Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä?

Lintujen käyttäytyminen viljelyksillä ja tiivisti asutuilla alueilla voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai hygieniahaittoja. Useimmiten haitat ajoittuvat tiettyyn vaiheeseen eri lajien elämänkierrossa, yleensä pesimä- tai muuttoaikaan, minkä jälkeen haittoja ei pääsääntöisesti esiinny. Lintujen käyttäytymiseen liittyvää tietoa voidaan hyödyntää haittojen ehkäisyssä. Näillä sivuilla tarjotaan tietoa ja ratkaisumalleja luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisystä.

Sivuilla käsitellään sellaisia rauhoitettuja lintulajeja, jotka useimmin aiheuttavat taloudellista tai muuta haittaa ihmisille, kotieläimille, viljelyksille tai rakenteille, tai vaikuttavat esimerkiksi ulkoremonttien ajoitukseen.

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet riippuvat jonkin verran lintulajista. Esimerkiksi peltoviljelmillä käytetyt aktiivipelotteet ovat sallittuja naakan, mustavariksen ja korpin häätämiseksi, mutta kiellettyjä joutsenen, rauhoitettujen hanhilajien ja kurjen pelotteina ilman poikkeamislupaa. Tämä johtuu siitä, että kyseisille lajeille peltoviljelmät ovat niiden elämänkierron kannalta olennaisia niiden valmistautuessa pesintään tai muuttomatkalle.

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet voivat erota myös alueen luonteen vuoksi. Natura 2000-alueilla, luonnonsuojelualueilla sekä niiden läheisyydessä ennaltaehkäisevillä toimilla saattaa olla rajoitteita.

Avustukset ja poikkeamisluvat

Joissakin tapauksissa haitan kärsijällä on mahdollisuus hakea avustusta ELY-keskuksista luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien aiheuttaman haitan korvaamiseksi. Mikäli rauhoitettujen lintujen aiheuttamaa haittaa ei voi ehkäistä riittävän tehokkaasti saatetaan joutua tilanteeseen, jossa haitan kärsijä hakee ELY-keskuksesta poikkeamislupaa lintujen häätämiseen tai hävittämiseen. Lisätietoja avustuksista ja poikkeamisluvista löytyy Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot sekä Lupa lajien rauhoitussäännöistä poikkeamiseen -sivuilta (linkit oikealla).

Koko maassa rauhoittamattomat lajit (harmaa- ja merilokki, kesykyyhky, räkättirastas, varis ja harakka), jotka nekin ovat pesimäaikaan rauhoitettuja, sekä riistalajit (esim. meri-, metsä- ja kanadanhanhi) kuuluvat Suomen riistakeskuksen poikkeamislupaharkintaan. Kyseisiä lajeja ei käsitellä näillä sivuilla.

Julkaistu 22.5.2017 klo 10.24, päivitetty 23.5.2019 klo 12.41