Jäteveden panospuhdistamo Avalon 5

 

Ecolator 5 Panospuhdistamo
Avalon 5 (Kuva Avalon Nordic)

Valmistaja

Avalon Nordic Oy
PL 1000
65301 Vaasa
www.avalonpuhdistamot.fi
puh. 020 720 9870

Puhdistamo lyhyesti

Avalon 5 panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Avalon 5 panospuhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn.

Avalon 5 panospuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta erillisestä pumppauskaivosta ja prosessisäiliöstä, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka lisäämisestä käyttäjän tulee huolehtia. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.

CE-merkintä

Avalon panospuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia: 

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty

Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Ecolator 5 puhdistamo (joka kuuluu samaan tuoteryhmään Ecolator 10 ja Ecolator max-puhdistamoiden kanssa)
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 160 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 250 g BOD7/vrk)

Orgaaninen aine (BOD7)

Orgaaninen aine (COD)

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

 

97 %

 

92 %

92 %

87 %

69 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,8 kWh/vrk. Testausraporttia voi tiedustella yritykseltä.

Avalon 5 panospuhdistamo kuuluu Avalon panospuhdistamoiden tuoteryhmään, johon kuuluvat lisäksi Avalon 5, 10, 20 ja 25.

Arvio puhdistamon toimivuudesta

Avalon panospuhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia yhdestä tutkimuksesta. Tutkimukset ovat linkitettynä sivulla: Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistusprosessiin  kuuluu jäteveden vastaanotto ja pumppaus panoksittain prosessisäiliöön. Prosessisäiliössä prosesseihin kuuluu ilmastus, kemikaalin annostus ja sekoitus, laskeutus ja selkeytys ja puhdistetun jäteveden poisto purkuputkeen. Saostuskemikaalia annostellaan prosessiin samalla, kun panos pumpataan prosessisäiliöön. Aktiivilietteen määrän pitämiseksi sopivana lietettä poistetaan ajoittain puhdistamosta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jätevesien johtaminen vastaanottokaivoon
 • jäteveden siirto panoksittain puhdistamon prosessisäiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin annostelu
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Avalon Panospuhdistamoita valmistetaan eri kokoja. Avalon 5 panospuhdistamo on tarkoitettu enintään 5 asukkaan käyttöön.
 • Puhdistamo koostuu pumppauskaivosta, prosessisäiliöstä ja ohjauskeskuksesta.
 • Prosessisäiliön pituus on 1541 mm, leveys 1541 mm ja korkeus 1910 mm.
 • Kiinteistöstä tuleva viemäriputki kytketään pumppauskaivoon ja sen korkeutta voidaan säätää.  Maksimiasennussyvyys voi olla jopa 2,3 metriä mitattuna tuloviemäristä maanpintaan.
 • Puhdistamo on suunniteltu asennettavaksi maahan. Lämpöeristyksen tarve riippuu paikallisista olosuhteista.
 • Avalon 5 komponentit etukaivo ja reaktori ovat itseankkuroituvia.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden ohjauskeskus sijaitsee maanpinnan yläpuolella integroituna puhdistamoon.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmistajan toimittamaa PIX-105 ferrisulfaattia.  Valmistaja toimittaa saostuskemikaalin 10 litran täyttöastioissa suoraan puhdistamon osoitteeseen ja ne annostellaan puhdistamon 90 litran tilavuudeltaan olevaan kemikaalisäiliöön.  Kemikaalin lisäys tulee suorittaa puhdistamon käyttäjän toimesta. Valmistajan kanssa solmittu huoltosopimus sisältää kemikaalin ja sen lisäyksen säiliöön.
 • Puhdistamon lietettä tulee poistaa silloin, kun lietteen kahden (2) tunnin laskeumakokeen tulos ylittää 500 ml/l. Keskimääräinen lietteen poistoväli neljän (4) asukkaan kotitaloudessa on noin 10 - 12 kuukautta.
 • Puhdistamon hankinnan yhteydessä on mahdollista tehdä huoltosopimus valmistajan kanssa, valmistajalla on oma huolto-organisaatio.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka kertoo häiriötilanteesta.
Julkaistu 11.9.2013 klo 15.28, päivitetty 15.4.2021 klo 11.14