Pilottikunnat

Pilottikunnat
Ravinteiden kierrätys on syytä ottaa huomioon jo aluesuunnittelussa © Sanna Tikander

 

Biotalouteen sisältyy olennaisena osana kestävä ainekierto. Tällöin ei puhuta ketjusta, jonka alku on esimerkiksi alkutuotanto ja loppu jätehuolto, vaan tähdätään aineiden/ravinteiden kierrätykseen ottaen lähtökohdaksi alkutuotannon, teollisuuden/jalostuksen, kaupan, kuluttajien ja jätehuollon sekä jatkokäytön välisten verkostojen mahdollisuudet. Silloin yhdelle tarpeeton materiaali/jäte voi olla toiselle taholle raaka-aine.

Myös kunnat voivat toiminnassaan, investoinneissaan ja hankinnoissaan kehittää biotaloutta ja ravinteiden kierrätystä tukevia ratkaisuja ja edistää niiden käyttöön ottoa. Ravinteiden kierrätys voidaan ottaa perustaksi esimerkiksi energia- ja jätehuollossa sekä luonnon hyvinvointivaikutukset huomioivassa aluesuunnittelussa. Ravinteiden kierrätystä ja kestävää käyttöä tukevat toimenpiteet vaihtelevat ravinnetyypeittäin ja alueittain. Vastuu ravinteiden kierrätyksen saamisesta osaksi käytännön arkipäivää ei kuitenkaan voi olla pelkästään kunnan organisaatiolla. Kierrätykseen tarvitaan mukaan alueen kaikki toimijat; yritykset, oppilaitokset, järjestöt ja yksityiset kansalaiset.

Hankkeessa selvitetään esimerkkialueiden kanssa mahdollisia toimenpiteitä alueiden erityispiirteiden mukaan ja kehitetään toimintamallia julkisen sektorin, yrittäjien ja kansalaisten yhteistyöhön ravinteiden kierrättämisessä. Pilottialueiden ominaispiirteiden ja ravinteiden kierrätysmahdollisuuksien kartoituksen jälkeen hankkeen toiminta painottuu vahvasti käytännön yhteistyöhön ja eri toimijoiden aktivointiin. Kuntien ja muiden valittujen alueiden RANKU-toimenpiteet suunnitellaan laajana yhteistyönä, selvitetään ”aukot” ravinteiden kierrätyksessä ja kohdistetaan toimenpiteet alueittain siten, että otetaan huomioon biomassojen kestävän käytön periaatteet.

Hankkeen pilottikuntia ovat Pori, Nakkila, Mynämäki, Taivassalo, Vehmaa ja Turku. Tarkempaa tietoa kuntien RANKU-toimenpiteistä voit lukea vasemman palkin kuntakohtaisista alasivuista.

Julkaistu 16.6.2015 klo 15.15, päivitetty 24.2.2017 klo 13.14