Käsittelyjärjestelmien toimivuus ja tutkimus

Puhdistamosivuston Käsittelyjärjestelmien toimivuus ja tutkimus -sivuille on koottu tietoa erilaisista kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien tutkimuksista ja niiden tuloksia. Tuloksia tulee tarkastella kriittisesti, koska erilaiset paikalliset tekijät kuten jätevesien määrän ja laadun vaihtelut, virheet asennuksissa tai riittämätön ylläpito vaikuttavat puhdistustulokseen. Samanlaisten järjestelmien teho voi käytännössä olla erilainen eri kohteissa. Myös saman puhdistamon puhdistustulos voi vaihdella eri aikoina. Pienten puhdistamoiden ominaisuuksista tärkeimpiä onkin puhdistamotyypin toimintavarmuus.

Jäteveden käsittelyjärjestelmien tukimus

Puhdistamoiden toimivuutta tutkitaan muun muassa ottamalla näytteitä puhdistetusta jätevedestä. Laatuvaihtelujen takia tutkittava näyte tulisi ottaa mahdollisimman useasta osanäytteestä yhdistettynä kokoomanäytteenä tai automaattisella kokoomanäytteen ottimella. Vain yhteen näytteenottoon tai tutkimusajankohtaan perustuva tulos voi antaa virheellisen kuvan järjestelmän toimivuuden kokonaisuudesta.

Tutkimustiivistelmät

Näille sivuille on pyritty kokoamaan vain tieteellistä tutkimustyötä tekevien tutkimuslaitosten ja muiden tahojen luotettavana pidettävää tutkimustietoa, joissa on otettu vähintää neljä (4) näytettä samasta kohteesta. Tutkimustuloksia arvioitaessa on myös otettava huomioon mahdollinen laimeneminen siinä tapauksessa, että järjestelmään pääsee pinta- tai pohjavesiä.

Tuloksia arvioitaessa on myös hyvä ottaa huomioon, että Haja-asutuksen jätevesiasetuksessa säädetyt kuormituksen vähentämisvaatimukset kohdistuvat niin sanottuun laskennalliseen tulokuormitukseen. Monissa tutkimuksissa puhdistamoiden teho on laskettu suhteessa tulevasta jätevedestä otettuun näytteeseen, jonka laatu voi vaihdella eri aikoina.

Tutkimusten tulokset koskevat vain tutkittuja puhdistamoita tutkimuskohteissa. Koska kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuuden on havaittu suuresti vaihtelevan, on mahdollista, että muissa olosuhteissa ja muina aikoina voidaan vastaavalla käsittelyjärjestelmällä saavuttaa erilaisia tuloksia.

Tiivistelmien käyttö

Tiivistelmät on tarkoitettu helpottamaan tutkimustulosten vertailua ja käyttöä. Tutkimuskäytössä on suositeltavaa viitata alkuperäiseen tutkimukseen, eikä tiivistelmään. Osa tutkimuksista löytyy nettijulkaisuina, muita voi tiedustella mm. julkaisijalta tai Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimustiivistelmiä

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.35, päivitetty 19.4.2021 klo 15.29