Jäteveden panospuhdistamo BioKem 6 EN

 

 

Laitemarkkinointi

Wavin Finland Oy,
Visiokatu 1, 33720 Tampere
www.wavin.fi
www.jatevedet.fi
Puh. +358 20 1285 200

Puhdistamo lyhyesti

BioKem 6 EN -panospuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamoon kuuluu prosessisäiliö (2,8 m3). Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka kulutus on 55 litraa vuodessa. Puhdistamon sähkönkulutus on n. 1,2 kWh/vrk ja vuodessa 474 kWh. Puhdistamo on tarkoitettu 2 - 6 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 900 l/vrk. Puhdistamon mitat ovat 1590 x 2120 x 2285 (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla), paino 300 kg ja asennussyvyys tuloviemäristä maanpintaan 700 - 1000 mm. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. 

CE-merkintä

BioKem 6 EN -panospuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä. Suoritustasoilmoitus (DoP) löytyy yrityksen nettisivuilta tästä linkistä. Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli BioKem 6 -panospuhdistamo, jonka nimi muutettu myöhemmin BioKem 6 EN:ksi
 • testattu mitoitusvirtaamalla 900l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 0,29 kg BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 0,3 kg BOD7/vrk)

 

Orgaaninen aine BOD7

Orgaaninen aine CODCr

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

 

97 %

92 %

92 %

90 %

54 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty
Liitteiden A ja B mukainen testaus: Suomen ympäristökeskus 2007
Liitteen C mukainen testas: Tanskan Teknillinen Tutkimuslaitos 2007

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk.

BioKem EN -panospuhdistamoiden tuoteperheeseen kuuluvat lisäksi BioKem 10 EN, 15 EN, 20, 30, 50, 60, 70 ja 90  -panospuhdistamot. 

Arvio puhdistamon toimivuudesta

BioKem -panospuhdistamoiden (BioKem 6, BioKem 6 EN) toimivuudesta on useita puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia myös tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset löytyvät sivulta: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille.

Tutkimusten mukaan BioKem -panospuhdistamoilla on edellytykset toimia haja-asutuksen jätevesiasetuksen (209/2011) edellyttämien vaatimusten mukaisesti sekä orgaanisen aineen (BOD7), kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta. 

Annettu arvio puhdistustuloksesta voidaan saavuttaa, jos puhdistamo on asennettu ja sitä käytetään ja huolletaan oikein. Puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta sekä niiden vaihteluista ja puhdistamoiden toimivuus voi vaihdella yksittäisissä käyttökohteissa. Suomen ympäristökeskus ei ota kantaa puhdistamoiden toimivuuteen yksittäisissä kohteissa.

Jätevesien käsittelyn vaiheet

BioKem 6 EN -panospuhdistamo on jaksoittain toimiva aktiivilietepuhdistamo. Puhdistamo koostuu yhdestä prosessisäiliöstä, johon jätevedet johdetaan. Prosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Ilmastuksen yhteydessä saostuskemikaalia pumpataan prosessiin. Aktiivilietteen määrän pitämiseksi sopivana lietettä poistetaan ajoittain puhdistamosta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheett:

 • jätevesien johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto

Tietoa BioKem -puhdistamoiden asennuksesta, käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Puhdistamon toimitukseen sisältyy kahden (2) vuoden huoltosopimus.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Saostuskemikaalina voidaan käyttää valmista ferrisulfaattiliuosta (esim. Kemiran PIX-115), joka annostellaan suoraan kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä. Merkkivalo muistuttaa kemikaalisäiliön täytön tarpeesta.
 • Puhdistamon lietettä tulee poistaa silloin, kun lietteen kolmen tunnin laskeumakokeen tulos ylittää 400 ml/l. Keskimääräinen lietteen poistoväli neljän (4) asukkaan kotitaloudessa on noin 10 - 12 kuukautta.
Julkaistu 11.9.2013 klo 14.54, päivitetty 30.4.2021 klo 12.59