Jäteveden panospuhdistamo Klaro 5

Maahantuoja

Klaro_kuva
Klaro-puhdistamo © Meltex Oy

Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111
40270 Palokka
www.meltex.fi
Puh. (014) 448 8800
fax. (014)448 8820

Puhdistamo lyhyesti

Klaro-puhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Klaro 5-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Klaro-puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.

Klaro 5-puhdistamo kuuluu Klaro-puhdistamoiden tuoteryhmään, johon kuuluvat lisäksi Klaro 8 ja Klaro 10-puhdistamot. Valmistaja tekee myös vanhoihin hyväkuntoisiin sakokaivoihin asennettavaa Klaro RETROFIT saneerausjärjestelmää, joka perustuu samaan tekniikkaan.

CE-merkintä

Klaro-puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä. 

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti)

Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

Orgaaninen aine BOD5

Orgaaninen aine CODCr

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

97 %

93 %

97 %

95 %

70 %

Liite C: Murtolujuus

Pitkäaikaiskestävyys

Hyväksytty

Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Klaro-puhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia. Tutkimukset löytyvät sivulta: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille, taulukon oikeanpuoleisesta sarakkeesta.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Klaro 5-panospuhdistamo toimii aktiivilietemenetelmällä ja nk. panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu yhdestä muovisäiliöstä joka on jaettu väliseinällä kahteen osastoon. Jätevedet esiselkeytetään puhdistamon säiliön ensimmäisessä osassa, minkä jälkeen ne pumpataan panoksittain 4 kertaa vuorokaudessa prosessisäiliöön eli bioreaktoriin. Järjestelmä kontrolloi saapuvan jäteveden määrää, ja siirtää jätevettä prosessisäiliön puolelle vain kun raja-arvo selkeytyssäiliössä ylittyy. Tämän pumpun toiminnan ajoitukseen on kytketty saostuskemikaalin pumppaus prosessiin. Prosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Osa aktiivilietteestä pumpataan takaisin esiselkeytyssäiliöön, osan jäädessä prosessisäiliöön seuraavaan panokseen. Lietettä poistetaan ajoittain puhdistamon esiselkeytyssäiliöistä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jätevesien esiselkeytys
 • esiselkeytetyn jäteveden pumppaus mammut-pumpulla prosessisäiliöön
 • saostuskemikaalin annostelu prosessisäiliöön vain jäteveden kulutuksen mukaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden pumppaaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen pumppaus prosessisäiliöstä takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto esiselkeytyssäiliöistä.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo asennetaan normaalisti maahan kaivamalla, mutta voidaan myös asentaa osittain maanpinnan yläpuolelle tai tekniseen huoltotilaan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Klaro 5 puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 750 l/vrk.
 • Tuoteryhmään kuuluvat myös puhdistamot Klaro 7 (virtaama 1050 l/d) ja Klaro 9 (virtaama 1350 l/d)
 • Klaro 5 puhdistamon mitat ovat 2280 x 1755 x 2200 (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla),
 • Tuloputken etäisyys laitteen kannesta 200 mm.
 • Pohjaveden nostepaine on otettava asennuksessa huomioon. Suurin sallittu asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan on 1,2 m. Klaro 5 järjestelmän rakenteen ansiosta ankkurointia ei tarvita jos asennusohjetta noudatetaan, pohjavettä voi olla enimmillään säiliön puoliväliin asti. Järjestelmä täytetään heti maahan asentamisen jälkeen vedellä.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden keskusyksikkö asennetaan normaalisti sisätiloihin, tekniseen tilaan, autotalliin tms. kuivaan varastotilaan. Lisävarusteena saa ulkotiloihin asennettavan keskusyksikön.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Lämpöeristyksen tarve on arvioitava työmaalla. Valmistaja suosittelee tulo ja poistoputken lämmöneristystä.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietteiden ja pumppaus tapahtuu mammutpumpuilla. Ilmastus ja mammutpumput toimivat puhdistamon keskusyksikössä sijaitsevalla paineilmakompressorilla. Kemikaali pumpataan letkupumpulla, joka on myös keskusyksikössä.
 • Saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridiliuosta, joka annostellaan järjestelmään tulevan jätevesimäärän mukaan kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän on huolehdittava kemikaalin lisäyksistä säiliöön. Keskimääräinen kulutus on n. 5 l / henkilö / vuosi.
 • Järjestelmässä on ns. loma-asento jonka voi kytkeä päälle. Sen aikana järjestelmä ei pumppaa puhdistettua vettä ulos, ainoastaan kierrättää sitä järjestelmän sisällä ajoittain, samoin ilmastus on päällä rajoitetuin ajoin. Tämän vaiheen aikana ei annostella kemikaalia lainkaan. 
 • Lietettä tulee poistaa kerran vuodessa. Puhdistamon käyttäjän tulee tarkkailla lietemäärää ja tilata tyhjennys ajoissa.
 • Jätevesiä ei tarvitse esikäsitellä saostuskaivossa tai -säiliössä ennen puhdistamoon johtamista. Puhdistetun veden voi johtaa kivipesään, ojaan tms. On kuitenkin huolehdittava, että purkupaikan maaperä läpäisee vettä.  
 • Valmistaja suosittelee huoltosopimusta valmistajan edustajan tai huoltoliikkeen kanssa.
 • Puhdistamon ohjauskeskus antaa häiriöilmoitukset valolla (punainen) seuraavista häiriöistä: äänihälyttimen paristo (vaihto), kello (asetus), kompressorin toiminta, magneettiventtiilien toiminta, kemikaalin annostelupumpun toiminta, siitä, onko jäteveden pinta saostussäiliössä on liian korkealla, siitä onko jäteveden pinta säiliössä liian matalalla - mahdollinen vuoto (ei loma-asennossa), lämpötila (keskusyksikkö).
 • Sähkökatkosta järjestelmä hälyttää jaksottaisella äänimerkillä (summeri).
 • Takuu valmistajalta: tekniikka 3 vuotta (perushuoltosopimus) / säiliöiden tiiviys- ja materiaalitakuu 15 vuotta.
Julkaistu 11.9.2013 klo 16.09, päivitetty 30.4.2021 klo 13.49