoisuuden suojelun, vesiensuojelun, virkistyskäytön ja maisemanhoidon.

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelu on ranta-alueiden kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon alueen aiempi maankäyttöhistoria, nykyhetken tilanne, maanomistajien mielipide alueen kehittämisestä sekä tulevaisuuden maankäyttö- ja hoitomahdollisuudet.
 

Rantamaisema maatila

Suunnittelu laajentaa nykyistä maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja vesienhoidon suunnittelua ”kaiken suunnittelun” -suuntaan huomioiden ranta-alueiden erityispiirteet ja paikalliset tarpeet. Yleisenä tavoitteena on sovittaa yhteen ranta-alueiden eri käyttömuotoja sekä optimoida ranta-alueiden tuottamat ekosysteemipalvelut ihmisille ja hyödyt luonnon monimuotoisuudelle. Kuva: Ritva Kemppainen
 
 

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelussa päähuomio kiinnitetään ruovikoihin ja merenrantaniittyihin ja suunnittelussa pyritään löytämään optimaalinen verkosto hyötykäyttöön leikattavien ruovikoiden, avoimena pidettävien merenrantaniittyjen ja säilytettävien ruovikoiden välille. Kustannustehokkuuteen pyritään hoitotoimien kohdentamisella laajoihin kokonaisuuksiin sekä ruovikoiden ja muiden luonnonvarojen hyötykäytöllä.

Ruo’on hyötykäytön kannalta on tärkeää suunnitella laajemman alueen ruovikon leikkuualueet niin, että taannuttavista, toistuvista ja rotaatioleikkuista saadaan korjuukokonaisuuksia, joiden toteutus on käytännössä järkevää ja kustannustehokasta.

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteet

  • avointen ranta-alueiden lajiston ja luontotyyppien säilyttäminen
  • ruovikoiden merkityksen vahvistaminen vesiensuojelussa ja ravinteiden kierrätyksessä, muiden vesiensuojelutoimien kohdentaminen lähivaluma-alueelle
  • luonnonhoitourakoinnin ja biomassan jatkokäytön edistäminen
  • maisemanhoito umpeenkasvaneita rantamaisemia avaamalla
  • virkistyskäytön edellytysten parantaminen ja rantojen saavutettavuuden helpottaminen
  • kalojen lisääntymisalueiden ylläpito

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelualueiden valinta edellyttää maisematason tarkastelua, jossa tarkastellaan keskeisten luontotyyppien ja lajien suotuisaa suojelutaso ja eri ekosysteemipalveluiden tarvetta ja mahdollisuuksia koko maakunnan tasolla. Näin turvataan parhaiten verkoston toteutuminen ja elinympäristöjen kytkeytyneisyys.

Lue lisää

 

 

Julkaistu 30.6.2014 klo 7.11, päivitetty 14.10.2021 klo 14.37