Jäteveden panospuhdistamo Biosetti 5

 

Kuva: Talokaivo Oy

 

Valmistaja / maahantuoja

Talokaivo Oy
Terästie 7
04220 Kerava
www.talokaivo.fi
puh. 09-274 4840

Puhdistamo lyhyesti

Biosetti 5 -panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 900 l/vrk puolesta Biosetti 5 -puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Biosetti 5 -panospuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään 1-2 kertaa vuodessa.

Talokaivo Oy:n puhdistamoja on saatavilla myös saneerauspaketteina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

CE-merkintä

Biosetti 5-puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä. Suoritustasoilmoitus (DoP) löytyy yrityksen nettisivuilta tästä linkistä. Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Biosetti -panospuhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamaa ei tiedossa
 • testattu orgaanisella kuormalla ei tiedossa

Orgaaninen aine BOD7

Orgaaninen aine CODCr

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

92 %

87 %

91 %

86 %

41 %

Liite C: Murtolujuus

Pitkäaikaiskestävyys

Hyväksytty

Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,8 kWh/vrk.

Biosetti 5 kuuluu Biosetti-panospuhdistamojen tuoteryhmään, johon kuuluvat lisäksi Biosetti 6, Biosetti 10 ja Biosetti 12 –panospuhdistamot.

Puhdistamon toimivuus

Biosetti-panospuhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Jätevedet johdetaan säiliön ensimmäiseen osastoon, joka toimii keräilytilana ja esiselkeytyksenä. Ensimmäisestä osastosta jätevedet johdetaan joka toinen tunti toiseen osastoon, joka toimii prosessitilana. Puhdistusprosessi toimii, kun jätevettä on riittävästi. Prosesseihin kuuluu ilmastus, kemikaalin syöttö, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Osa aktiivilietteestä pumpataan takaisin säiliön ensimmäiseen osaan ja osa jää prosessiosaan seuraavaa jätevesipanosta varten. Ylijäämälietettä poistetaan valmistajan mukaan noin kahdesti vuodessa.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään saostuskemikaalilla sitomalla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jätevesien johtaminen keräily- ja esiselkeytysosaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen pumppaus ensimmäiseen osaan
 • ylijäämälietteen poistaminen.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

 • Säiliön halkaisija on 1800 mm, korkeus pohjasta tuloputkeen 1550 mm ja yläosan putken halkaisija 800 mm. Puhdistamon asennussyvyyden minimi on 2300 mm.
 • Kemikaalisäiliö ja kemikaalin annostelupumppu sekä ilmastuskompressori sijaitsevat säiliön sisällä. Prosessien ohjauskeskus asennetaan lämpimään tilaan (autotalliin, kellariin, lämmönjakohuoneeseen) enintään 35 m puhdistamosta.
 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Puhdistamon säiliöt ulkopuolelta, tulo- ja purkuputket sekä säiliöiden välinen yhdysputki kannattaa lämpöeristää routavaurioiden estämiseksi.
 • Puhdistamon lisävarusteena voi tilata näytteenottokaivon.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Jätevesiä ei käsitellä saostuskaivossa tai -säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina polyalumiinikloridia (Kemiran PAX 18).
 • Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu noin 30 litraa vuodessa.
 • Puhdistamon ohjauskeskuksessa on hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa vikatilanteesta. Vikailmoitukset tulevat sähkökatkosta, pumppausten häiriöistä ja kompressorin huoltotarpeesta.
 • Puhdistamon hankinnan yhteydessä on tehdä huoltosopimus valmistajan kanssa.

 

Julkaistu 13.9.2013 klo 13.17, päivitetty 15.2.2019 klo 14.38