Hyppää sisältöön

Maaleikkuu

Maaruovikot sijaitsevat umpeenkasvaneilla rantaniityillä tai vesijättömailla, jotka ovat syntyneet maankohoamisen, ruoppaamisen, vedenpinnan alentamisen tai vesistöjen kuivatuksen yhteydessä. Maalla kasvavien ruovikoiden toistuvalla leikkuulla tavoitellaan useimmiten alueen ruovikon taantumista ja vähittäistä kasvillisuuden mataloitumista. Lopputuloksena on avoin rantaniitty, mikäli alueen luontaista kasvillisuutta ei ole muutettu esimerkiksi ruoppauksessa syntyneillä läjitysmassoilla.

maaruovikko

Maaruovikoiden toistuva leikkuu sopii pehmeäpohjaisille alueille, joita ei voida hoitaa laiduntamalla. Ruovikko taantuu ja rantaniityn kasvillisuus elpyy vähitellen. Mikäli halutaan säilyttää näkö- ja tuulensuoja, mutta estää ruovikon kuivuminen ja ruokoturpeen kertyminen, leikkuussa voi pitää välivuosia tai tehdä ne talvella. Niittoa hankaloittavat kivet, ojat, puusto ja pensaikko.

Maaruovikoihin vaikuttaa vedenpinnan korkeuden vaihtelut ja ne ovat yleensä pehmeäpohjaisia.  Leikkuukoneilta vaaditaan alhaista pintapainetta eli tela-alustaisia ratkaisuja. Kovapohjaiset ja vähäkiviset rannat voivat sopia niitettäväksi traktorilla. Kuivimpina, matalan veden aikoina pehmeäpohjaistenkin maaruovikoiden kovan maan puoleiset alueet voivat kestää traktorilla niiton. Toistuva leikkuu myös tiivistää maapohjaa, joten ainakin osalla kohteista telakoneista voidaan mahdollisesti siirtyä myöhemmin traktoreihin tai laidunnukseen.

Maaniittoon tarvitaan lisää koneita ja yrittäjiä

Suomessa Kovapohjaisia rantoja on niitetty traktoreilla ja rantaniittyjä peruskunnostettu ruovikkoa murskaavin rinnekonein. Silpun jäädessä rantaniitylle ei kasvillisuus kuitenkaan kehity, vaan säilyy rehevänä ja lajistoltaan yksipuolisena. Lännen Järviperkaus Oy on kehittänyt maaleikkuisiin rinnekone-kaksoissilppuri -menetelmän, jolla ruokosilppu saadaan myös kerättyä leikkuualalta pois ja se saadaan hyötykäyttöön.

Keski- ja Itä-Euroopassa on luonnon- ja ympäristönhoidon kasvavaan tarpeeseen ja ruo’on energiakäyttöä varten kehitetty tuoretta ruokoa eri muodoissa leikkaavia ja kerääviä laitteita. Englantilaisen LogLogic:in tuotannossa on Softrak-niittokone, jossa silppuava leikkuupää puhaltaa silpun koneen 6 kuution lavalle. Pieni laite on helppo kuljettaa, vaikka vaatiikin kuljetuslavetin. Toisaalta laitteen päivässä leikkaama ala jää vain hehtaariin, koska massan kuljetus vie paljon aikaa. Softrakia on käytössä eri puolilla Eurooppaa vajaa 100. LogLogic on kehittänyt luonnonsuojeluviranomaisten kanssa märänmaanpuimuria (Fen/Wetland harvester) ja niittomassan siirtolaitetta, mutta niillä ei todettu olevan kaupallisen tuotekehityksen edellytyksiä. Softrakin rinnalle kehitetään tehokkaampaa laitteistoa.

maaniittokoneet

Peräkärryyn lisätty telaketjusto mahdollistaa keräävän niiton myös kosteilla rantaniityillä ja
ruovikoissa.
Kuva: Terhi Ajosenpää

 

 

Julkaistu 30.6.2014 klo 4.11, päivitetty 22.6.2017 klo 14.32