Jäteveden panospuhdistamo Goodwell

 

Kuva: Goodwell Oy 

 

Valmistaja/maahantuoja

Goodwell Oy
Myyrmäentie 2 B
01600 Vantaa
www.goodwell.fi
Puh. 041 440 7937

Puhdistamo lyhyesti

Goodwell AG1-puhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 600 l/vrk puolesta Goodwell-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Goodwell AG1-puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta betonisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.

Goodwell-puhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

CE-merkintä

Goodwell AG1-puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Goodwell AG1P- puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 224 g/vrk BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 250 g BOD7/vrk)

 

Orgaaninen aine (BOD7)

Orgaaninen aine (CODCr)

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

 

 

98 %

 

94 %

93 %

92 %

64 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,12 kWh/vrk.

Goodwell AG1-puhdistamo kuuluu tuoteryhmään, johon kuuluvat lisäksi Goodwell AG-1P, Goodwell AG-2 ja Goodwell AG-2P –puhdistamot.

Arvio puhdistamon toimivuudesta

Goodwell AG1-puhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä sivulla: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistamo voidaan hankkia niin sanottuna saneerauspakettina, joka asennetaan olemassa oleviin saostuskaivon osiin tai kokonaan valmiina. Saneerauspakettiin kuuluvat laitteet määritellään tapauskohtaisesti. Yritys valmistaa myös betonirunkoista AG-puhdistamoa ja kyläpuhdistamoita.

Puhdistamo voidaan asentaa toimimaan joko jaksoittain tai jatkuvalla virtaamalla. Tässä kuvataan esimerkkinä puhdistamo, joka asennetaan 3-osaiseen betoniseen saostuskaivoon ja joka toimii jaksoittain: Jätevedet johdetaan ensimmäiseen osaan, joka toimii esiselkeytyksenä ja lietevarastona. Toinen osa on varsinainen prosessiosa, johon jätevesi johdetaan painovoimaisesti. Prosessiosan prosesseihin kuuluu ilmastus, saostuskemikaalin syöttö, ilmastuksen pysäytysjakso, selkeytys, käsitellyn jäteveden pumppaus kolmanteen osaan ja lietteen palautuspumppaus ensimmäiseen osaan. Samanaikaisesti palautettu lietemäärä syrjäyttää jätevettä ensimmäisestä osasta prosessiosaan. Kolmas osa toimii jälkiselkeytyksenä. Lietettä poistetaan puhdistamon ensimmäisestä osasta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
 • jätevesien johtaminen prosessiosaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • prosessiosan hapeton vaihe
 • selkeytysvaihe
 • jälkiselkeytys
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poistaminen.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

 • Goodwell-puhdistamo voidaan hankkia saneerauspakettina, joka asennetaan betonisen saostuskaivon osiin. Saostuskaivo on kunnostettava ennen asennusta. 
 • Puhdistamon laiteratkaisut suunnitellaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee erillisessä ohjauskaapissa prosessiosan yllä.
 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että saostuskaivon osiin hankitaan lämpöeristetyt kannet.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa alumiinipohjaista kemikaaliliuosta (Kemiran PAX-14). Kemikaali annostellaan aikaohjatulla kemikaalipumpulla suoraan kanisterista. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu noin 0,3 litraa jätevesikuutiometriä kohti.
 • Lietettä poistetaan esiselkeytysosasta, joka toimii myös lietevarastona.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa pumppujen tai kompressorin häiriöstä.
Julkaistu 11.9.2013 klo 15.49, päivitetty 17.5.2021 klo 10.54