Jäteveden panospuhdistamo Jita Kemik

 

Kuva: Jita Oy

 

Valmistaja

Jita Oy
Lakarintie 10
34800 Virrat
www.jita.fi
puh. 03-4756 100

Puhdistamo lyhyesti

Jita Kemik-puhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 600 l/vrk puolesta Jita Kemik-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Jita Kemik-puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.

CE-merkintä

Jita Kemik-puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (DoP) löytyy yrityksen nettisivuilta tästä linkistä. Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Jita Kemik puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 200 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)

 

Orgaaninen aine (BOD7)

Orgaaninen aine (COD)

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

 

 

98 %

95 %

98 %

96 %

50 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk. Testausraporttia voi tiedustella yritykseltä.

Puhdistamon toimivuus

Jita Kemik-puhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Jätevedet esiselkeytetään puhdistamon kahdessa ensimmäisessä säiliöosassa. Kolmas osa toimii prosessisäiliönä. Prosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Saostuskemikaalin lisääminen prosessiin tapahtuu ilmastuksen yhteydessä. Ylijäämälietettä pumpataan prosessin lopussa takaisin esiselkeytysosastoon. Lietettä poistetaan ajoittain puhdistamon esiselkeytysosastosta. 

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio / denitrifikaatio –prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat

 • jätevesien kaksivaiheinen esiselkeytys
 • esiselkeytetyn jäteveden pumppaus mammutpumpulla prosessisäiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin annostelu prosessisäiliöön
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen pumppaus prosessisäiliöstä takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto esiselkeytyssäiliöistä.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

 • Jita Kemik panospuhdistamoa valmistetaan yhtä kokoa, joka on tarkoitettu 1-6 asukkaan käyttöön.
 • Puhdistamo koostuu polyeteenisäiliöstä, joka on jaettu kolmeen osastoon ja ohjauskeskuksesta. Esiselkeytysosastojen koot ovat 1,5 ja 1 m3 ja prosessiosaston 1 m3
 • Puhdistamon pituus on 2350 mm, leveys 2040 mm ja kokonaiskorkeus pohjasta kanteen n. 2150 mm. Tuloviemärin korkeus säiliön pohjasta on 1230 mm. Tulo- ja lähtöviemärin välinen korkeusero on 30 mm.
 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Pohjaveden nosteen aiheuttama paine on otettava asennuksessa huomioon ja puhdistamo on suositeltavaa ankkuroida esim. ankkurointikankaalla tai muulla riittävällä tavalla. Suurin sallittu asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan on 80 cm. Lämpöeristyksen tarve on kiinteistökohtainen.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden ohjauskeskus asennetaan maanpinnan yläpuolelle.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Lietteiden ja kemikaalin pumppaus tapahtuu mammutpumpuilla. Ilmastus ja mammutpumppaus toimii puhdistamon ohjausyksikössä sijaitsevalla paineilmakompressorilla.
 • Saostuskemikaalina voidaan käyttää valmista alumiinikloridiliuosta. Saostuskemikaali annostellaan suoraan 30 litran kemikaalisäiliöstä. Säiliöllinen (30 litraa) riittää noin 50 m3jätevesimäärälle. Merkkivalo muistuttaa kemikaalisäiliön täytön tarpeesta. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä.
 • Saostussäiliöt tulee tyhjentää viimeistään kun ensimmäinen saostusosasto on n. puolillaan lietettä. Neljän (4) asukkaan kotitaloudessa tyhjennysväli on n. 5-8 kk.
 • Puhdistamon ohjauskeskuksessa oleva hälytysvalo antaa häiriöilmoitukset saostuskemikaalin vähäisyydestä ja mahdollisista muista häiriötilanteista, kuten onko jäteveden pinta saostussäiliössä liian korkealla.
Julkaistu 13.9.2013 klo 12.50, päivitetty 15.2.2019 klo 14.34