Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä?

Lintujen käyttäytyminen viljelyksillä ja tiivisti asutuilla alueilla voi aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai hygieniahaittoja. Useimmiten haitat ajoittuvat tiettyyn vaiheeseen eri lajien elämänkierrossa, yleensä pesimä- tai muuttoaikaan, minkä jälkeen haittoja ei pääsääntöisesti esiinny. Lintujen käyttäytymiseen liittyvää tietoa voidaan hyödyntää haittojen ehkäisyssä. Näillä sivuilla tarjotaan tietoa ja ratkaisumalleja luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisystä.

Sivuilla käsitellään sellaisia rauhoitettuja lintulajeja, jotka useimmin aiheuttavat taloudellista tai muuta haittaa ihmisille, kotieläimille, viljelyksille tai rakenteille, tai vaikuttavat esimerkiksi ulkoremonttien ajoitukseen.

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet riippuvat jonkin verran lintulajista. Esimerkiksi peltoviljelmillä käytetyt aktiivipelotteet ovat sallittuja naakan, mustavariksen ja korpin häätämiseksi, mutta kiellettyjä joutsenen, rauhoitettujen hanhilajien ja kurjen pelotteina ilman poikkeamislupaa. Tämä johtuu siitä, että kyseisille lajeille peltoviljelmät ovat niiden elämänkierron kannalta olennaisia niiden valmistautuessa pesintään tai muuttomatkalle.

Sallitut ennaltaehkäisevät toimenpiteet voivat erota myös alueen luonteen vuoksi. Natura 2000-alueilla, luonnonsuojelualueilla sekä niiden läheisyydessä ennaltaehkäisevillä toimilla saattaa olla rajoitteita.

Avustukset ja poikkeamisluvat

Joissakin tapauksissa haitan kärsijällä on mahdollisuus hakea avustusta ELY-keskuksista luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien aiheuttaman haitan korvaamiseksi. Korvaukset myönnetään vuosittain tapauskohtaisesti ja vuosittaisen budjetin rajoissa maa-, metsä- ja kalataloudelle sekä rakennuksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi. Lisätietoja tiedotteessa:

Mikäli rauhoitettujen lintujen aiheuttamaa haittaa ei voi ehkäistä riittävän tehokkaasti saatetaan joutua tilanteeseen, jossa haitan kärsijä hakee ELY-keskuksesta poikkeamislupaa lintujen häätämiseen tai hävittämiseen. Lupia voidaan myöntää tietyin kriteerein ja vain, mikäli haitta on vakava eikä siihen ole löydettävissä muuta tyydyttävää ratkaisua. Rauhoitettujen lintulajien poikkeamislupahakemusten käsittely on keskitetty vuodesta 2015 alkaen Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Lue lisää:

Koko maassa rauhoittamattomat lajit (harmaa- ja merilokki, kesykyyhky, räkättirastas, varis ja harakka), jotka nekin ovat pesimäaikaan rauhoitettuja, sekä riistalajit (esim. meri-, metsä- ja kanadanhanhi) kuuluvat puolestaan Suomen riistakeskuksen poikkeamislupaharkintaan, eikä kyseisiä lajeja käsitellä näillä sivuilla.

Julkaistu 22.5.2017 klo 10.24, päivitetty 13.12.2018 klo 17.17